Skip to content

Introduktion

2011 05 30

Vår bedömning av GMO-frågan

1. Gentekniken utgör en intervention av oöverträffat djup och styrka. Djupa konstgjorda förändringar av livets kod, genuppsättningan, kan åstadkommas. Molekylärbiologer har anfört att sådana förändringar kan ha komplicerade och svårförutsägbara följder för  en organisms egenskaper.

Därför är det nödvändigt att vetenskapen har mycket goda kunskaper om hur gener fungerar och hur cellerna påverkas av genteknik innan genmodifierade organismer (GMO)  släpps ut i naturen eller används som föda.

Vår opartiska utvärdering har funnit att det rakt motsatta är fallet.

2. Forskare har varnat för ett antal potentiella risker av GMO-utsläpp, av vilka några kan vara allvarliga. När de genetiskt modifierade organismerna med sina förändrade gener väl släppts ut kan de inte återkallas. De kan att spridas okontrollerbart sekel efter sekel, ja i all oändlighet.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att en GMO inte kan vålla skador på miljön.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav inte alls har uppfyllts.

3. Gentekniken kan orsaka bildandet av oväntade skadliga ämnen. Detta inkluderar gifter, allergiframkallande ämnen, mutagena ämnen (kan orsaka skadliga genetiska förändringar) och cancerframkallande ämnen.

Därför är det nödvändit att fastställa, bortom rimligt tvivel, att ett GE-livsmedel inte är skadliga.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav är långt ifrån uppfyllt för något av livsmedlen på marknaden.

4. Nya rön har fastställt med säkerhet att gener är inte bärare av enstaka egenskaper och att effekten av en gen är beroende av dess omgivning.

Detta har krossat själva grundvalen för ”en-gen-en-egenskap” doktrinen som var förutsättningen för gentekniken. Därmed är det nu uppenbart att gentekniken saknar hållbar vetenskaplig grund.

Effekten av en gen som överförts till en främmande art är i själva verket oförutsägbar och därför kommer sådan genöverföring oundvikligen att vara otillförlitlig och potentiellt riskabel.

___________________________________________________________

I denna blogg presenterar vi aktuellt material. Vår webbplats, som startades 1996 och bytte namn till PSRAST 1998, innehåller mycket mer information om de olika problemen. Våra resurser har inte tillåtit oss att modernisera och aktualisera designen, men den innehåller mycket material som fortfarande står sig. Vi fokuserar numera på att updatera bloggen med de väsentligaste nyheterna.


Copyright© PSRAST 1998-2014 (inklusive vår hemsida psrast.org). Allt material får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Hur jag censurerades i en TV-hearing om GMO

2014 11 26

sveriges tvTillsammans med ett tjugotal personer inbjöds jag att medverka i en stor TV-hearing i TV2 om GMO i slutet av 1990-talet. De flesta var forskare, någon eller några representerade genteknikföretag, en var lantbrukare och en företrädde en kristen organisation.

Eftersom jag, som representant för PSRAST, var den ende som företrädde vetenskapligt grudnade GM-kritiska synpunkter, ställde jag, som ett uttryckligt villkor för deltagande, att få en betydligt större andel av tiden ”i rutan” än var och en av de mer än tio forskarna för att det skulle bli balans (från tidigare debatter visste jag att de flesta var ”GM-positiva”). Den kvinnliga programledaren, som skulle leda hearingen tillsammans med en manlig (minns inte namnen), sade att det var ju helt rimligt och lovade mig detta.

Under hearingens gång gjorde genteknikentusiasterna en lång rad mer eller mindre missvisande eller direkt osanna propagandistiska påståenden om genteknik, dess säkerhet och ”nytta”. De gjorde det på ett sätt som gav intryck av att vara opartiskt och sakligt välunderbyggt vilket ofta inte var fallet. Som befarat uttryckte Inte en enda en mer kritisk inställning.

Varje gång markerade jag tydligt att jag hade en kommentar, men detta ignorerades helt av den manlige programledaren som genast vände bort blicken när jag lyfte upp armen högt då han såg åt mitt håll. Han ledde programmet hela tiden, medan den kvinnliga var assistent och noterade signaler från deltagarna.

När det över 2 timmar långa programmet närmade sig slutet, började jag undra om jag överhuvudtaget skulle släppas fram. Jag började tro att jag bara tagits med på listan för att ge intryck av saklighet och allsidig täckning.

Tillfället kom när den manlige programledaren vände ryggen mot mig (vi satt i en cirkel), samtidigt som den kvinnliga såg åt mitt håll. Hon dristade sig då till att invitera mig att göra ett inlägg, medan den manliga programledaren såg märkbart irriterad ut över detta. Efer cirka tre minuter avbröts jag av honom, så att den tid jag fick inte räckte inte till att bemöta mer än en bråkdel av de felaktigheter och överdrifter om GMO som framförts. Detta var den enda gången som den kvinnliga programledaren inbjöd någon att tala.

Lantbrukaren fick betydligt längre tid  än jag, uppdelat på två tillfällen och sade kloka saker om det tvivelaktiga i att manipulera växter och införa onaturliga organismer i miljön. Den kristna fick ännu längre tid att anföra tvivel om saken på rena trosgrunder. Genteknikföreträdarna fick ett anförande var. Sedan fick de som önskade, tillfälle till att kommentera både en och två gånger ytterligare. Eller också vände sig programledaren upprepat till vissa ”experter”.

Slutsammanfattningen, som gjordes av den manlige programledaren, hade stark slagsida till förmån för genteknik vilken han presenterade som ett lovande vetenskapligt framsteg. Mina invändingar nämnde han inte alls – intrycket indirekt blev att PSRAST var bakåsträvare som på lösa grunder ville bromsa utvecklingen.

Det svenska folket fick en således en helt missvisande uppfattning om saken. I en hearing som de trodde var saklig och balanserad hade i själva verket forskare och experter oemotsagt leverat en förskönad och förvanskad bild av gentekniken. I och med att jag var enda kritikern, skapades effektivt intrycket att PSRAST företrädde en udda ståndpunkt som endast delades av en i sig mycket klok lantbrukare och en hängiven bibeltroende. Skickligt upplagd propaganda.

Jag hade väntat mig att en statlig TV-kanals programledare skulle vara opartiska. Men uppenbarligen var så inte fallet denna gång vad beträffar den manlige. Troligen var den kvinnliga opartisk, men hon var maktlös. Varken före eller efter hearingen har jag sett den manlige i rutan utom vid ett enda tillfälle.

Sedan dess har jag en mycket mer skeptisk inställning till hearingar och analyser i vår statliga TV.

Jaanclose1Jaan Suurküla,

Ordf. PSRAST

Varför EU:s säkerhetsbedömning av GMO-livsmedel är bristfällig

2014 11 26

Om ett GM-livsmedel bedöms vara ”huvudsakligen likt” (substantially equiva lent) sin naturliga motsvarighet, ställer EU mycket låga krav på oskadlighetsbedömning.

