Skip to content

Introduktion

2011 05 30

Vår bedömning av GMO-frågan

1. Gentekniken utgör en intervention av oöverträffat djup och styrka. Djupa konstgjorda förändringar av livets kod, genuppsättningan, kan åstadkommas. Molekylärbiologer har anfört att sådana förändringar kan ha komplicerade och svårförutsägbara följder för  en organisms egenskaper.

Därför är det nödvändigt att vetenskapen har mycket goda kunskaper om hur gener fungerar och hur cellerna påverkas av genteknik innan genmodifierade organismer (GMO)  släpps ut i naturen eller används som föda.

Vår opartiska utvärdering har funnit att det rakt motsatta är fallet.

2. Forskare har varnat för ett antal potentiella risker av GMO-utsläpp, av vilka några kan vara allvarliga. När de genetiskt modifierade organismerna med sina förändrade gener väl släppts ut kan de inte återkallas. De kan att spridas okontrollerbart sekel efter sekel, ja i all oändlighet.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att en GMO inte kan vålla skador på miljön.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav inte alls har uppfyllts.

3. Gentekniken kan orsaka bildandet av oväntade skadliga ämnen. Detta inkluderar gifter, allergiframkallande ämnen, mutagena ämnen (kan orsaka skadliga genetiska förändringar) och cancerframkallande ämnen.

Därför är det nödvändit att fastställa, bortom rimligt tvivel, att ett GE-livsmedel inte är skadliga.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav är långt ifrån uppfyllt för något av livsmedlen på marknaden.

4. Nya rön har fastställt med säkerhet att gener är inte bärare av enstaka egenskaper och att effekten av en gen är beroende av dess omgivning.

Detta har krossat själva grundvalen för ”en-gen-en-egenskap” doktrinen som var förutsättningen för gentekniken. Därmed är det nu uppenbart att gentekniken saknar hållbar vetenskaplig grund.

Effekten av en gen som överförts till en främmande art är i själva verket oförutsägbar och därför kommer sådan genöverföring oundvikligen att vara otillförlitlig och potentiellt riskabel.

___________________________________________________________

I denna blogg presenterar vi aktuellt material. Vår webbplats, som startades 1996 och bytte namn till PSRAST 1998, innehåller mycket mer information om de olika problemen. Våra resurser har inte tillåtit oss att modernisera och aktualisera designen, men den innehåller mycket material som fortfarande står sig. Vi fokuserar numera på att updatera bloggen med de väsentligaste nyheterna.


Copyright© PSRAST 1998-2014 (inklusive vår hemsida psrast.org). Allt material får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

2014 11 24

 En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren. En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blod blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson vissa cancerformer mm. Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

Orsaken till att man kunde sortera ut ett så kraftigt samband är sannolikt att GMO-odling är koncentrerad till begränsade områden i USA, medan stora delar är helt GMO-fria. Man kunde därmed jämföra graden av Roundupanvänding allt från noll till mycket hög med sjukligheten i motsvarande områden. Nedan jorbruksdepartementets karta på majsodling (över 90% är GMO) i USA och bilden är snarlik för soja:

cornUSDA

Roundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förkomst av GMO-grödor i granskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra i vilken grad detta berodde på GMO och till vilken del det berodde på de starka ogräsgifter, oftast Roundup, som används tillsammans med grödorna.

-

-


Sammanfattning i klartext för lekmannen

Förekomsten av kroniska sjukdomar i alla kommuner av USA jämfördes med  användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive kommun (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)). Man fann att ju större användning av Roundup&GMO, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar. Det var slående att innan Roundup&GMO började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den

Klicka ovan för att förstora

Klicka ovan för att förstora

ökande användningen vilket illustreras i vidstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt. 

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan Roundup&GMO och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi. 

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom.


Översättning av den vetenskapliga rapportens sammanfattning

(redigerad med punktlistor, fetstil o kursivering av PSRAST med förklaringar inom [hakperentes] )

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA [= Genmanipulerade grödor, glyfosat och urartningen av hälsan i USA]

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

En enorm ökning av incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar har rapporterats i USA (US) under de senaste 20 åren. Liknande ökningar har setts globalt.

Bekämpningsmedlet glyfosat [Roundup] infördes 1974 och dess användning har accelererat med tillkomsten av herbicidtoleranta genetiskt modifierade (GMO) grödor. Det finns växande belägg för att glyfosat stör många metaboliska processer hos växter och djur och glyfosatrester har upptäckts [i blod, vävnader och modersmjölk] hos bådadera.

Glyfosat stör det endokrina [=hormon-] systemet,  rubbar tarmfloran, skadar DNA och är en drivkraft för mutationer som leder till cancer.

I den aktuella studien, genomsöktes offentliga databaser i USA: s  beträffande GMO skördedata , glyfosat [Roundup] användningsdata och epidemiologiska data betr sjukdomsförekomst. Korrelation analyser utfördes sedan på totalt 22 sjukdomar i dessa tidsseriedatamängder.

Pearson korrelationskoefficienterna [=statistiskt mått på samband] var höggradigt signifikanta (<10-5) [denna siffra betyder att chansen att sambandet vållades av sumpen var mindre än en på 100.000]

[Man fann ett mycket starkt samband i form av en osedvanligt hög korrelation] mellan glyfosat användning och:

 • hypertoni [högt blodtryck] (R = 0,923), [R= korrelationskofficient som max kan vara 1,0.  R=0,923 är ett extremt kraftigt samband. Mycket sällan ser man så kraftiga korrelationer i statistiska analyser inom medicinen. Detta tillsammans med den mycket låga sannolikheten att sambandet var orsakat av slumpen, indikerar att det föreligger ett mycket kraftigt och statistiskt sett höggradigt tillförlitligt samband]
 • stroke (R = 0,925),
 • diabetes prevalensen [förekomst] (R = 0,971),
 • diabetes incidensen [insjuknandefrekvens] (R = 0,935),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism [störningar i fettomsättningen]  (R = 0,973),
 • Alzheimers (R = 0,917),
 • senil demens (R = 0,994),
 • Parkinsons (R = 0,875),
 • Multipel Skleros (R = 0,828), [trots att detta är den lägsta siffran innebär 0,83 ett mycket starkt samband]
 • Autism (R = 0,989), [OBS – ytterligt kraftigt samband]
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (R = 0,938),
 • Tarminfektioner (R = 0,974),
 • Terminal njursjukdom (R = 0,975),
 • Akut njursvikt (R = 0,978),
 • Cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,988), [OBS]
  • lever (R = 0,960),
  • urinblåsa (R = 0,981),
  • bukspottkörteln (R = 0,918),
  • njure (R = 0,973)
 • Myeloisk leukemi (R = 0,878).

Pearson korrelationskoefficienterna var mycket signifikanta (<10-4) [en på tiotusen] mellan andelen planterad  GE majs och soja  och:

 • hypertoni (R = 0,961),
 • stroke (R = 0,983),
 • diabetes prevalensen (R = 0,983),
 • diabetes incidensen (R = 0,955),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism störning (R = 0,955),
 • Alzheimers (R = 0,937),
 • Parkinsons (R = 0,952),
 • multipel skleros (R = 0,876),
 • hepatit C (R = 0,946) ,
 • njursjukdom i slutstadiet (R = 0,958),
 • akut njursvikt (R = 0,967),
 • cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,938),
  • lever (R = 0,911),
  • urinblåsa (R = 0,945),
  • bukspottkörteln (R = 0,841) ,
  • njure (R = 0.940) och
 • myeloisk leukemi (R = 0,889).

Den statistiska signifikansen och styrkan i korrelation visar att effekterna av glyfosat och GMO-grödor på människors hälsa bör utredas vidare.

[SLUT]


Några illustrativa diagram från rapporten:

2014-11-24 09_25_09-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet ovan illustrerar det mycket starka tidssambandet mellan roundup-användning / GM-grödor och den växande insjuknandet i diabetes. Korrelationen på 0,935 är mycket stark. Den gröna linjen visar frekvensen under tio år före införandet av Roundup&GMO och visar att innan dessa infördes var insjuknandet konstant, vilket underbygger sambandet.  Samma slags tidssamband finns för de andra sjukdomarna. Sambandet med Roundup misstänks bero på att giftet rubbar hormonbalansen och ämnesomsättningen.

Här ett par ytterligare exempel:2014-11-24 09_44_16-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Frekvensen av dödsfall pga tarmsjukdomar var konstant  under tolv år innan Roundup införders och har sedan ökat mycket kraftigt, parallellt med Roundupanvändningen. Detta är inte förvånande, för studier har visat att Roundup av någon anledning dödar i huvudsak den nyttiga mjölksyrebildande tarmbakteriefloran banar därmed väg för skadliga, giftbildande bakterier. Dessutom hämmar glyfosat Cytochrome P450 – systemet som spelar en nyckelroll i avgiftningen. Ett samband med ”läckande tarm” (se Samsell&Seneff 2013) misstänks, vilket gör att stora mängder bakteriegifter kan svämma in. Eftersom förmågan att neutralisera dessa gifter är nedsatt, är det förståeligt att personer, som utsatts för glyfosat och har giftbildande tarmflora med läckande tarm, kan avlida.