Denna princip är ohållbar. Orsaken är att genmanipulation kan medföra bildning av nya, helt oväntade och eventuellt skadliga ämnen. Dessa kan föreligga även vid stor ”huvudsaklig likhet”. Därför måste rigorösa oskadlighetstester genomföras även om sådan likhet föreligger.

Denna tabell påvisar bristerna i den säkerhetbedömningsprocedur som EU tillämpar. Den är en kopia av den procedur som amerikanska livsmedelsverket FDA använder.

Tabellen redovisar den procedur som man använt som underlag för beslutet att godkänna soja och majs i EU i vänstra kolumnen och vad som krävs för tillförlitlig testning i den högra. Kraven är formulerade av PSRAST:s rådgivare Dr John Fagan, tidigare professor i molekylärbiologi vid NIH, det amerikanska hälsovårdsministeriets forskningsenehet. Sammanfattningsvis visar tabellen att EU/FDA-proceduren för godkännande av GM-livsmedel är alldeles för ytlig för att kunna avgöra om de verkligen är säkra som människoföda.

I princip samma procedur som den som redovisas i tabellen har hittills använts för alla GM-livsmedel. Varnande exempel på hur EU-bedömningen misslyckats finner du i ”GMO-märkning kan rädda liv”. För mer detaljer, se ”EU:s oskadlighetsbedömning” på PSRAST:s webbplats.

Underlag för riskbedömning som accepterades av EU och FDA

Underlag som krävs ur vetenskaplig synpunkt samt kommentarer av vänsta kolumnen enligt Dr John Fagan.

Kemisk utvärdering av likvärdighet byggde på utvalda ämnen i den genmodifierade produkten som jämfördes med ämnena i dess naturliga motsvarighet. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Biokemisk jämförelse av ”utvalda” ämnen utesluter inte möjligheten av betydande skillnader mellan ämnen som inte valts ut.
Näringsmässig utvärdering av likvärdighet baserades på biokemisk jämförelse av utvalda ämnen. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Det kan ha förelegat viktiga skillnader i de ämnen som inte valts ut. Det kan finnas oväntade ämneni GE sojan som försvårar näringsupptaget. Därför ärbiokemisk utvärdering otillräcklig.
Erforderlig testning: Långsiktiga nutritionsstudier på djur som övervakar organutvecklingen och ämnesomsättningsparametrar är nödvändiga.
Djurförsök: Kyckling, vaktlar, boskap och fisk ufordrades med GE-soja i samma proportion som naturlig soja har använts i fodret som proteintillskott. Deras tillväxt under en 6 veckors period kontrollerades och befanns vara normal. Monsanto kallade inte detta toxicitetsstudier, utan använde termen ”hälsosamhets studier”, vilket tyder på att de själva insåg att detta inte var tillräckligt för atttillförlitligt påvisa giftiga ämnen. Kommentar: Detta är ett mycket ytlig och grovt test som skiljer sig mycket från vad som krävs för säker detektering av skadliga effekter.
Erforderlig testning: Biokemiska indikatorer, såsom de för lever, njure ochbenmärgen borde ha mätts. I avsaknad av sådana provsamt immuno-logiska, neurologiska, och ämnesomsättningtester samt endokrinologiskaundersökningar, övervakning av organutvecklingen ochhistologisk undersökning (vävnads mikroskopi) är detomöjligt att bedöma säkerheten hos den testade maten
Ingen toxikologisk testing gjordes på djur Kommentar: Utan toxikologiska tester är det omöjligt attupptäcka oväntade farliga ämnen. Av säkerhetsskäl utförs de första testena ofta på djur.
Erforderlig testning: Kort-och långfristiga toxicitetstester på möss med övervakning av alla ovannämnda parametrar. Om detta inte visar några tecken på skadlighet, är det dags att gå vidare till tester på människor.
Ingen toxikologisk testing gjordes på människor
Kommentar: Då djuren är otillförlitliga prediktorer av humantoxicitet, är det nödvändigt att testa på människor.
Erforderlig testning: Toxikologiska tester på människor i fyra faser (baserat på ett diagram av Dr J. Fagan):
Fas 1:I 90 dagar vid maximal möjligt intag av den testade produkten med noggrann övervakning av biokemiska och fysiologiska parametrar inklusive bl.a. tester på blodkroppar, lever, njure, proteiner blod, lipider, immunförsvar, blodtryck.
Fas 2: I 6 månader vid maximal möjligt intag av den testade produkten med testersom i # 1.
Fas 3: I 1,5-2 år vid maximal möjligt intag av den testade produkten. Tester som i #1. Dessutom tidig spårning av cancer och mutagena effekter, eftersom dessa inte uppträder förrän efter enlängre tid.Fas 4: Övervakad premarketing test på en befolkning på cirka 2.000.000-3.000.000 personer under 2-3 år med noggrann övervakning av dess hälsotillstånd.
Biokemiska allergenmarkörers förekomst undersöktes. Kända allergena proteiner analyserades och halterna visade sig vara i samma storleksordning som hos den naturliga motsvarigheten. Monsanto sade att de vet att man inte kan förutsäga om ett protein är allergiframkallande baserat på dess biokemiska tecken men ”vi ska använda dessa kriterier ändå”. Testmetoden godtogs som tillräckligt av EU-myndigheterna för att bedöma allergi. Kommentar: Biokemiska allergen tester är kända för att vara opålitliga indikatorer på allergiframkallande egenskaper. Även djurförsök är otillräckliga för att bedöma allergiframkallande effekter på människa.
Erforderlig testning: Kort och långsiktig testning på djur (första steget) samt människor (andra steget) är nödvändigt för att utreda om genmanipulation kan ge upphov till oväntade nya allergener.
Bedömning: Denna testning är synnerligen otillräcklig för att upptäcka oförutsägbara potentiellt farliga ämnen somkan uppträda på grund av införandet av en främmande gener.
Detta kan få katastrofala konsekvenser, se ett exempel på vad som kan hända om man inte gör grundlig toxikologisk testning.
Bedömning: Med det testsystem som presenteras ovan i denna kolumn, är risken för hälsofara från oväntadeämnen minimerad men inte undanröjd (för mer information, se http://www.psrast.org/jfreqtst.htm).
Slutsats: Med denna ytliga bedömning finns det ingen vetenskaplig grund för att påstå att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Om den inte dragits in från marknaden, är märkning nödvändig för att underlätta tidig upptäckt av oväntade skadliga effekter av produkten eller dess derivat.
Slutsats: Även med detta rigorösa testsystem, kan det inte helt säkert fastställas att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Därför är märkning av alla produkter som innehåller GMO nödvändigt för att underlätta tidig upptäckt av oväntade effekter av produkten eller dess derivat.

Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

2014 11 24

 En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren. En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blod blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson vissa cancerformer mm. Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

Orsaken till att man kunde sortera ut ett så kraftigt samband är sannolikt att GMO-odling är koncentrerad till begränsade områden i USA, medan stora delar är helt GMO-fria. Man kunde därmed jämföra graden av Roundupanvänding allt från noll till mycket hög med sjukligheten i motsvarande områden. Nedan jorbruksdepartementets karta på majsodling (över 90% är GMO) i USA och bilden är snarlik för soja:

cornUSDA

Roundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förkomst av GMO-grödor i granskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra till vilken grad sjuklighetsökningen enbart berodde på Roundup som används tillsammans med grödorna eller om GMO i sig själv också bidragit.