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet återspeglar den extremt starka korrelationen (0,99) mellan Roundupanvändning och sköldkörtelcancer. Observera att före Roundup var sköldkörtelcancerförekomsten konstnat i drygt 15 år. Den påfallande parallelliteten understryker starkt sambandet mellan Roundup och cancerförekomsten. Flera faktorer misstänks här bidra. Roundup stör immunförsvaret, skadar DNA, och hämmar som ovan nämnts viktiga avgiftande enzymer varigenom inverkan av cancerframkallande gifter i miljön och i maten förstärks. Flera andra cancertyper hade också ett starkt samband med Roundup.

KOMMENTAR AV PSRAST

Även om det statistiska sambandet är mycket starkt, är sambandet i realiteten ännu starkare. Sannolikheten för att resultatet är en slump är visserligen ytterst låg rent statistiskt. Men två faktorer som den statistiska analysen inte inkluderade förstärker sambandet väsentligt.

Den ena faktorn är att det för flera olika, inte nära relaterade sjukdomar, skett en påfallande likadan ökning av sjukdomsfrekvensen  i form av kraftig parallellitet mellan glyfosatanvändningen (röd linje i diagrammet nedan) och sjukligheten (gula staplar). Detta återkommande mönster talar starkt emot en slumpartad ökning (vid statistisk analys av här tillämpat slag räknar man bara ut samband mellan siffror i varje mätpunkt, dvs antal sjuka och mängd Roundup&GMO vilket missar sådana mönster).

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

Klicka på bilden för förstoring

Den andra är att att i flera fall har sjukligheten varit konstant innan Roundup&GMO infördes (se den gröna trend-linjen i diagrammet) och sedan ökat parallellt med Roundup&GMO-användningen först sedan denna introducerades, stärker beviskraften ytterligare (det hade kunnat påvisas med sk tidsserieanalys, men vi förmodar att författarna fann det överflödigt med tanke på den starka korrelationen).

Vi vill även påpeka att detta är något av en kontrollerad studie, där ”kontrollgruppen” är de stora delarna av USA där GMO-inte odlas o glyfosat inte används. Detta har medverkat till att framhäva och fastsälla det starka sambandet, i synnerhet som livsstilen, den övriga ”giftanvändingen” och livsmedelskonsumtionen i USA är tämligen enhetlig på grund av att konsumtionen likriktas av stora företagsskedjor och av den kraftfulla TV-reklamen.

Vår slutsats

Här föreligger en kombination av

 • Extremt hög Pearson-korrelation
 • Mycket stark statistisk signifikans
 • En påfallande parallel utveckling av sjukligheten över tid för vitt skilda sjukdomar tydande på en gemensam orsak
 • Ett påfallande tidssamband mellan sjuklighetsökningens början för vitt skilda sjukdomar och insättandet av Roundup o GMO
 • En påfallande parallellitet mellan sjuklighetsökningen och ökningen av Roundup&GMO-användningen.
 • Stor skillnad i expositionsgrad hos olika deltagare, inklusive miljontals som inte exponerats, eller haft låg exposition. Detta har bidragit till hög tillförlitlighet i resultatet.
 • Vetenskapligt dokumenterade gifteffekter av Roundup som är kända för att kunna leda till sagda sjukdomar.

Detta torde berättiga slutsatsen att ökningen av sjukligheten med till visshet gränsande sannolikhet vållats av Roundup&GMO. Vi har full förståelse för att författarna för att minimera risken för otillbörliga påhopp hållit sig till traditionell statistisk analys i synnerhet som dessa resultat i sig är imponerande. Men med tanke på problemets allvar vill vi framhäva de fulla konsekvenserna av redovisade fakta.

I Sverige används Roundup i jordbruket främst för att bekämpa kvickrot.

”År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.[1] 2011 hade försäljningen ökat till 707,7 ton.” (Wikisv)


Original:

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

Abstract

A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar increases have been seen globally. The herbicide glyphosate was introduced in 1974 and its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected in both. Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a driver of mutations that lead to cancer. In the present study, US government databases were searched for GE crop data, glyphosate application data and disease epidemiological data. Correlation analyses were then performed on a total of 22 diseases in these time-series data sets. The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-5) between glyphosate applications and hypertension (R = 0.923), stroke (R = 0.925), diabetes prevalence (R = 0.971), diabetes incidence (R = 0.935), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.973), Alzheimer’s (R = 0.917), senile dementia (R = 0.994), Parkinson’s (R = 0.875), multiple sclerosis (R = 0.828), autism (R = 0.989), inflammatory bowel disease (R = 0.938), intestinal infections (R = 0.974), end stage renal disease (R = 0.975), acute kidney failure (R = 0.978), cancers of the thyroid (R = 0.988), liver (R = 0.960), bladder (R = 0.981), pancreas (R = 0.918), kidney (R = 0.973) and myeloid leukaemia (R = 0.878). The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-4) between the percentage of GE corn and soy planted in the US and hypertension (R = 0.961), stroke (R = 0.983), diabetes prevalence (R = 0.983), diabetes incidence (R = 0.955), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955), Alzheimer’s (R = 0.937), Parkinson’s (R = 0.952), multiple sclerosis (R = 0.876), hepatitis C (R = 0.946), end stage renal disease (R = 0.958), acute kidney failure (R = 0.967), cancers of the thyroid (R = 0.938), liver (R = 0.911), bladder (R = 0.945), pancreas (R = 0.841), kidney (R = 0.940) and myeloid leukaemia (R = 0.889). The significance and strength of the correlations show that the effects of glyphosate and GE crops on human health should be further investigated.

Källa Journal of Organic Systems, vol 8, nr 2 2014.


Copyright PSRAST 2014. Får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Mer om upptag av GMO-gener i vår arvsmassa

2014 11 23

GMO DNA kan tas upp och går ut i djurens vävnader, inklusive mjölk och muskulatur.  När vi sedan äter kött kan detta DNA tas upp av oss. Naturligtvis är sannolikheten betydligt större om vi själva äter GM-livsmedel, som blivit tillåtna att säljas inom EU.  Dessbättre måste de märkas.

Teorin var i början att inte tillräckligt stora bitar av DNA kunde tas upp för att det bröts ned. Dessutom menade man att så stora bitar inte kan tas upp, bara enstaka baser – komponenterna i generna. Men detta är fel.

Professor Gerhard Jahreis, har lett en forskningsgrupp vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena som har påvisat hela genmanipulerade DNA-gener i vävnaderna på djur som fått GMO-foder. Han konstaterar att “Vi tar upp gener från alla födoämnen”.

Professor Walter Doerfler vid universitetet i Köln, Tyskland, har visat att hela virusgener kan överleva matsmältningen och tas upp i vävnaderna. Doerfler tillägger att det synes inte finnas något skydd mot upptag av gener från födan.

Detta är problematiskt, eftersom de flesta GMO innehåller DNA från sjukdomsframkallande virus.

Doerfler påpekade att det synes inte finnas någon skyddsmekanism mot upptag av gener från födan..
[Kommentar: Senare års forskning har funnit att våra gener ständigt utsätts från påverkan av gener från födan och man har funnit att detta påverkar våra geners aktivitet – man tror att detta genupptag är en viktig del i vår anpassning till näringsförhållandena/JS]

Doerflers forskning upphörde emellertid och de slutade att svara på email om detta. Vi misstänker att de tystades, vilket är den vanliga gången när man upptäcker något oroväckande om GMO.

Mer om upptag av gener från födan.

Läckande tarm har visat sig vara mycket vanlig enligt nya rön. Läckaget orsakas av många vanliga faktorer – vetegluten (vid glutenkänslighet), bakteriegifter fr rubbad tarmflora eller Candidasvamp tex pga antibiotikabehandling, acetylsalicylsyra (magnecyl, bamyl etc), NSAID preparat som Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak, Nabumeton mfl.

Detta innebär att genmanipulerat DNA som innehåller gener från sjukdoms- och tumörframkallande virus riskerar att hamna i cellerna hos många människor.

Det är beklagligt att regeringen, LRF och våra matproducenter inte har tillräckligt kompetenta rådgivare för att kunna genomskåda den förljugna och glättade propagandan från bioteknikföretagen. Korrumption kan inte heller uteslutas för de har informerats om riskerna, men har ignorerat det.

Mer om samma ämne

DNA från GM-mat kan hamna bland våra gener

297 Forskare: GMO-mat inte säker

2014 11 23

”Forskare är inte eniga om att GMO är säkra”

Detta uttalande kom till för att motsäga Monsantos osanna påstående om att forskare är eniga om att GMO-livsemedel är säkra (se Press-releasen nedan). Tvärtom träder nu ett växande antal vetenskapsmän fram och varnar. Genteknikföretagen har systematiskt förföljt forskare som varnat för GMO, och till och med en EU-myndighet har medverkat i trakasserierna, se ”EU-myndighet..”. Monsanto torde vara förvånad att någon enda forskare vågar vågar riskera karriär och anställning trots de systematiska försöken att skrämma alla till tystnad.