-

-


Sammanfattning i klartext för lekmannen

Förekomsten av kroniska sjukdomar i alla delar av USA jämfördes med  användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive område (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)). Man fann att ju större användning av Roundup&GMO i jordbruket, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar. Det var slående att innan Roundup&GMO började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den

Klicka ovan för att förstora

Klicka ovan för att förstora

ökande användningen vilket illustreras i vidstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt. 

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan Roundup&GMO och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi. 

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom.


Översättning av den vetenskapliga rapportens sammanfattning

(redigerad med punktlistor, fetstil o kursivering av PSRAST med förklaringar inom [hakperentes] )

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA [= Genmanipulerade grödor, glyfosat och urartningen av hälsan i USA]

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

En enorm ökning av incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar har rapporterats i USA (US) under de senaste 20 åren. Liknande ökningar har setts globalt.

Bekämpningsmedlet glyfosat [Roundup] infördes 1974 och dess användning har accelererat med tillkomsten av herbicidtoleranta genetiskt modifierade (GMO) grödor. Det finns växande belägg för att glyfosat stör många metaboliska processer hos växter och djur och glyfosatrester har upptäckts [i blod, vävnader och modersmjölk] hos bådadera.

Glyfosat stör det endokrina [=hormon-] systemet,  rubbar tarmfloran, skadar DNA och är en drivkraft för mutationer som leder till cancer.

I den aktuella studien, genomsöktes offentliga databaser i USA: s  beträffande GMO skördedata , glyfosat [Roundup] användningsdata och epidemiologiska data betr sjukdomsförekomst. Korrelation analyser utfördes sedan på totalt 22 sjukdomar i dessa tidsseriedatamängder.

Pearson korrelationskoefficienterna [=statistiskt mått på samband] var höggradigt signifikanta (<10-5) [denna siffra betyder att chansen att sambandet vållades av sumpen var mindre än en på 100.000]

[Man fann ett mycket starkt samband i form av en osedvanligt hög korrelation] mellan glyfosat användning och:

 • hypertoni [högt blodtryck] (R = 0,923), [R= korrelationskofficient som max kan vara 1,0.  R=0,923 är ett extremt kraftigt samband. Mycket sällan ser man så kraftiga korrelationer i statistiska analyser inom medicinen. Detta tillsammans med den mycket låga sannolikheten att sambandet var orsakat av slumpen, indikerar att det föreligger ett mycket kraftigt och statistiskt sett höggradigt tillförlitligt samband]
 • stroke (R = 0,925),
 • diabetes prevalensen [förekomst] (R = 0,971),
 • diabetes incidensen [insjuknandefrekvens] (R = 0,935),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism [störningar i fettomsättningen]  (R = 0,973),
 • Alzheimers (R = 0,917),
 • senil demens (R = 0,994),
 • Parkinsons (R = 0,875),
 • Multipel Skleros (R = 0,828), [trots att detta är den lägsta siffran innebär 0,83 ett mycket starkt samband]
 • Autism (R = 0,989), [OBS – ytterligt kraftigt samband]
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (R = 0,938),
 • Tarminfektioner (R = 0,974),
 • Terminal njursjukdom (R = 0,975),
 • Akut njursvikt (R = 0,978),
 • Cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,988), [OBS]
  • lever (R = 0,960),
  • urinblåsa (R = 0,981),
  • bukspottkörteln (R = 0,918),
  • njure (R = 0,973)
 • Myeloisk leukemi (R = 0,878).

Pearson korrelationskoefficienterna var mycket signifikanta (<10-4) [en på tiotusen] mellan andelen planterad  GE majs och soja  och:

 • hypertoni (R = 0,961),
 • stroke (R = 0,983),
 • diabetes prevalensen (R = 0,983),
 • diabetes incidensen (R = 0,955),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism störning (R = 0,955),
 • Alzheimers (R = 0,937),
 • Parkinsons (R = 0,952),
 • multipel skleros (R = 0,876),
 • hepatit C (R = 0,946) ,
 • njursjukdom i slutstadiet (R = 0,958),
 • akut njursvikt (R = 0,967),
 • cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,938),
  • lever (R = 0,911),
  • urinblåsa (R = 0,945),
  • bukspottkörteln (R = 0,841) ,
  • njure (R = 0.940) och
 • myeloisk leukemi (R = 0,889).

Den statistiska signifikansen och styrkan i korrelation visar att effekterna av glyfosat och GMO-grödor på människors hälsa bör utredas vidare.

[SLUT]


Några illustrativa diagram från rapporten:

2014-11-24 09_25_09-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet ovan illustrerar det mycket starka tidssambandet mellan roundup-användning / GM-grödor och den växande insjuknandet i diabetes. Korrelationen på 0,935 är mycket stark. Den gröna linjen visar frekvensen under tio år före införandet av Roundup&GMO och visar att innan dessa infördes var insjuknandet konstant, vilket underbygger sambandet.  Samma slags tidssamband finns för de andra sjukdomarna. Sambandet med Roundup misstänks bero på att giftet rubbar hormonbalansen och ämnesomsättningen.

Här ett par ytterligare exempel:2014-11-24 09_44_16-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Frekvensen av dödsfall pga tarmsjukdomar var konstant  under tolv år innan Roundup införders och har sedan ökat mycket kraftigt, parallellt med Roundupanvändningen. Detta är inte förvånande, för studier har visat att Roundup av någon anledning dödar i huvudsak den nyttiga mjölksyrebildande tarmbakteriefloran banar därmed väg för skadliga, giftbildande bakterier. Dessutom hämmar glyfosat Cytochrome P450 – systemet som spelar en nyckelroll i avgiftningen. Ett samband med ”läckande tarm” (se Samsell&Seneff 2013) misstänks, vilket gör att stora mängder bakteriegifter kan svämma in. Eftersom förmågan att neutralisera dessa gifter är nedsatt, är det förståeligt att personer, som utsatts för glyfosat och har giftbildande tarmflora med läckande tarm, kan avlida.

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet återspeglar den extremt starka korrelationen (0,99) mellan Roundupanvändning och sköldkörtelcancer. Observera att före Roundup var sköldkörtelcancerförekomsten konstnat i drygt 15 år. Den påfallande parallelliteten understryker starkt sambandet mellan Roundup och cancerförekomsten. Flera faktorer misstänks här bidra. Roundup stör immunförsvaret, skadar DNA, och hämmar som ovan nämnts viktiga avgiftande enzymer varigenom inverkan av cancerframkallande gifter i miljön och i maten förstärks. Flera andra cancertyper hade också ett starkt samband med Roundup.

KOMMENTAR AV PSRAST

Även om det statistiska sambandet är mycket starkt, är sambandet i realiteten ännu starkare. Sannolikheten för att resultatet är en slump är visserligen ytterst låg rent statistiskt. Men två faktorer som den statistiska analysen inte inkluderade förstärker sambandet väsentligt.