Troligen ställer forskarna nu upp för att beläggen för riskerna har blivit så starka att det inte är ansvarsfullt att hålla tyst om saken. Det är glädjande att det finns kvar en del oberoende forskare med hög integritet i den alltmer korrumperade forskarkåren.

Ovannämnda uttalande som skrivits under av omkr 300 forskare finner du här.

Hoppas det blir tid över att göra ett sammandrag av nedanstående pressmeddelande om saken på svenska.


Press release from ENSSER:

297 scientists and experts agree GMOs not proven safe

ensser*EU chief scientist Anne Glover’s backing for GM condemned as “irresponsible”

*Independent researchers work double shift to address “red flags” on GMO safety

Press release, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, 10 Dec 2013

The number of scientists and experts who have signed a joint statement[1] saying that GM foods have not been proven safe and that existing research raises concerns has climbed to 297 since the statement was released on 21 October.

Dr Angelika Hilbeck, chair of the European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER), which published the statement, said, “We’re surprised and pleased by the strong support for the statement. It seems to have tapped into a deep concern in the global scientific community that the name of science is being misused to make misleading claims about the safety of GM technology.”

The statement indirectly challenges claims by EU chief science adviser Anne Glover that there is no evidence that GM foods are any riskier than non-GM foods.[2]

Dr Rosa Binimelis Adell, board member of ENSSER, said, “It seems that Anne Glover chooses to listen to one side of the scientific community only – the circle of GMO producers and their allied scientists – and ignores the other. Thus she is giving biased advice to the EU Commission. For a science adviser, this is irresponsible and unethical.”

New signatories to the statement include Dr Sheldon Krimsky, professor of urban and environmental policy and planning at Tufts University and adjunct professor in the department of public health and family medicine at the Tufts School of Medicine. Dr Krimsky said:

“As a GMO crop skeptic, I have a more nuanced view of adverse consequences than uncritical proponents. Adverse consequences of GMO crops are not restricted to keeling over dead after eating genetically adulterated unlabelled food (GAUF). My concerns include subtle changes in nutritional quality or mycotoxins, increasing food allergens, unsustainable farming practices, dependency on chemical inputs, lack of transparency in evaluating food quality and safety, and the transformation of farming practices into a modern form of serfdom, where the seed is intellectual property leased by the farmer.

“To demonstrate the safety of GMO products, one must begin by assuming that they can be harmful, and carry out sensitive tests that are capable of detecting harm. As with other technologies like aeronautics and nuclear power, those who manufacture the products must not be the definitive source of safety data. Because rigorous safety testing has not happened with GMO crops, I remain skeptical.”

Another signatory, Dr Margarida Silva, biologist and professor at the Portuguese Catholic University, said, “Even if researchers did largely agree on GMO safety, that doesn’t make them correct. To paraphrase Albert Einstein, it only takes one study to prove a whole theory wrong – no matter how many scientists believed in it.

“In addition, research has been mostly financed by the very companies that depend on positive outcomes for their business, and we now know that where money flows, influence grows. The few independent academics left must work double shift to address the vast array of unanswered questions and red flags that keep piling up.”

A third signatory, Dr Raul Montenegro, biologist at the University of Cordoba, Argentina, said:

”Usually, analysis of GMO safety fails to consider four main issues. One: GMO plants, seeds and byproducts contain not only residues of commercial chemical pesticides, but also insecticidal proteins produced by the plant, like the Bt toxin Cry1Ab. Two: each commercial pesticide contains a cocktail of chemicals that undergo chemical changes within pesticide containers, when mixed with other pesticides, and when released in the environment. Three: In GMO agriculture each crop cycle begins with a higher background level of commercial pesticides and insecticidal proteins accumulated in agricultural soil, people’s homes and gardens, and exposed people. Four: GMO agriculture adds unwanted biodiversity (GMO genes) in countries having less and less natural biodiversity as a consequence of deforestation, pesticides, GMO insecticidal proteins and uncontrolled flux of engineered genomes.

“Countries as Argentina and Brazil are paradises for GMO agriculture because their governments have not established monitoring systems for disease and deaths from all causes, along with monitoring of the accumulation of residues of pesticides and GMO insecticidal proteins in exposed people and the environment, and variation of natural biodiversity indexes. If these monitoring systems were in place, it would be possible to measure the effects of GMO agriculture. As things stand, the governments of these countries deny that there is a problem even in the face of numerous reports from the people who are affected and the doctors who must treat them.”

ENDS

Notes

[1] http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety/

[2] www.euractiv.com/science-policymaking/eu-chief-scientist-unethical-use-interview-530692

Källa: http://www.ensser.org/media/0713/

DNA från GM-mat kan hamna bland våra gener

2014 11 23
DNArotat

Kompletta gener från GMO, kan undgå nedbrytning i mag-tarmkanalen och tas upp i vår blodcirkulation. Detta har tidigare meddelats av två tyska forskargrupper och bekräftas nu även av amerikanska forskare. Det allvarliga är att dessa gener kan vandra in i cellerna och tas upp i vår arvsmassa.

En studie ledd av Sándor Spisak, anknuten till ungerska vetenskapsakademin i Budapest har vid ansedda Harvard Medical School i Boston,Massachusetts i USA analyserat över 1 000 prover vuxna från fyra oberoende studier. Han och fann DNA-fragment från mat i alla proverna, några stora nog för att koda hela gener.
Tidigare studier har visat att DNA, som tagits upp från födan, kan gå tas upp i lever, njurar och till och med hjärnan.
Sådant DNA-upptag tycks vara en normal process, men det allvarliga är att GMO innehåller helt gener som aldrig funnits i vår kost och i många GMO-arter finns det DNA från sjukdomsframkallande bakterier (Bacillus tumefasciens som är tumörframkallande hos växter och misstankar finns betr människa, se fotnot)  och virus som är besläktat med HIV-viruset samt en gen från blomkålsviruset CAMV som kan leda till bildning av gifter, se Farlig virusgen funnen i GMO.

Kommentar

Trots att genteknikföretagen aktivt undertryckt alarmerande rön, kommer det nu fram alltmer oroväckande upptäckter om GMO.
Det är omöjligt att avgöra hur hälsovådligt DNA-upptaget är, men det är klokt att vara försiktig och vara noga med att undvika intag av allt som innehåller GMO.

Fotnot

B tumefasciens är en bakterie som framkallar tumörer hos växter. Man har förut inte trott att den kan tas upp i humanceller. Men detta har motsagts av nya rön. Cellodling visar att gener från bakterien kan tas upp i arvsmassan hos celler från människa. Det finns risk att den då kan vara cancerframkallande.
Observera att detta inte innebär att risken är bevisad, men det är ett observandum som borde ha följts upp (saken rapporterade 2001, se ”Common plant vector injects genes into human cells”). Tyvärr har tar genteknikföretagen inget ansvar för sina produkter och har inte finansierat fortsatt forskning. Även flera andra potentiella hälsorisker har negligerats.

Denna blogg om GMO läses i 50 länder

2014 11 20

Vi tittade just på statistiken. Till vår glädje har besöksfrekvensen ökat kraftigt utan att vi ”marknadsfört” bloggen aktivt.

Senaste 365 dagarna har vi haft 13.547 tittar med besökare från 50 länder, se kartan nedan som visar de 18 länder med flest besökare. Det är närmast en dubblering sedand 2013 och tyder på en glädjande ökning i medveten om detta allvarliga problem. Du kan bidra väsentligt genom att sprida information om denna blogg till dina kontakter via email, facebook och liknande. Du kan gå till Facebook genom att klicka på symbolen nederst på sidan.

bloggmosw1yrstats

Dokumenterade hälsoeffekter av GMO

2014 11 19

Hittade en utmärkt sammanställning av dokumenterade hälsoeffekter av GMO hos Responsible Technology. Har kopierat den och hoppas finna tid att översätta hela. (En del har vi redovisat tidigare).

Några särskilt anmärkningsvärda punkter:

 • Kokt GM-soja innehåller 7 ggr mer av känt allergiframkallande ämne än i naturlig soja.
 • GM-soja minskade matsmältningsenzymer drastiskt hos möss.
 • Möss som åt GMO-ärter utvecklade allergier mot andra födoämnen
 • Råttor som åt GMO-potatis hade små delvis skrumpna levrar
 • GM soja förändrade levercellerna hos möss på ett sätt som förekommer när de utsätts för en giftattack.
 • Mer än hälften av ungar till mödrar som utfordrats med GM-soja dog inom 3 v efter födseln.
 • Råtthonor som fått GM-soja hade förändringar i livmoder och äggstockar
 • Tredje generationer av hamstrar som fått GM-soja förlorade fortplantningsförmågan
 • Sleminnan i tarmkanalen hos råttor som erhållit GM-potatis visade excessiv celltillväxt, ett tillstånd som kan ge upphov till cancer. Råttorna hade också organskador och störningar i immunsystemet.
 • Studier visar att GM-gener kan överleva matsmältningen och fortsätta att fungera samt tas upp av tarmbakterierna. Om den sk Bt-genen som finns i många GMO-grödor (särskilt soja och majs) gör det kan det hälsovådliga Bt-toxinet bildas i tarmen långt efter intaget av Bt-gen-innehållande GM-grödor. [Trots att detta är en allvarligt komplikation har saken inte utretts ordentligt].
 • Tusentals bufflar, getter och får som betat blasten av GM-bomullsplantor med Bt-genen, avled eller fick svåra hälsoproblem.