Den ena faktorn är att det för flera olika, inte nära relaterade sjukdomar, skett en påfallande likadan ökning av sjukdomsfrekvensen  i form av kraftig parallellitet mellan glyfosatanvändningen (röd linje i diagrammet nedan) och sjukligheten (gula staplar). Detta återkommande mönster talar starkt emot en slumpartad ökning (vid statistisk analys av här tillämpat slag räknar man bara ut samband mellan siffror i varje mätpunkt, dvs antal sjuka och mängd Roundup&GMO vilket missar sådana mönster).

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

Klicka på bilden för förstoring

Den andra är att att i flera fall har sjukligheten varit konstant innan Roundup&GMO infördes (se den gröna trend-linjen i diagrammet) och sedan ökat parallellt med Roundup&GMO-användningen först sedan denna introducerades, stärker beviskraften ytterligare (det hade kunnat påvisas med sk tidsserieanalys, men vi förmodar att författarna fann det överflödigt med tanke på den starka korrelationen).

Vår slutsats

Här föreligger en kombination av

 • Extremt hög Pearson-korrelation
 • Mycket stark statistisk signifikans
 • En påfallande parallel utveckling av sjukligheten över tid för vitt skilda sjukdomar tydande på en gemensam orsak
 • Ett påfallande tidssamband mellan sjuklighetsökningens början för vitt skilda sjukdomar och insättandet av Roundup o GMO
 • En påfallande parallellitet mellan sjuklighetsökningen och ökningen av Roundup&GMO-användningen.
 • Vetenskapligt dokumenterade gifteffekter av Roundup som är kända för att kunna leda till sagda sjukdomar (se ”Why Glyfosate should be banned”  från 2012) .

Detta torde berättiga slutsatsen att ökningen av sjukligheten med till visshet gränsande sannolikhet vållats av Roundup&GMO. Vi har full förståelse för att författarna för att minimera risken för otillbörliga påhopp hållit sig till traditionell statistisk analys i synnerhet som dessa resultat i sig är imponerande. Men med tanke på problemets allvar vill vi framhäva de fulla konsekvenserna av redovisade fakta.

I Sverige används Roundup i jordbruket främst för att bekämpa kvickrot.

”År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.[1] 2011 hade försäljningen ökat till 707,7 ton.” (Wikisv)


Original:

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

Abstract

A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar increases have been seen globally. The herbicide glyphosate was introduced in 1974 and its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected in both. Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a driver of mutations that lead to cancer. In the present study, US government databases were searched for GE crop data, glyphosate application data and disease epidemiological data. Correlation analyses were then performed on a total of 22 diseases in these time-series data sets. The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-5) between glyphosate applications and hypertension (R = 0.923), stroke (R = 0.925), diabetes prevalence (R = 0.971), diabetes incidence (R = 0.935), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.973), Alzheimer’s (R = 0.917), senile dementia (R = 0.994), Parkinson’s (R = 0.875), multiple sclerosis (R = 0.828), autism (R = 0.989), inflammatory bowel disease (R = 0.938), intestinal infections (R = 0.974), end stage renal disease (R = 0.975), acute kidney failure (R = 0.978), cancers of the thyroid (R = 0.988), liver (R = 0.960), bladder (R = 0.981), pancreas (R = 0.918), kidney (R = 0.973) and myeloid leukaemia (R = 0.878). The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-4) between the percentage of GE corn and soy planted in the US and hypertension (R = 0.961), stroke (R = 0.983), diabetes prevalence (R = 0.983), diabetes incidence (R = 0.955), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955), Alzheimer’s (R = 0.937), Parkinson’s (R = 0.952), multiple sclerosis (R = 0.876), hepatitis C (R = 0.946), end stage renal disease (R = 0.958), acute kidney failure (R = 0.967), cancers of the thyroid (R = 0.938), liver (R = 0.911), bladder (R = 0.945), pancreas (R = 0.841), kidney (R = 0.940) and myeloid leukaemia (R = 0.889). The significance and strength of the correlations show that the effects of glyphosate and GE crops on human health should be further investigated.

Källa Journal of Organic Systems, vol 8, nr 2 2014.


Copyright PSRAST 2014. Får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Mer om upptag av GMO-gener i vår arvsmassa

2014 11 23

GMO DNA kan tas upp och går ut i djurens vävnader, inklusive mjölk och muskulatur.  När vi sedan äter kött kan detta DNA tas upp och hamna i vår arvsmassa. Naturligtvis är sannolikheten betydligt större om vi själva äter GM-livsmedel, som nu blivit tillåtna att säljas inom EU.  Dessbättre måste de märkas.

Teorin var i början att inte tillräckligt stora bitar av DNA kunde tas upp för att det bröts ned. Dessutom menade man att så stora bitar inte kan tas upp, bara enstaka baser – komponenterna i generna. Men detta är fel.

Professor Gerhard Jahreis, har lett en forskningsgrupp vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena som har påvisat hela genmanipulerade DNA-gener i vävnaderna på djur som fått GMO-foder. Han konstaterar att “Vi tar upp gener från alla födoämnen”.

Professor Walter Doerfler vid universitetet i Köln, Tyskland, har visat att hela virusgener kan överleva matsmältningen och tas upp i vävnaderna. Doerfler tillägger att det synes inte finnas något skydd mot upptag av gener från födan.

Detta är problematiskt, eftersom de flesta GMO innehåller DNA från sjukdomsframkallande virus.

Doerfler påpekade att det synes inte finnas någon skyddsmekanism mot upptag av gener från födan..
[Kommentar: Senare års forskning har funnit att våra gener ständigt utsätts från påverkan av gener från födan och man har funnit att detta påverkar våra geners aktivitet – man tror att detta genupptag är en viktig del i vår anpassning till näringsförhållandena/JS]

Doerflers forskning upphörde emellertid och de slutade att svara på email om detta. Vi misstänker att de tystades, vilket är den vanliga gången när man upptäcker något oroväckande om GMO.

Mer om upptag av gener från födan.

Läckande tarm har visat sig vara mycket vanlig enligt nya rön. Läckaget orsakas av många vanliga faktorer – vetegluten (vid glutenkänslighet), bakteriegifter fr rubbad tarmflora eller Candidasvamp tex pga antibiotikabehandling, acetylsalicylsyra (magnecyl, bamyl etc), NSAID preparat som Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak, Nabumeton mfl.

Detta innebär att genmanipulerat DNA som innehåller gener från sjukdoms- och tumörframkallande virus riskerar att hamna i cellerna hos många människor.

Det är beklagligt att regeringen, LRF och våra matproducenter inte har tillräckligt kompetenta rådgivare för att kunna genomskåda den förljugna och glättade propagandan från bioteknikföretagen. Korrumption kan inte heller uteslutas för de har informerats om riskerna, men har ignorerat det.