_____________________________________________________________________

[Utdrag från en sammanställning utförd av Responsible Technology]

GM soy and allergic reactions

 • Soy allergies skyrocketed by 50% in the UK, soon after GM soy was introduced.[8]
 • A skin prick allergy test shows that some people react to GM soy, but not to wild natural soy.[9]
 • Cooked GM soy contains as much as 7-times the amount of a known soy allergen.[10]
 • GM soy also contains a new unexpected allergen, not found in wild natural soy.[11]

..

GMOs may make you allergic to non-GM foods

 • GM soy drastically reduces digestive enzymes in mice.[21] If it also impairs your digestion, you may become sensitive and allergic to a variety of foods.
 • Mice fed Bt-toxin started having immune reactions to formerly harmless foods.[22]
 • Mice fed experimental GM peas also started reacting to a range of other foods.[23] (The peas had already passed all the allergy tests normally done before a GMO gets on the market. Only this advanced test, which is never used on the GMOs we eat, revealed that the peas could actually be deadly.)

GMOs and liver problems

 • Rats fed GM potatoes had smaller, partially atrophied livers.[24]
 • The livers of rats fed GM canola were 12-16% heavier.[25]
 • GM soy altered mouse liver cells in ways that suggest a toxic insult.[26] The changes reversed after they switched to non-GM soy.[27]

GMOs, reproductive problems, and infant mortality

 • More than half the babies of mother rats fed GM soy died within three weeks.[28]
 • Male rats[29] and mice[30] fed GM soy had changed testicles, including altered young sperm cells in the mice.
 • The DNA of mouse embryos functioned differently when their parents ate GM soy[31]
 • The longer mice were fed GM corn, the less babies they had, and the smaller their babies were.[32]
 • Babies of female rats fed GM soy were considerably smaller, and more than half died within three weeks (compared to 10% of the non-GM soy controls).[33]
 • Female rats fed GM soy showed changes in their ovaries and uterus.
 • By the third generation, most hamsters fed GM soy were unable to have babies.

Bt crops linked to sterility, disease, and death

 • Thousands of sheep, buffalo, and goats in India died after grazing on Bt cotton plants after harvest. Others suffered poor health and reproductive problems.[34]
 • Farmers in Europe and Asia say that cows, water buffaloes, chickens, and horses died from eating Bt corn varieties.[35]
 • About two dozen US farmers report that Bt corn varieties caused widespread sterility in pigs or cows.[36]
 • Filipinos in at least five villages fell sick when a nearby Bt corn variety was pollinating.[37]
 • The stomach lining of rats fed GM potatoes showed excessive cell growth, a condition that may lead to cancer. Rats also had damaged organs and immune systems.[38]

Functioning GM genes remain inside you

Unlike safety evaluations for drugs, there are no human clinical trials of GM foods. The only published human feeding experiment revealed that the genetic material inserted into GM soy transfers into bacteria living inside our intestines and continues to function.[39] This means that long after we stop eating GM foods, we may still have their GM proteins produced continuously inside us.

 • If the antibiotic gene inserted into most GM crops were to transfer, it could create super diseases, resistant to antibiotics.
 • If the gene that creates Bt-toxin in GM corn were to transfer, it might turn our intestinal bacteria into living pesticide factories.
 • Animal studies show that DNA in food can travel into organs throughout the body, even into the fetus.[40]

References

1] See http://www.aaemonline.org/gmopost.html
[2] See www.biointegrity.org
[3] See Part 2, Jeffrey M. Smith, Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes! Books, Fairfield, IA 2007
[4] See for example 233-236, chart of disproved assumptions, in Jeffrey M. Smith, Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes! Books, Fairfield, IA 2007
[5] J. R. Latham, et al., ”The Mutational Consequences of Plant Transformation,” The Journal of Biomedicine and Biotechnology 2006, Article ID 25376: 1-7; see also Allison Wilson, et. al., ”Transformation-induced mutations in transgenic plants: Analysis and biosafety implications,” Biotechnology and Genetic Engineering Reviews – Vol. 23, December 2006.
[6] Srivastava, et al, ”Pharmacogenomics of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and the cystic fibrosis drug CPX using genome microarray analysis,” Mol Med. 5, no. 11(Nov 1999):753–67.
[7] Latham et al, ”The Mutational Consequences of Plant Transformation, Journal of Biomedicine and Biotechnology 2006:1-7, article ID 25376, http://www.hindawi.com/journals/jbb/; Draft risk analysis report application A378, Food derived from glyphosate-tolerant sugarbeet line 77 (GTSB77),” ANZFA, March 7, 2001; E. Levine et al., ”Molecular Characterization of Insect Protected Corn Line MON 810.” Unpublished study submitted to the EPA by Monsanto, EPA MRID No. 436655-01C (1995); Allison Wilson, PhD, Jonathan Latham, PhD, and Ricarda Steinbrecher, PhD, ”Genome Scrambling—Myth or Reality? Transformation-Induced Mutations in Transgenic Crop Plants Technical Report—October 2004,” www.econexus.info; C. Collonier, G. Berthier, F. Boyer, M. N. Duplan, S. Fernandez, N. Kebdani, A. Kobilinsky, M. Romanuk, Y. Bertheau, ”Characterization of commercial GMO inserts: a source of useful material to study genome fluidity,” Poster presented at ICPMB: International Congress for Plant Molecular Biology (n°VII), Barcelona, 23-28th June 2003. Poster courtesy of Dr. Gilles-Eric Seralini, Président du Conseil Scientifique du CRII-GEN, www.crii-gen.org; also ”Transgenic lines proven unstable” by Mae-Wan Ho, ISIS Report, 23 October 2003, www.i-sis.org.uk
[8] Mark Townsend, ”Why soya is a hidden destroyer,” Daily Express, March 12, 1999.
[9] Hye-Yung Yum, Soo-Young Lee, Kyung-Eun Lee, Myung-Hyun Sohn, Kyu-Earn Kim, ”Genetically Modified and Wild Soybeans: An immunologic comparison,” Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7).
[10] A. Pusztai and S. Bardocz, ”GMO in animal nutrition: potential benefits and risks,” Chapter 17, Biology of Nutrition in Growing Animals, R. Mosenthin, J. Zentek and T. Zebrowska (Eds.) Elsevier, October 2005.
[11] Hye-Yung Yum, Soo-Young Lee, Kyung-Eun Lee, Myung-Hyun Sohn, Kyu-Earn Kim, ”Genetically Modified and Wild Soybeans: An immunologic comparison,” Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7).
[12] M. Green, et al., ”Public health implications of the microbial pesticide Bacillus thuringiensis: An epidemiological study, Oregon, 1985-86,” Amer. J. Public Health 80, no. 7(1990): 848–852; and M.A. Noble, P.D. Riben, and G. J. Cook, Microbiological and epidemiological surveillance program to monitor the health effects of Foray 48B BTK spray (Vancouver, B.C.: Ministry of Forests, Province of British Columbi, Sep. 30, 1992)
[13] Vazquez et al, ”Intragastric and intraperitoneal administration of Cry1Ac protoxin from Bacillus thuringiensis induces systemic and mucosal antibody responses in mice,” 1897–1912; Vazquez et al, ”Characterization of the mucosal and systemic immune response induced by Cry1Ac protein from Bacillus thuringiensis HD 73 in mice,” Brazilian Journal of Medical and Biological Research 33 (2000): 147–155; and Vazquez et al, ”Bacillus thuringiensis Cry1Ac protoxin is a potent systemic and mucosal adjuvant,” Scandanavian Journal of Immunology 49 (1999): 578–584. See also Vazquez-Padron et al., 147 (2000b).
[14] Nagui H. Fares, Adel K. El-Sayed, ”Fine Structural Changes in the Ileum of Mice Fed on Endotoxin Treated Potatoes and Transgenic Potatoes,” Natural Toxins 6, no. 6 (1998): 219–233.
[15] See for example ”Bt cotton causing allergic reaction in MP; cattle dead,” Bhopal, Nov. 23, 2005
[16] http://news.webindia123.com Ashish Gupta et. al., ”Impact of Bt Cotton on Farmers’ Health (in Barwani and Dhar District of Madhya Pradesh),” Investigation Report, Oct–Dec 2005; and M. Green, et al., ”Public health implications of the microbial pesticide Bacillus thuringiensis: An epidemiological study, Oregon, 1985-86,” Amer. J. Public Health 80, no. 7(1990): 848–852; and M.A. Noble, P.D. Riben, and G. J. Cook, Microbiological and epidemiological surveillance program to monitor the health effects of Foray 48B BTK spray (Vancouver, B.C.: Ministry of Forests, Province of British Columbi, Sep. 30, 1992)
[17] Alberto Finamore, et al, ”Intestinal and Peripheral Immune Response to MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old Mice,” J. Agric. Food Chem., 2008, 56 (23), pp 11533–11539, November 14, 2008
[18] Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier and Gilles-Eric Séralini. 2009, A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health . International Journal of Biological Sciences 2009; 5(7):706-726; and Seralini GE, Cellier D, Spiroux de Vendomois J. 2007, New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity. Arch Environ Contam Toxicol. 2007;52:596-602
[19] FAO-WHO, ”Evaluation of Allergenicity of Genetically Modified Foods. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Allergenicity of Foods Derived from Biotechnology,” Jan. 22–25, 2001; http://www.fao.org/es/ESN/food/pdf/allergygm.pdf
[20] Gendel, ”The use of amino acid sequence alignments to assess potential allergenicity of proteins used in genetically modified foods,” Advances in Food and Nutrition Research 42 (1998), 45–62; G. A. Kleter and A. A. C. M. Peijnenburg, ”Screening of transgenic proteins expressed in transgenic food crops for the presence of short amino acid sequences indentical to potential, IgE-binding linear epitopes of allergens,” BMC Structural Biology 2 (2002): 8–19; H. P. J. M. Noteborn, ”Assessment of the Stability to Digestion and Bioavailability of the LYS Mutant Cry9C Protein from Bacillus thuringiensis serovar tolworthi,” Unpublished study submitted to the EPA by AgrEvo, EPA MRID No. 447343-05 (1998); and H. P. J. M. Noteborn et al, ”Safety Assessment of the Bacillus thuringiensis Insecticidal Crystal Protein CRYIA(b) Expressed in Transgenic Tomatoes,” in Genetically modified foods: safety issues, American Chemical Society Symposium Series 605, eds. K.H. Engel et al., (Washington, DC, 1995): 134–47.
[21] M. Malatesta, M. Biggiogera, E. Manuali, M. B. L. Rocchi, B. Baldelli, G. Gazzanelli, ”Fine Structural Analyses of Pancreatic Acinar Cell Nuclei from Mice Fed on GM Soybean,” Eur J Histochem 47 (2003): 385–388.
[22] Vazquez et al, ”Bacillus thuringiensis Cry1Ac protoxin is a potent systemic and mucosal adjuvant,” Scandanavian Journal of Immunology 49 (1999): 578–584. See also Vazquez-Padron et al., 147 (2000b).
[23] V. E. Prescott, et al, ”Transgenic Expression of Bean r-Amylase Inhibitor in Peas Results in Altered Structure and Immunogenicity,” Journal of Agricultural Food Chemistry (2005): 53.
[24] Arpad Pusztai, ”Can science give us the tools for recognizing possible health risks of GM food,” Nutrition and Health, 2002, Vol 16 Pp 73-84
[25] Comments to ANZFA about Applications A346, A362 and A363 from the Food Legislation and Regulation Advisory Group (FLRAG) of the Public Health Association of Australia (PHAA) on behalf of the PHAA, ”Food produced from glyphosate-tolerant canola line GT73,” http://www.iher.org.au/
[26] M. Malatesta, C. Caporaloni, S. Gavaudan, M. B. Rocchi, S. Serafini, C. Tiberi, G. Gazzanelli, ”Ultrastructural Morphometrical and Immunocytochemical Analyses of Hepatocyte Nuclei from Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” Cell Struct Funct. 27 (2002): 173–180.
[27] M. Malatesta, C. Tiberi, B. Baldelli, S. Battistelli, E. Manuali, M. Biggiogera, ”Reversibility of Hepatocyte Nuclear Modifications in Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” Eur J Histochem, 49 (2005): 237-242.
[28] I.V. Ermakova, ”Diet with the Soya Modified by Gene EPSPS CP4 Leads to Anxiety and Aggression in Rats,” 14th European Congress of Psychiatry. Nice, France, March 4-8, 2006; ”Genetically modified soy affects posterity: Results of Russian scientists’ studies,” REGNUM, October 12, 2005; http://www.regnum.ru/english/526651.html; Irina Ermakova, ”Genetically modified soy leads to the decrease of weight and high mortality of rat pups of the first generation. Preliminary studies,” Ecosinform 1 (2006): 4–9.
[29] Irina Ermakova, ”Experimental Evidence of GMO Hazards,” Presentation at Scientists for a GM Free Europe, EU Parliament, Brussels, June 12, 2007
[30] L. Vecchio et al, ”Ultrastructural Analysis of Testes from Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” European Journal of Histochemistry 48, no. 4 (Oct–Dec 2004):449–454.
[31] Oliveri et al., ”Temporary Depression of Transcription in Mouse Pre-implantion Embryos from Mice Fed on Genetically Modified Soybean,” 48th Symposium of the Society for Histochemistry, Lake Maggiore (Italy), September 7–10, 2006.
[32] Alberta Velimirov and Claudia Binter, ”Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long term reproduction studies in mice,” Forschungsberichte der Sektion IV, Band 3/2008
[33] I.V. Ermakova, ”Diet with the Soya Modified by Gene EPSPS CP4 Leads to Anxiety and Aggression in Rats,” 14th European Congress of Psychiatry. Nice, France, March 4-8, 2006; ”Genetically modified soy affects posterity: Results of Russian scientists’ studies,” REGNUM, October 12, 2005; http://www.regnum.ru/english/526651.html; Irina Ermakova, ”Genetically modified soy leads to the decrease of weight and high mortality of rat pups of the first generation. Preliminary studies,” Ecosinform 1 (2006): 4–9.
[34] ”Mortality in Sheep Flocks after Grazing on Bt Cotton Fields—Warangal District, Andhra Pradesh” Report of the Preliminary Assessment, April 2006, http://gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/6416-mortality-in-sheep-flocks-after-grazing-on-bt-cotton-fields-warangal-district-andhra-pradesh-2942006
[35] Mae-Wan Ho, ”GM Ban Long Overdue, Dozens Ill & Five Deaths in the Philippines,” ISIS Press Release, June 2, 2006; and Mae-Wan Ho and Sam Burcher, ”Cows Ate GM Maize & Died,” ISIS Press Release, January 13, 2004, http://www.isis.org.uk/CAGMMAD.php
[36] Personal communication with Jerry Rosman and other farmers, 2006; also reported widely in the farm press.
[37] See for example Mae-Wan Ho, ”GM Ban Long Overdue, Dozens Ill & Five Deaths in the Philippines,” ISIS Press Release, June 2, 2006; ”Study Result Not Final, Proof Bt Corn Harmful to Farmers,” BusinessWorld, 02 Mar 2004; and ”Genetically Modified Crops and Illness Linked,” Manila Bulletin, 04 Mar 2004.
[38] Arpad Pusztai, ”Can science give us the tools for recognizing possible health risks of GM food,” Nutrition and Health, 2002, Vol 16 Pp 73-84; Stanley W. B. Ewen and Arpad Pusztai, ”Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine,” Lancet, 1999 Oct 16; 354 (9187): 1353-4; and Arpad Pusztai, ”Facts Behind the GM Pea Controversy: Epigenetics, Transgenic Plants & Risk Assessment,” Proceedings of the Conference, December 1st 2005 (Frankfurtam Main, Germany: Literaturhaus, 2005)
[39] Netherwood et al, ”Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract,” Nature Biotechnology 22 (2004): 2.
[40] Ricarda A. Steinbrecher and Jonathan R. Latham, ”Horizontal gene transfer from GM crops to unrelated organisms,” GM Science Review Meeting of the Royal Society of Edinburgh on ”GM Gene Flow: Scale and Consequences for Agriculture and the Environment,” January 27, 2003; Traavik and Heinemann, Genetic Engineering and Omitted Health Research; citing Schubbert, et al, ”Ingested foreign (phage M13) DNA survives transiently in the gastrointestinal tract and enters the bloodstream of mice,” Mol Gen Genet. 242, no. 5 (1994): 495–504; Schubbert et al, ”Foreign (M13) DNA ingested by mice reaches peripheral leukocytes, spleen, and liver via the intestinal wall mucosa and can be covalently linked to mouse DNA,” Proc Natl Acad Sci USA 94, no. 3 (1997): 961–6; Schubbert et al, ”On the fate of orally ingested foreign DNA in mice: chromosomal association and placental transmission to the fetus,” Mol Gen Genet. 259, no. 6 (1998): 569–76; Hohlweg and Doerfler, ”On the fate of plants or other foreign genes upon the uptake in food or after intramuscular injection in mice,” Mol Genet Genomics 265 (2001): 225–233; Palka-Santani, et al., ”The gastrointestinal tract as the portal of entry for foreign macromolecules: fate of DNA and proteins,” Mol Gen Genomics 270 (2003): 201–215; Einspanier, et al, ”The fate of forage plant DNA in farm animals; a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material,” Eur Food Res Technol 212 (2001): 129–134; Klotz, et al, ”Degradation and possible carry over of feed DNA monitored in pigs and poultry,” Eur Food Res Technol 214 (2002): 271–275; Forsman, et al, ”Uptake of amplifiable fragments of retrotransposon DNA from the human alimentary tract,” Mol Gen Genomics 270 (2003): 362–368; Chen, et al, ”Transfection of mEpo gene to intestinal epithelium in vivo mediated by oral delivery of chitosan-DNA nanoparticles,” World Journal of Gastroenterology 10, no 1(2004): 112–116; Phipps, et al, ”Detection of transgenic and endogenous plant DNA in rumen fluid, duodenal digesta, milk, blood, and feces of lactating dairy cows,” J Dairy Sci. 86, no. 12(2003): 4070–8.
[41] William E. Crist,Toxic L-tryptophan: Shedding Light on a Mysterious Epidemic; and Jeffrey M. Smith, Seeds of Deception, Yes! Books, Fairfield, IA 2003, chapter 4, Deadly Epidemic