Mer om samma ämne

DNA från GM-mat kan hamna bland våra gener

297 Forskare: GMO-mat inte säker

2014 11 23

”Vi avvisar starkt påståenden från GM-utsädes utvecklare och vissa forskare, debattörer och journalister att det finns en ”vetenskaplig enighet” om GMO säkerhet, och att debatten om detta ämne är ”över”. ”

Källa: ”Statement: No scientific consensus on GMO safety

Detta uttalande kom till på initiativ av ”European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER)” för att motsäga Monsantos osanna påstående om att forskare är eniga om att GMO-livsemedel är säkra. Tvärtom träder nu ett växande antal vetenskapsmän fram och varnar. Genteknikföretagen har systematiskt förföljt forskare som varnat för GMO, och till och med en EU-myndighet har medverkat i trakasserierna, se ”EU-myndighet..”. Monsanto torde vara förvånad att någon enda forskare vågar vågar riskera karriär och anställning trots de systematiska försöken att skrämma alla till tystnad.

Troligen ställer forskarna nu upp för att beläggen för riskerna har blivit så starka att det inte är ansvarsfullt att hålla tyst om saken. Det är glädjande att det finns kvar en del oberoende forskare med hög integritet i den alltmer korrumperade forskarkåren.

Uttalandet har skrivits under av omkr 300 forskare enligt ett pressmeddelande från ENSSER.

Strax kommer ett utförligare sammandrag på svenska. Vill redan citera detta:

”..de flesta studier som kom fram till att genmodifierade livsmedel var lika säkra och näringsrika som de som erhållits genom konventionell uppfödning hade ”utförs av bioteknikföretag eller till dem anknutna företag, som även ansvarar [för] att kommersialisera dessa GM-växter”. [6]”

Här kommer mer:

Ett ofta citerat EU forskningsprojekt som påståtts bevisa GM-livsmedels säkerhet saknar bevisvärde

Ett visst EU forskningsprojekt [27] har citerats internationellt som bevis för säkerheten för GMO-grödor och livsmedel. Men rapporten som bygger på detta projekt, ”Ett årtionde av EU-finansierad GMO forskning”, presenterar inga data från långtidsstudier utfodring av djur som fordras för att bevisa säkerhet.

I verkligheten var projektet inte utformat för att testa säkerheten av enskilda genetiskt modifierade livsmedel, utan avsåt ”utveckling av metoder för säkerhetsbedömning”. [28] Bara fem publicerade studier om utfodring av djur refereras i SAFOTEST avsnittet i rapporten,  som handlar med GM livsmedelssäkerhet [29].

Ingen av dessa studier testade något kommersialiserat GM-livsmedel; ingen testade långsiktiga effekter utöver 90 dagar (som enligt EU-s normer är tillräcklig för att fastställa säkerhet); alla hittade skillnader i GM-matade djur, som i vissa fall var statistiskt signifikant; och ingen drog någon slutsats om säkerheten hos de testade genetiskt modifierade livsmedlen testas, för att inte tala om säkerheten hos genmodifierade livsmedel i allmänhet.

Därför ger detta EU forskningsprojektet inga belägg för säkerheten hos enskilda genetiskt modifierade livsmedel eller hos genmodifierade grödor i allmänhet.

Trots detta gjorde genteknikföretagen en stor affär av projektet med globala press-releaser och man fann uttalanden i pressen i stil med ”EU-projekt visar att GM-livsmedel är säkra” med kängor åt ”vetenskapligt ogrundade anti-GMO aktioner”.

Förljugen propaganda

Ytterligare et utdrag som påvisar förljugenheten i GMO-propagandan:

Ofta citeras en webbplats på Internet som säges lista flera hundra studier som ”dokumenterar att genetiskt modifierade livsmedel och foder är allmänt säkra och näringsmässigt hälsosamma” [30]. Detta påstående är missvisande. Genomgång av de studier som anges visar att många inte ger belägg för GM-livsmedelssäkerhet och i själva verket ger vissa belägg för bristande säkerhet.

Läs även vår artikel om den procedur som EU godkänt för riskbedömning av GM-livsmedel. Den är ställer oacceptabelt låga krav på säkerhetstestning, se ”GMO-riskbedömning”-


Här hela uttalandet på engelska:

Statement: No scientific consensus on GMO safety

As scientists, physicians, academics, and experts from disciplines relevant to the scientific, legal, social and safety assessment aspects of genetically modified organisms (GMOs),[1] we strongly reject claims by GM seed developers and some scientists, commentators, and journalists that there is a “scientific consensus” on GMO safety[2] [3] [4] and that the debate on this topic is “over”.[5]

We feel compelled to issue this statement because the claimed consensus on GMO safety does not exist. The claim that it does exist is misleading and misrepresents the currently available scientific evidence and the broad diversity of opinion among scientists on this issue. Moreover, the claim encourages a climate of complacency that could lead to a lack of regulatory and scientific rigour and appropriate caution, potentially endangering the health of humans, animals, and the environment.

Science and society do not proceed on the basis of a constructed consensus, as current knowledge is always open to well-founded challenge and disagreement. We endorse the need for further independent scientific inquiry and informed public discussion on GM product safety and urge GM proponents to do the same.

Some of our objections to the claim of scientific consensus are listed below.

1. There is no consensus on GM food safety

Regarding the safety of GM crops and foods for human and animal health, a comprehensive review of animal feeding studies of GM crops found “An equilibrium in the number [of] research groups suggesting, on the basis of their studies, that a number of varieties of GM products (mainly maize and soybeans) are as safe and nutritious as the respective conventional non-GM plant, and those raising still serious concerns”. The review also found that most studies concluding that GM foods were as safe and nutritious as those obtained by conventional breeding were “performed by biotechnology companies or associates, which are also responsible [for] commercializing these GM plants”.[6]

A separate review of animal feeding studies that is often cited as showing that GM foods are safe included studies that found significant differences in the GM-fed animals. While the review authors dismissed these findings as not biologically significant,[7] the interpretation of these differences is the subject of continuing scientific debate[8] [9] [10] [11] and no consensus exists on the topic.

Rigorous studies investigating the safety of GM crops and foods would normally involve animal feeding studies in which one group of animals is fed GM food and another group is fed an equivalent non-GM diet. Independent studies of this type are rare, but when such studies have been performed, some have revealed toxic effects or signs of toxicity in the GM-fed animals.[12] [13] [14] [15] [16] [17] The concerns raised by these studies have not been followed up by targeted research that could confirm or refute the initial findings.

The lack of scientific consensus on the safety of GM foods and crops is underlined by the recent research calls of the European Union and the French government to investigate the long-term health impacts of GM food consumption in the light of uncertainties raised by animal feeding studies.[18] [19] These official calls imply recognition of the inadequacy of the relevant existing scientific research protocols. They call into question the claim that existing research can be deemed conclusive and the scientific debate on biosafety closed.

2. There are no epidemiological studies investigating potential effects of GM food consumption on human health

It is often claimed that “trillions of GM meals” have been eaten in the US with no ill effects. However, no epidemiological studies in human populations have been carried out to establish whether there are any health effects associated with GM food consumption. As GM foods are not labelled in North America, a major producer and consumer of GM crops, it is scientifically impossible to trace, let alone study, patterns of consumption and their impacts. Therefore, claims that GM foods are safe for human health based on the experience of North American populations have no scientific basis.