Liberty Link-resistenta GMO kan vara en hälsofara

2014 11 19

Sammanfattning

Liberty-link är ett kraftigt ogräsmedel som används i kombination med GMO-grödor som innehåller en inmanipulerad gen som skyddar mot giftet. Skyddseffekten uppkommer genom att giftet förvandlas till ett ogiftigt ämne (NAG) genom enzymer som bildats genom den inmanipulerade genen. Detta innebär att när man äter Liberty-link-resistent GMO-gröda, tex majs, får man i sig NAG.

Problemet är att NAG kan återvandlas till giftet genom inverkan av tarmbakterier som tagit upp gener från GMO-grödan. Giftet har flera skadliga effekter. Studier har rapporterat störningar i nervsystemet, och njursjukdom vid intag av höga halter. Det är inte klargjort hur höga halter kan skapas genom intag av NAG-innehållande GMO.

Enligt en japansk expert imiterar giftet en hjärn-signalsubstans (neurotransmitter) och påverkar därigenom hjärnan. Han förutsade att ett sådant ämne kan påverka fosterutveckling och beteende.

Detta har bekräftats i en studie på effekterna av ogräsgiftet hos musembryon vari man påvisade tillväxthämning, ökad dödstal, ofullständig utveckling av framhjärnan och kluven gom,  samt celldöd i en del av hjärnan.  Mössen blev aggressiva och bet varandra – en av mössen studien blev ihjälbiten.

Intag av GMO-grödan kan leda till att DNA från densamma hamnar i tarmbakterier vilka därmed kan få förmågan att omvandla NGA till giftet och detta kan tas upp i blodet enligt djurförsök.

Om giftet återvandlas i tarmen kan det rubba tarmfloran på grund av dess antibiotiska verkan – det är som att ständigt äta antibiotika.  Dessutom, om bakterierna har genen som skyddar mot giftet, kan de överleva och skapa bakterieöveväxt av giftbildande bakterier.

Dessutom har ogräsgiftet en hormonstörande verkan i mycket små mängder. Detta kan leda till hormonella problem hos konsumenten.

De studier som gjorts för att fastställa säkerhteten hos Libery-Link majs har varit av påfallande låg kvalitet och har anförts som bevis för att denna GMO är ofarlig. Det existerar inga publicerade hållbara vetenskapliga belägg för att Liberty-link-resistenta  grödor är säkra at äta, men det som anförts ovan ger anledning att ifrågasätta det.

Liberty-Link-resistenta grödor på marknaden i Europa (och USA) är:

Canola (raps), Bomull, Majs, Sojaböna, Sockerbeta.

(Det nedanstående är en utdrag ur artikeln ” Genetically Engineered Crops May Produce Herbicide Inside Our Intestines” av Jeffrey M. Smith )

Pioneer Hi-Bred hävdar att deras genetiskt modifierade (GM) Liberty Link [1] majs överlever doser av Liberty ogräsmedel, som normalt skulle döda majset. Orsaken, säger de, är att herbiciden blir ”inaktiverad i majsplantan.” [2] De undviker att avslöja, att när du äter GM majs, kan en del av det inaktiverade ogräsmedlet bli reaktiverat inuti tarmen och orsaka giftverkan. Dessutom kan den gen som manipulerades in majset överföras till dina tarmbakteriers DNA och därmed orsaka långvariga effekter.

Inga säkerhetstester krävs i USA för denna typ av grödor. Om bioteknikföretag förklarar dem lämpliga som livsmedel, ställer FDA (amerikanska livsmedelsverket) inga fler frågor.

Liberty ogräsmedlet (marknadsförs även som Basta, Ignite, Rely, Finale och Challenge) kan döda en mängd olika växter. Det kan också döda bakterier, [5] svampar [6] och insekter, [7] och har toxiska effekter på människor och djur. [8] Ogräsmedlet kommer från ett naturligt antibiotikum, som produceras av två jordbakteriestammar. För att bakterierna inte skall dödas av det antibiotikum som de själva skapar, producerar de också skyddsenzymer som omvandlar antibiotikumet (glufosinatammonium) till en giftfri form som kallas NAG (N-acetyl-L-glufosinat). Skyddsenzymerna kallas pat-protein och bar-protein, och produceras av pat-genen respektive bar-genen. De två generna förs in i DNA hos GM-grödor, där de producerar skyddsenzymer i varje cell. När plantan besprutas, medför Libertys lösningsmedel och ytaktiva ämnen att herbiciden tränger in i plantan, som normalt skulle dött av giftet. Men GM-plantorna klarar sig tack vara skyddsenzymerna som omvandlar det främst till NAG. Således avgiftar den genetiskt modifierade växten herbiciden och överlever, medan ogräset i omgivningen dör.

Problemet är att NAG, som inte förekommer naturligt i växter, förblir där och ackumuleras med varje efterföljande sprayning. Så när vi äter dessa genetiskt modifierade grödor, konsumerar vi NAG. När NAG finns inuti vårt matsmältningssystem, kan en del av det omvandlas tillbaks till det giftiga ogräsmedlet (glufosinat).

Hos råttor matade med NAG, hade till exempel 10% av det omvandlats till ogräsmdlet innan det hunnit utsöndras i feces. [9] En annan råttstudie fann en enprocentiv  omvandling. [10] Hos getter fann man att mer än en tredjedel av det som utsöndrades hade förvandlats till glufosinat. [11]

Man tror att tarmbakterier, främst i tjocktarmen eller ändtarmen, är ansvariga för denna återbildning av giftet.[12] Även om dessa delar av tarmen inte absorberar så många näringsämnen som övriga avsnitt, uppvisade råttor, som matades med NAG, toxiska effekter. Detta tyder på att bekämpningsmedlet hade regenererats, var biologiskt aktivt och hade assimilerats av råttorna. [13] En studie på gettr bekräftade också att en del av herbiciden som regenererats från NAG hamnade i njurar, lever, muskler, fett och mjölk . [14]

När den brittiska regeringens myngidhet för bekämpningsmedelsmedelssäkerhet skulle lämna en del av dessa uppgifter till en oberoende forskare, blockerades detta av Gentekniföretaget, som hotade med rättsliga åtgärder. [15]

Herbicidens toxicitet

Glufosinatammonium liknar strukturellt en naturlig aminosyra som kallas glutaminsyra, som kan stimulera det centrala nervsystemet och, i höga nivåer, orsaka död av nervceller i hjärnan. [16] Vanliga reaktioner på glufosinat förgiftning hos människor inkluderar medvetslöshet , andnöd och kramper. En studie har också kopplat herbiciden med en njursjukdom. [17] Dessa reaktioner orskadades vanligtvis av stora mängder av ogräsmedlet…

Forskningen tyder på att glufosinat medför betydande risker för nästa generation. Enligt Yoichiro Kuroda, den ansvarige forskaren i den japanska projektet ”Effekter av endokrina störningar på den växande hjärnan,” fungerar glufosinat som en ”signalsubstans-imitatör.” Exponering av ett spädbarn eller embryo kan påverka beteendet, eftersom kemikalien stör genfunktioner som reglerar hjärnans utveckling. [21]

När musembryon exponerades för glufosinat, resulterade det i tillväxthämning, ökad dödstal, ofullständig utvecklingen av framhjärnan och kluven gom, [22] samt celldöd i en del av hjärnan. [23]Sedan dräktiga råttor injicerades med glufosinat, minskade antalet glutamatreceptorer i hjärnan hos avkomman. [24] När spädbarn råttor exponerades för låga doser av glufosinat, föreföll en del av deras hjärnans receptorer att förändras. [25]

Glufosinat kan också påverka beteendet. Forskaren Kuroda meddelade att : ”hon-råttor fötts av en moder som fick höga doser av glufosinat blev aggressiva och började bita varandra-i vissa fall till den grad att en dog.” Han tillade: ”Den rapporten fick mig att känna rysningar.” [26]

Störd tarmflora

Om herbiciden regenereras inuti vår tarm, kommer det förmodligen att döda tarmbakterier, eftersom det är ett antibiotikum. Tarmfloran är avgörande för hälsan. .Att störa balansen i tarmbakterier kan orsaka en rad olika problem. Molekylärgenetikern Ricarda Steinbrecher, säger att ”de data som framkommit tyder starkt på att balansen i tarmfloran påverkas” [27] genom omvandling av NAG till glufosinat.

När man äter Liberty Link majs, får vi inte bara i oss NAG, men också pat- och bar-gener och motsvarande pat- och bar-proteiner. Det är möjligt att när NAG omvandlas till herbicid i vår tarm, skulle till exempel pat-proteinet kunna återomvandla en del av herbiciden tillbaka till NAG. Detta skulle kunna sänka koncentrationerna av glufosinat inne i vår tarm. Å andra sidan kan vissa mikroorganismer tänkas kunna konvertera i båda riktningarna, från glufosinat till NAG och tillbaka igen. Om pat protein kan göra detta, dvs kan omvandla NAG till ogräsmedel, då kan närvaron av pat-protein i vår tarm regenerera mer ogräsmedel från det NAG vi intagit. Eftersom det inte finns några offentliggjorda studier om detta, vet vi inte om intag av pat-genen eller bar generna kommer att göra situationen bättre eller sämre.

Men en undersökning av pat-genen väcker starka farhågor. Den tyske forskareen Hans-Heinrich Kaatz visade att pat-genen kan överföra till tarmbakteriers DNA. Han upptäckte detta hos unga bin som hade matats pollen från glufosinattoleranta rapsväxter. Pat-genen överfördes till bakterier och jästcller i binas tarm. Kaatz sade: ”Detta hände sällan, men det hände.” [28] Trots att inga studier har undersökt om pat gener kan hamna i humana tarmbakterier, visar den enda human GM-matningsstudie som någonsin genomförts att genetiskt material kan överföras till våra tarmbakterier. Den studien, publicerad 2004, fann att delar av den Roundup-toleranta genen i sojabönor hade överförs till mikroorganismer i människans matsmältningskanal. [29]

Eftersom pat-genen kan överföras till tarmbakterier i bin, och eftersom genetiskt material från en annan GM-gröda kan överföras till humana tarmbakterier, är det tänkbart att pat-genen också kan överföras från Liberty Link-resistent GMO majs eller GMO sojabönor till vår tarmflora. Om så är fallet, är det en nyckelfråga huruvida närvaron av pat-genen medför någon form av överlevnadsfördel för bakterierna. Om så är fallet skulle ”selektionstryck” kunna dess långsiktiga tillväxt i tarmen.

Eftersom pat-proteinet kan skydda bakterier från att dödas av glufosinat, kan tarmbakterier som tagit upp pat-genen ha en betydeslefull överlevnadsfördel. Genen kan spridas från bakterie till bakterie, och kan stanna kvar inom oss för att på lång sikt. Ju fler pat gener det finns i tarmfloran, desto mer pat protein bildas. Effekterna av långvarig exponering för detta protein har inte utvärderats.

Antag nu att detta pat-protein också kan förvandla NAG tillbaka till aktiv herbicid, såsom diskuterats ovan. En farlig återkopplingsslinga skulle kunna skapas:

 • Vi äter Liberty Link majs eller soja.
 • Våra tarmbakterier, som tagit upp pat-genen, bildar pat-protein, som omvandlar NAG till ogräsmedel.
 • Vid bildning av mer ogräsmedel, dödas fler bakterier som saknar pat-genen.
 • Därför ökar antalet bakterier med pat-genen.
 • Därigenom bildas mer pat protein, som omvandlar mer NAG till ogräsmedel, som hotar fler bakterier, vilket skapar större selektionstryck, och så vidare.

Eftersom studier inte har gjorts för att se om en sådan cykel sker, kan vi bara spekulera.

Endokrina störningar vid extremt låga doser

En annan potentiell fara från glufosinattoleranta grödor är att de potentiellt är hormonstörande. Nyligen genomförda studier visar att hormonstörande kemikalier (EDC) kan medför betydande hormonella effekter vid doser långt under de som tidigare trott vara betydelsefulla. De störande effekterna föreligger ofta bara på mycket låga nivåer, som mäts i delar per miljard (förkortat ppb). Detta ses, till exempel, på det sätt som östrogen fungerar hos kvinnor. När hjärnan bara utsätts för 3 delar per miljard, stänger den ner produktionen av nyckelhormoner. När östrogen-koncentrationen når 10 delar per miljard, uppstår det en kraftig utsvämning av hormon, följt av ägglossning.

Fastställandet av juridiskt acceptabla nivåer av ogräsmedel rester på mat har hittils grundats på en linjär modell, där effekten av giftiga kemikalier ansågs vara proportionell mot dess dosering. Men som skriften ”Stora effekter från små Exponeringar” visar, underskattar denna modell de biologiska effekterna av EDC med så mycket som 10.000 gånger. [30]

I väntan på sitt (ännu ej kommersialiserade) Liberty Link ris, har Bayer CropScience framgångsrikt fått EPA (den amerikanska miljömyndigheten) att år 2003 godkänna vissa maximala tröskelnivåer glufosinatammonium på ris. Under kommentarinlämnings perioden före godkännandet, anförde Sierra Club följande.

”Vi finner EPA: s uttalanden om den potential som glufosinat har att fungera som en hormonstörande ämne i människor och djur inte grundas på logisk information eller fackgranskade studier. I själva verket säger EPA att inga särskilda studier har genomförts för att undersöka potentialen för glufosinatammonium att framkalla östrogena eller andra endokrina effekter. … Vi tycker att det är brådstörtat av EPA att avfärda alla farhågor om glufosinat som ett hormonstörande ämne. … På grund av att miljontals amerikaner och deras barn utsätts för glufosinat och dess metaboliter, måste EPA grundligt avgöra om detta bekämpningsmedel har hormonstörande potential. ”

EPA: s svar var att ”glufosinatammonium kan utsättas för ytterligare screening och / eller tester för att bättre karaktärisera effekter  relaterade till endokrina störningar” [31] , men detta kommer bara att ske efter att dessa protokoll utvecklas. Under tiden godkände byrån glufosinatammonium rester på ris på 1 ppm.

Emedan glufosinatammonium kan ha hormonstörande egenskaper, kan även omvandling av NAG till ogräsmedel i liten omfattning medföra betydande hälsorisker för oss och våra barn.

Otillräcklig djurutfodringsstudier

Beträffande utfodringsförsök på djur för att ta utreda om Liberty Link majs skapar hälsoeffekter, möter vi det som oberoende observatörer har uttryckt i åratal – frustration. Industri-stödda säkerhetsstudier, som sällan ges ut och ofta hemlighålls, har ofta utformats så att man undviker att stöta på problem med grödorna.

I en 42-dagars utfodringsstudie på kycklingar, dog 10 kycklingar (7%) matad med Liberty Link majs jämfört med 5 kycklingar som åt naturlig majs. [32] Även om dödligheten fördubblades misslyckades den statistisk analysen att upptäcka en signifikant skillnad mellan de två grupperna ”eftersom den experimentella designen var så bristfällig ”, säger bio-fysikern Mae-Wan Ho,”[33] Även om den GM matade gruppen fick mindre vikt,  kunde inte analysen påvisa att skillnaden var betydande.

Enligt vittnesmål från två experter i kycklingutfodringsstudier, [34] skulle sagda Liberty Link majs test inte kunnat påvisa annt än ”stora” förändringar. Experterna sade, ”Det kan vara värt att notera, i förbigående, att om man vill försöka visa någon effekt, är en av de bästa metoderna för att göra detta att använda otillräcklig replikering (upprepning av samma experiment), och ett litet antal försökspersoner [35] , vilket exakt var fallet i kyckling studien.