3. Claims that scientific and governmental bodies endorse GMO safety are exaggerated or inaccurate

Claims that there is a consensus among scientific and governmental bodies that GM foods are safe, or that they are no more risky than non-GM foods,[20] [21] are false.

For instance, an expert panel of the Royal Society of Canada issued a report that was highly critical of the regulatory system for GM foods and crops in that country. The report declared that it is “scientifically unjustifiable” to presume that GM foods are safe without rigorous scientific testing and that the “default prediction” for every GM food should be that the introduction of a new gene will cause “unanticipated changes” in the expression of other genes, the pattern of proteins produced, and/or metabolic activities. Possible outcomes of these changes identified in the report included the presence of new or unexpected allergens.[22]

A report by the British Medical Association concluded that with regard to the long-term effects of GM foods on human health and the environment, “many unanswered questions remain” and that “safety concerns cannot, as yet, be dismissed completely on the basis of information currently available”. The report called for more research, especially on potential impacts on human health and the environment.[23]

Moreover, the positions taken by other organizations have frequently been highly qualified, acknowledging data gaps and potential risks, as well as potential benefits, of GM technology. For example, a statement by the American Medical Association’s Council on Science and Public Health acknowledged “a small potential for adverse events … due mainly to horizontal gene transfer, allergenicity, and toxicity” and recommended that the current voluntary notification procedure practised in the US prior to market release of GM crops be made mandatory.[24] It should be noted that even a “small potential for adverse events” may turn out to be significant, given the widespread exposure of human and animal populations to GM crops.

A statement by the board of directors of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) affirming the safety of GM crops and opposing labelling[25] cannot be assumed to represent the view of AAAS members as a whole and was challenged in an open letter by a group of 21 scientists, including many long-standing members of the AAAS.[26] This episode underlined the lack of consensus among scientists about GMO safety.

4. EU research project does not provide reliable evidence of GM food safety

An EU research project[27] has been cited internationally as providing evidence for GM crop and food safety. However, the report based on this project, “A Decade of EU-Funded GMO Research”, presents no data that could provide such evidence, from long-term feeding studies in animals.

Indeed, the project was not designed to test the safety of any single GM food, but to focus on “the development of safety assessment approaches”.[28] Only five published animal feeding studies are referenced in the SAFOTEST section of the report, which is dedicated to GM food safety.[29] None of these studies tested a commercialised GM food; none tested the GM food for long-term effects beyond the subchronic period of 90 days; all found differences in the GM-fed animals, which in some cases were statistically significant; and none concluded on the safety of the GM food tested, let alone on the safety of GM foods in general. Therefore the EU research project provides no evidence for sweeping claims about the safety of any single GM food or of GM crops in general.

5. List of several hundred studies does not show GM food safety

A frequently cited claim published on an Internet website that several hundred studies “document the general safety and nutritional wholesomeness of GM foods and feeds”[30] is misleading. Examination of the studies listed reveals that many do not provide evidence of GM food safety and, in fact, some provide evidence of a lack of safety. For example:

 • Many of the studies are not toxicological animal feeding studies of the type that can provide useful information about health effects of GM food consumption. The list includes animal production studies that examine parameters of interest to the food and agriculture industry, such as milk yield and weight gain;[31] [32] studies on environmental effects of GM crops; and analytical studies of the composition or genetic makeup of the crop.
 • Among the animal feeding studies and reviews of such studies in the list, a substantial number found toxic effects and signs of toxicity in GM-fed animals compared with controls.[33] [34] [35] [36] [37] [38] Concerns raised by these studies have not been satisfactorily addressed and the claim that the body of research shows a consensus over the safety of GM crops and foods is false and irresponsible.
 • Many of the studies were conducted over short periods compared with the animal’s total lifespan and cannot detect long-term health effects.[39] [40]

We conclude that these studies, taken as a whole, are misrepresented on the Internet website as they do not “document the general safety and nutritional wholesomeness of GM foods and feeds”. Rather, some of the studies give serious cause for concern and should be followed up by more detailed investigations over an extended period of time.

6. There is no consensus on the environmental risks of GM crops

Environmental risks posed by GM crops include the effects of Bt insecticidal crops on non-target organisms and effects of the herbicides used in tandem with herbicide-tolerant GM crops.

As with GM food safety, no scientific consensus exists regarding the environmental risks of GM crops. A review of environmental risk assessment approaches for GM crops identified shortcomings in the procedures used and found “no consensus” globally on the methodologies that should be applied, let alone on standardized testing procedures.[41]

Some reviews of the published data on Bt crops have found that they can have adverse effects on non-target and beneficial organisms[42] [43] [44] [45] – effects that are widely neglected in regulatory assessments and by some scientific commentators. Resistance to Bt toxins has emerged in target pests,[46] and problems with secondary (non-target) pests have been noted, for example, in Bt cotton in China.[47] [48]

Herbicide-tolerant GM crops have proved equally controversial. Some reviews and individual studies have associated them with increased herbicide use,[49] [50] the rapid spread of herbicide-resistant weeds,[51] and adverse health effects in human and animal populations exposed to Roundup, the herbicide used on the majority of GM crops.[52] [53] [54]

As with GM food safety, disagreement among scientists on the environmental risks of GM crops may be correlated with funding sources. A peer-reviewed survey of the views of 62 life scientists on the environmental risks of GM crops found that funding and disciplinary training had a significant effect on attitudes. Scientists with industry funding and/or those trained in molecular biology were very likely to have a positive attitude to GM crops and to hold that they do not represent any unique risks, while publicly-funded scientists working independently of GM crop developer companies and/or those trained in ecology were more likely to hold a “moderately negative” attitude to GM crop safety and to emphasize the uncertainty and ignorance involved. The review authors concluded, “The strong effects of training and funding might justify certain institutional changes concerning how we organize science and how we make public decisions when new technologies are to be evaluated.”[55]

7. International agreements show widespread recognition of risks posed by GM foods and crops

The Cartagena Protocol on Biosafety was negotiated over many years and implemented in 2003. The Cartagena Protocol is an international agreement ratified by 166 governments worldwide that seeks to protect biological diversity from the risks posed by GM technology. It embodies the Precautionary Principle in that it allows signatory states to take precautionary measures to protect themselves against threats of damage from GM crops and foods, even in case of a lack of scientific certainty.[56]

Another international body, the UN’s Codex Alimentarius, worked with scientific experts for seven years to develop international guidelines for the assessment of GM foods and crops, because of concerns about the risks they pose. These guidelines were adopted by the Codex Alimentarius Commission, of which over 160 nations are members, including major GM crop producers such as the United States.[57]

The Cartagena Protocol and Codex share a precautionary approach to GM crops and foods, in that they agree that genetic engineering differs from conventional breeding and that safety assessments should be required before GM organisms are used in food or released into the environment.