Utan tillräckliga prov och med en automatisk godkännandeprocess kan GM-grödor som Liberty Link majs redan ha skapat svårupptäcka hälsoproblem. Vår artikel ”GMO-riskbedömning” påvisar de grava bristerna in nuvarande GMO-säkerhetsbedömningsprocedur.

från april-maj 2006 Spilla bönorna nyhetsbrev
© Copyright 2006 av Jeffrey M. Smith

Referenser

[1] Liberty Link är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer CropScience.
[2] http://www.pioneer.com/canada/crop_management/fsllink.htm .
[3] Roundup är ett registrerat varumärke som tillhör Monsanto.
[4] Charles Benbrook, ”Genetiskt modifierade grödor och bekämpningsmedel i USA: de första nio åren”, oktober 2004 http://www.biotech-info.net/Technical_Paper_6.pdf .
[5] Colanduoni JA och Franca JJ (1986) Hämning av Escherichia coli-glutamin-syntetas genom fosfinotricin Bioorganic Chemistry 14 (2):.. 163-169, och Pledn WA ~ Lacy GH ~ Strömberg V ~ Hatzios KK (200 I). Antibakteriell aktivitet hos herbiciden på Pseudomonas syringae patotyp glycineaBekämpningsmedel biokemi och fysiologi 71 (1):. 48-55.
[6] Li u CA; Zhong H; Vargas J; Penner D; Sticklen M (1998). Förebyggande av svampsjukdomar i transgen, bialaphos- och glufosinat beständiga krypven (Agrostis palustrls) Weed Science 46 (1):. 139-146, och Tada T ~ Watanabe H ~ Norita E ~ Uchimiya H ~ Nakamura I (1998). Minskade symtom på ris blast sjukdomar på blad av streck-uttrycktransgena risplantor efter behandling med bialafos Molekylära växt-mikrobinteraktioner 9 (8):. 762-764.
[7] Ahn Y -J, Kim Y -J och Yoo JK (2001). Toxicitet av herbiciden glufosinatammonium till underprissättning insekter och kvalster av Tetranychus urticae. (Acari: Tetranychidae) under laboratorieförhållanden Journal of Economic Entomology 94 (1): s157-161.
[8] Watanabe T och Sano T (1998). Neurologiska effekter av glufosinat förgiftning med en kort genomgång Human & Experimental Toxicology 17 (1):. 35-39.
[9] Bremmer IN och Leist KH (1997). Dinatrium-N-acetyl-L-glufosinat; AE F099730-Hazard utvärdering av Lglufosinate produceras intestinalt från N-acetyl-L-glufosinat. Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Safety Evaluation Frankfurt. TOX97 / 014. A58659. Opublicerad. (Se FAO publikation omwww.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/jmpr/Download/98/glufosi3.pdf ).
[10] Kellner HM, StumpfK och Braun R (1993). Hoe 099730-14C ​​Farmakokinetik i råttor efter en oral och intravenös administrering of3 mg / kg kroppsvikt. Hoechst RCL, Tyskland, 01-L420670-93. A49978.Opublicerad.
[11] Huang, MN och Smith, SM 1995b. Metabolism av [14C] -N-acetyl glufosinat i en digivande get.AgrEvo USA Co.Pikeville, PTRL East Inc., USA. Projekt 502BK. Studie U012A / A524. Rapportera A54155. Opublicerad.
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/98_eva/glufosi.pdf.
[12] I en studie, till exempel, protein som produceras från en gen som finns i E. coli visade NAG till glufosinat. G. Kriete et al, Man sterilitet i transgena tobaksväxter som induceras av tapetum-specifik deacetylering av den externt applicerade giftfri föreningen N-acetyl-L-fosfinotricin, Plant Journal, 1996, Vol.9, No.6, pp.809 -818.
[13] Bremmer IN och Leist KH (1998). Dinatrium-N-acetyl-L-glufosinat (AE F099730, substans teknisk) -Toxicity och metabolismstudier sammanfattning och utvärdering. Hoechst Schering AgrEvo, Frankfurt.TOX98 / 027. A67420. Opublicerad. (Se FAO publikation om
www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/jmpr/Download/98/glufosi3.pdf ).
[14] Huang, MN och Smith, SM 1995b. Metabolism av [14C] -N-acetyl glufosinat i en digivande get.AgrEvo USA Co.Pikeville, PTRL East Inc., USA. Projekt 502BK. Studie U012A / A524. Rapportera A54155. Opublicerad.
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/98_eva/glufosi.pdf.
[15] Ricarda A. Steinbrecher, Risker med intag av Chardon LL majs, Återföring av N-acetyl-L-glufosinat till den aktiva herbiciden L-glufosinat i tarmen hos djur, Chardon LL Hearing, maj 2002 i London. (OBS: Detta arbete är en utmärkt sammanfattning av de risker som är förknippade med NAG omställning inom tarmen.)
[16] Fujii, T., Transgenerational effekter av maternell exponering för kemikalier på den funktionella utvecklingen av hjärnan hos avkomman. Cancer Causes and Control, 1997, Vol. 8, nr 3, sid. 524-528 ..
[17] H. Takahashi et al., ”Ett fall av övergående Diabetes Isipidus associerad med Förgiftning med en herbicid innehållande Glufosinat.” Clinical Toxicology 38 (2), 2000, pp.153-156.
[18] Ohn J. Fialka, EPA Forskare pressade att tillåta fortsatt användning av farliga bekämpningsmedel,Wall Street Journal Sidan A4, 25 maj 2006,http://online.wsj.com/article/SB114852646165862757.html .
[19] EPA SCIENTISTS protest PENDING BEKÄMPNINGSMEDELS GODKÄNNANDEN; Oacceptabel risk för barn och politiska påtryckningar på Scientists fördömde, Pressmeddelande, folk Medarbetare för miljöansvar. 25 maj 2006, http://www.peer.org/news/news_id.php?row_id=691 .
[20] EPA SCIENTISTS protest pågår BEKÄMPNINGSMEDEL GODKÄNNANDEN; Oacceptabel risk för barn och politiska påtryckningar på Scientists fördömde, Pressmeddelande, folk Medarbetare för miljöansvar. 25 maj 2006, http://www.peer.org/news/news_id.php?row_id=691 .
[21] Bayers GE Crop herbicid, glufosinat, orsakar hjärnskada, The Japan Times, 7 december 2004.
[22] Watanabe, T. och T. Iwase, utveckling och dymorphogenic effekter av glufosinatammonium på musembryon i odling. Teratogenes karcinogenes och mutagenes, 1996, vol. 16, nr 6, sid. 287-299.
[23] Watanabe, T., Apoptos inducerad av glufosinatammonium i neuroepitelet utveckla musembryon i kultur. Neuro Letters, 1997, vol. 222, nr 1, pp.17-20, som citeras i Glufosinatammonium faktablad,bekämpningsmedel Nyheter No.42, december 1998, s 20-21.
[24] Fujii, T., Transgenerational effekter av maternell exponering för kemikalier på den funktionella utvecklingen av hjärnan hos avkomman. Cancer Causes and Control, 1997, Vol. 8, nr 3, sid. 524-528.
[25] Fujii, T., T. Ohata, M. Horinaka, alter i gensvar på kainsyra i råttor som exponerats för glufosinatammonium, en herbicid, under infantil perioden. Proc. Av serien Japan Acad. B-Fysikaliska och Biological Sciences, 1996, vol. 72, nr 1, sid. 7-10.
[26] Bayers GE Crop herbicid, glufosinat, orsakar hjärnskada, The Japan Times, 7 december 2004.
[27] Ricarda A. Steinbrecher, Risker med intag av Chardon LL majs, Återföring av N-acetyl-L-glufosinat till den aktiva herbiciden L-glufosinat i tarmen hos djur, Chardon LL Hearing, maj 2002 i London. (OBS: Detta arbete är en utmärkt sammanfattning av de risker som är förknippade med NAG omställning inom tarmen.)
[28] Antony Barnett, Ny forskning visar genetiskt modifierade gener Jumping Species Barrier, London Observer, 28 maj 2000.
[29] Netherwood, et al, bedöma överlevnaden av transgen växt-DNA i människans mag-tarmkanalen,Nature Biotechnology, Vol 22 Nummer 2 februari 2004.
[30] Wade V. Welshons et al, stora effekter från små exponeringar. I. mekanismer för hormonstörande kemikalier med östrogen aktivitet, tabell 2, Environmental Health Perspectives Volym 111, Nummer 8, juni 2003.
[31] glufosinatammonium; Bekämpningsmedel Tolerans, Environmental Protection Agency, Federal Register: 29 september 2003 (volym 68, nummer 188), 40 CFR Part 180, ÅTGÄRD: Final regelhttp://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/ September / Dag-29 / p24565.htm .
[32] S. Leeson, Effekten av Glufosinat Resistent Corn om tillväxt i Male Kycklingar, vid Institutionen för husdjurens och fjäderfä Sciences, University of Guelph. Rapport nr A56379; Juli 12, 1996.
[33] Mae-Wan Ho, Exposed: Fler Luddiga Vetenskap i GM Majs Godkännande, ISIS Pressmeddelande 13/03/04, http://www.i-sis.org.uk/MSSIGMMA.php .
[34] vittnesbörd Steve Kestin och Toby Knowles, Institutionen för klinisk veterinärmedicin, University of Bristol på uppdrag av Friends of the Earth, innan Chardon LL Utfrågning av Rådgivande kommittén för utsläpp i miljön, november 2000.
[35] vittnesbörd Steve Kestin och Toby Knowles, Institutionen för klinisk veterinärmedicin, University of Bristol på uppdrag av Friends of the Earth, innan Chardon LL Utfrågning av Rådgivande kommittén för utsläpp i miljön, november 2000.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 73 andra följare