These agreements would never have been negotiated, and the implementation processes elaborating how such safety assessments should be conducted would not currently be happening, without widespread international recognition of the risks posed by GM crops and foods and the unresolved state of existing scientific understanding.

Concerns about risks are well-founded, as has been demonstrated by studies on some GM crops and foods that have shown adverse effects on animal health and non-target organisms, indicated above. Many of these studies have, in fact, fed into the negotiation and/or implementation processes of the Cartagena Protocol and Codex. We support the application of the Precautionary Principle with regard to the release and transboundary movement of GM crops and foods.

Conclusion

In the scope of this document, we can only highlight a few examples to illustrate that the totality of scientific research outcomes in the field of GM crop safety is nuanced, complex, often contradictory or inconclusive, confounded by researchers’ choices, assumptions, and funding sources, and in general, has raised more questions than it has currently answered.

Whether to continue and expand the introduction of GM crops and foods into the human food and animal feed supply, and whether the identified risks are acceptable or not, are decisions that involve socioeconomic considerations beyond the scope of a narrow scientific debate and the currently unresolved biosafety research agendas. These decisions must therefore involve the broader society. They should, however, be supported by strong scientific evidence on the long-term safety of GM crops and foods for human and animal health and the environment, obtained in a manner that is honest, ethical, rigorous, independent, transparent, and sufficiently diversified to compensate for bias.

Decisions on the future of our food and agriculture should not be based on misleading and misrepresentative claims that a “scientific consensus” exists on GMO safety.

________________________________________

[1] In the US, the term “genetically engineered” is often used in place of “genetically modified”. We have used “genetically modified” because this is the terminology consistently used by many authorities internationally, including the Food and Agriculture Organization of the United Nations; the World Health Organization; Codex Alimentarius; European and Indian legislation; peer-reviewed studies by industry and independent scientists; and the international media. It is also consistent with the Cartagena Protocol’s term “living modified organism”.

[2] Frewin, G. (2013). The new “is GM food safe?” meme. Axis Mundi, 18 July. http://www.axismundionline.com/blog/the-new-is-gm-food-safe-meme/; Wikipedia (2013). Genetically modified food controversies.http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_food_controversies

[3] Mark Lynas (2013). GMO pigs study – more junk science. Marklynas.org, 12 June. http://www.marklynas.org/2013/06/gmo-pigs-study-more-junk-science/

[4] Keith Kloor (2013). Greens on the run in debate over genetically modified food. Bloomberg, 7 January. http://www.bloomberg.com/news/2013-01-07/green-activist-reverses-stance-on-genetically-modified-food.html

[5] White, M. (2013). The scientific debate about GM foods is over: They’re safe. Pacific Standard magazine, 24 Sept.http://www.psmag.com/health/scientific-debate-gm-foods-theyre-safe-66711/

[6] Domingo, J. L. and J. G. Bordonaba (2011). A literature review on the safety assessment of genetically modified plants. Environ Int 37: 734–742.

[7] Snell, C., et al. (2012). Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review. Food and Chemical Toxicology 50(3–4): 1134-1148.

[8] Séralini, G. E., et al. (2011). Genetically modified crops safety assessments: Present limits and possible improvements. Environmental Sciences Europe 23(10).

[9] Dona, A. and I. S. Arvanitoyannis (2009). Health risks of genetically modified foods. Crit Rev Food Sci Nutr 49(2): 164–175.

[10] Domingo, J. L. and J. G. Bordonaba (2011). Ibid.

[11] Diels, J., et al. (2011). Association of financial or professional conflict of interest to research outcomes on health risks or nutritional assessment studies of genetically modified products. Food Policy 36: 197–203.

[12] Domingo, J. L. and J. G. Bordonaba (2011). Ibid..

[13] Diels, J., et al. (2011). Ibid.

[14] Dona, A. and I. S. Arvanitoyannis (2009). Ibid.

[15] Séralini, G. E., et al. (2012). Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 50(11): 4221-4231.

[16] Séralini, G. E., et al. (2013). Answers to critics: Why there is a long term toxicity due to NK603 Roundup-tolerant genetically modified maize and to a Roundup herbicide. Food and Chemical Toxicology 53: 461-468.

[17] Carman, J. A., et al. (2013). A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet. Journal of Organic Systems 8(1): 38–54.

[18] EU Food Policy (2012).  Commission and EFSA agree need for two-year GMO feeding studies. 17 December.

[19] French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy (2013). Programme National de Recherche: Risques environnementaux et sanitaires liés aux OGM (Risk’OGM). 12 July. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/APR__Risk_OGM_rel_pbch_pbj_rs2.pdf

[20] Wikipedia (2013). Genetically modified food controversies.http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_food_controversies

[21] G. Masip (2013). Opinion: Don’t fear GM crops, Europe! The Scientist, May 28. http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/35578/title/Opinion–Don-t-Fear-GM-Crops–Europe-/

[22] Royal Society of Canada (2001). Elements of precaution: Recommendations for the regulation of Food Biotechnology in Canada; An Expert Panel Report on the Future of Food Biotechnology. January. http://www.rsc.ca//files/publications/expert_panels/foodbiotechnology/GMreportEN.pdf

[23] British Medical Association Board of Science and Education (2004). Genetically modified food and health: A second interim statement. March.http://bit.ly/19QAHSI

[24] American Medical Association House of Delegates (2012). Labeling of bioengineered foods. Council on Science and Public Health Report 2.http://www.ama-assn.org/resources/doc/csaph/a12-csaph2-bioengineeredfoods.pdf

[25] AAAS (2012). Statement by the AAAS Board of Directors on labeling of genetically modified foods. 20 October.http://www.aaas.org/news/releases/2012/media/AAAS_GM_statement.pdf

[26] Hunt, P., et al. (2012). Yes: Food labels would let consumers make informed choices. Environmental Health News.http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/2012/yes-labels-on-gm-foods

[27] European Commission (2010). A decade of EU-funded GMO research (2001–2010).

[28] European Commission (2010): 128.

[29] European Commission (2010): 157.

[30] Tribe, D. (undated). 600+ published safety assessments. GMOPundit blog. gmopundit.blogspot.co.uk/p/450-published-safety-assessments.html

[31] Brouk, M., et al. (2008). Performance of lactating dairy cows fed corn as whole plant silage and grain produced from a genetically modified event DAS-59122-7 or a nontransgenic, near isoline control. J Anim. Sci, (Sectional Meeting Abstracts) 86(e-Suppl. 3):89 Abstract 276.

[32] Calsamiglia, S., et al. (2007). Effects of corn silage derived from a genetically modified variety containing two transgenes on feed intake, milk production, and composition, and the absence of detectable transgenic deoxyribonucleic acid in milk in Holstein dairy cows. J Dairy Sci 90: 4718-4723.

[33] de Vendômois, J.S., et al. (2010). A comparison of the effects of three GM corn varieties on mammalian health. Int J Biol Sci. ;5(7):706-26.

[34] Ewen, S.W.B. and A. Pusztai (1999). Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet 354:1353-1354.

[35] Fares, N.H., and A. K. El-Sayed (1998). Fine structural changes in the ileum of mice fed on delta-endotoxin-treated potatoes and transgenic potatoes. Nat Toxins. 6:219-33.

[36] Kilic, A. and M. T. Akay (2008). A three generation study with genetically modified Bt corn in rats: Biochemical and histopathological investigation. Food Chem Toxicol 46(3): 1164–1170.

[37] Malatesta, M., et al. (2002). Ultrastructural morphometrical and immunocytochemical analyses of hepatocyte nuclei from mice fed on genetically modified soybean. Cell Structure and Function 27:173-180.

[38] Malatesta, M., et al. (2003). Fine structural analyses of pancreatic acinar cell nuclei from mice fed on genetically modified soybean. European Journal of Histochemistry 47:385-388

[39] Hammond, B., et al. (2004). Results of a 13 week safety assurance study with rats fed grain from glyphosate tolerant corn. Food Chem Toxicol 42(6): 1003-1014.

[40] Hammond, B. G., et al. (2006). Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn borer-protected corn. Food Chem Toxicol 44(7): 1092-1099.

[41] Hilbeck, A., et al. (2011). Environmental risk assessment of genetically modified plants – concepts and controversies. Environmental Sciences Europe 23(13).

[42] Hilbeck, A. and J. E. U. Schmidt (2006). Another view on Bt proteins – How specific are they and what else might they do? Biopesti Int 2(1): 1–50.

[43] Székács, A. and B. Darvas (2012). Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. I. Ishaaya, S. R. Palli and A. R. Horowitz. Dordrecht, Netherlands, Springer: 195–230.

[44] Marvier, M., et al. (2007). A meta-analysis of effects of Bt cotton and maize on nontarget invertebrates. Science 316(5830): 1475-1477.

[45] Lang, A. and E. Vojtech (2006). The effects of pollen consumption of transgenic Bt maize on the common swallowtail, Papilio machaon L. (Lepidoptera, Papilionidae). Basic and Applied Ecology 7: 296–306.

[46] Gassmann, A. J., et al. (2011). Field-evolved resistance to Bt maize by Western corn rootworm. PLoS ONE 6(7): e22629.

[47] Zhao, J. H., et al. (2010). Benefits of Bt cotton counterbalanced by secondary pests? Perceptions of ecological change in China. Environ Monit Assess 173(1-4): 985-994.

[48] Lu, Y., et al. (2010). Mirid bug outbreaks in multiple crops correlated with wide-scale adoption of Bt cotton in China. Science 328(5982): 1151-1154.

[49] Benbrook, C. (2012). Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US – The first sixteen years. Environmental Sciences Europe 24(24).

[50] Heinemann, J. A., et al. (2013). Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest. International Journal of Agricultural Sustainability: 1–18.

[51] Powles, S. B. (2008). Evolved glyphosate-resistant weeds around the world: Lessons to be learnt. Pest Manag Sci 64: 360–365.

[52] Székács, A. and B. Darvas (2012). Forty years with glyphosate. Herbicides – Properties, Synthesis and Control of Weeds. M. N. Hasaneen, InTech.

[53] Benedetti, D., et al. (2013). Genetic damage in soybean workers exposed to pesticides: evaluation with the comet and buccal micronucleus cytome assays. Mutat Res 752(1-2): 28-33.

[54] Lopez, S. L., et al. (2012). Pesticides used in South American GMO-based agriculture: A review of their effects on humans and animal models. Advances in Molecular Toxicology. J. C. Fishbein and J. M. Heilman. New York, Elsevier. 6: 41–75.

[55] Kvakkestad, V., et al. (2007). Scientistsʼ perspectives on the deliberate release of GM crops. Environmental Values 16(1): 79–104.

[56] Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2000). Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.http://bch.cbd.int/protocol/text/

[57] Codex Alimentarius (2009). Foods derived from modern biotechnology. 2d ed. World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations.ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Biotech/Biotech_2009e.pdf

Notes

[1] http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety/

[2] www.euractiv.com/science-policymaking/eu-chief-scientist-unethical-use-interview-530692

Källa: http://www.ensser.org/media/0713/

DNA från GM-mat kan hamna bland våra gener

2014 11 23

Kompletta gener från GMO, kan undgå nedbrytning i mag-tarmkanalen och tas upp i vår blodcirkulation. Detta har tidigare meddelats av två tyska forskargrupper och bekräftas nu även av amerikanska forskare. Det allvarliga är att dessa gener kan vandra in i cellerna och tas upp i vår arvsmassa.

En studie ledd av Sįndor Spisak, anknuten till ungerska vetenskapsakademin i Budapest har vid ansedda Harvard Medical School i Boston,Massachusetts i USA analyserat över 1 000 prover vuxna från fyra oberoende studier. Han och fann DNA-fragment från mat i alla proverna, några stora nog för att koda hela gener.

Tidigare studier har visat att DNA, som tagits upp från födan, kan gå tas upp i lever, njurar och till och med hjärnan.
Sådant DNA-upptag tycks vara en normal process, men det allvarliga är att GMO innehåller helt gener som aldrig funnits i vår kost och i många GMO-arter finns det DNA från sjukdomsframkallande bakterier (Bacillus tumefasciens som är tumörframkallande hos växter och misstankar finns betr människa, se fotnot)  och virus som är besläktat med HIV-viruset samt en gen från blomkålsviruset CAMV som kan leda till bildning av gifter, se Farlig virusgen funnen i GMO.

Kommentar

Trots att genteknikföretagen aktivt undertryckt alarmerande rön, kommer det nu fram alltmer oroväckande upptäckter om GMO.
Det är omöjligt att avgöra hur hälsovådligt DNA-upptaget är, men det är klokt att vara försiktig och vara noga med att undvika intag av allt som innehåller GMO.

Fotnot

B tumefasciens är en bakterie som framkallar tumörer hos växter. Man har förut inte trott att den kan tas upp i humanceller. Men detta har motsagts av nya rön. Cellodling visar att gener från bakterien kan tas upp i arvsmassan hos celler från människa. Det finns risk att den då kan vara cancerframkallande.
Observera att detta inte innebär att risken är bevisad, men det är ett observandum som borde ha följts upp (saken rapporterade 2001, se ”Common plant vector injects genes into human cells”). Tyvärr har tar genteknikföretagen inget ansvar för sina produkter och har inte finansierat fortsatt forskning. Även flera andra potentiella hälsorisker har negligerats.

Denna blogg om GMO läses i 50 länder

2014 11 20

Vi tittade just på statistiken. Till vår glädje har besöksfrekvensen ökat kraftigt utan att vi ”marknadsfört” bloggen aktivt.

Senaste 365 dagarna har vi haft 13.547 tittar med besökare från 50 länder, se kartan nedan som visar de 18 länder med flest besökare. Det är närmast en dubblering sedand 2013 och tyder på en glädjande ökning i medveten om detta allvarliga problem. Du kan bidra väsentligt genom att sprida information om denna blogg till dina kontakter via email, facebook och liknande. Du kan gå till Facebook genom att klicka på symbolen nederst på sidan.

bloggmosw1yrstats

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 75 andra följare