Skip to content

Introduktion

2011 05 30

Vår bedömning av GMO-frågan

1. Gentekniken utgör en intervention av oöverträffat djup och styrka. Radikala konstgjorda förändringar av livets kod, genuppsättningan, kan åstadkommas. Sådana förändringar kan ha mycket komplicerade följder för  en organisms egenskaper.

Därför är det ytterst viktigt att vetenskapen har mycket goda kunskaper om hur gener fungerar och hur cellerna påverkas av genteknik innan genmodifierade organismer (GMO)  släpps ut i naturen eller används som föda.

Vår opartiska utvärdering har funnit att det radikalt motsatta är fallet.

2. Forskare har varnat för ett antal potentiella risker av GMO-utsläpp, av vilka några kan vara allvarliga. När de genetiskt modifierade organismerna med sina förändrade gener väl släppts ut kan de inte återkallas. De kan att spridas okontrollerbart sekel efter sekel, ja i all oändlighet.

Därför är det mycket viktigt att fastställa bortom rimligt tvivel att en GMO inte vållar skador på miljön.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav har inte alls har uppfyllts.

3. Gentekniken kan orsaka bildandet av oväntade skadliga ämnen. Detta inkluderar gifter, allergiframkallande ämnen, mutagena ämnen (kan orsaka skadliga genetiska förändringar) och cancerframkallande ämnen.

Därför är det mycket viktigt att fastställa bortom rimligt tvivel att ett GE-livsmedel inte är skadliga.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav är långt ifrån uppfyllt för något av livsmedlen på marknaden.

4. Nya rön har fastställt med säkerhet att gener är inte bärare av enstaka egenskaper och att effekten av en gen är beroende av dess omgivning.

Detta har krossat själva grundvalen för ”en-gen-en-egenskap” doktrinen som var förutsättningen för gentekniken. Därmed är det nu uppenbart att gentekniken saknar hållbar vetenskaplig grund.

Effekten av en gen som överförts till en främmande art är i grunden oförutsägbar och därför kommer sådan genöverföring alltid oundvikligen att vara otillförlitlig och potentiellt riskabel.

___________________________________________________________

I denna blogg presenterar vi aktuellt material. Vår webbplats, som startades 1998, innehåller mycket mer information om de olika problemen. Våra resurser har inte tillåtit oss att modernisera och aktualisera den. Vi fokuserar på att updatera bloggen med de väsentligaste nyheterna.

RÅD till dig som vill undvika GMO

2013 06 10

I korthet är 25 majssorter,  7 sojabönssorter och 3 rapsoljesorter godkända som livsmedel samt foder inom EU.  Inga andra grödor är tillåtna för konsumtion.

Alltfler rapporter har inkommit om risker med GMO-livsmedel, se tex: ”Allvarliga hälsoeffekter..” och ”Nya belägg för att GMO dödade 37 personer och skadade 1500.

Genetic-Roulette-DVD-wrap-high-res-201x300Se även Genetic Roulette en prisbelönt avslöjande film om GMO (kan hyras i 1 vecka för 2,99 USD, dvs cirka 20 kr enl valutakursen i juni 2013).

Därför är det tillrådligt att undvika livsmedel som kan innehålla GMO. Dessbättre krävs GMO märkning på alla livsmedel som innehåller GMO. GMO-produkterna är ännu ganska få i Sverige troligen på grund av den välgrundade skepticism som folket visat.

1. Läs alltid innehållsförteckningen inte bara på rena majs, soja eller rapsoljeprodukter utan även på sammansatta livsmedel som kan innehålla dessa ingredienser.

2. Använd ekologisk mat. Den får inte innehålla GMO även om förorening i undantagsfall kan förekomma. Den är även hälsosam för att den inte innehåller hälsovådliga insekts- och växtgifter. Hjälp till att öka efterfrågan – det kommer automatiskt att minska produktionen av GMO-grödor för denna använder alltid gifter.

3. Det säkraste är att undvika att köpa oekologiska produkter som innehåller majs, soja eller rapsolja. Så gör jag, och det går alldeles utmärkt.

4. Om du måste köpa oekologisk produkt som innehåller majs, soja eller rapsolja, så köp svenskt. Enligt Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket, som testat GMO-förkomst i livsmedel, är säkerheten ”rätt så stor” beträffande svenska livsmedel. Det värsta exemplet vid Livsmedelsverkets testning 2011 var en amerikansk kakmix som innehöll 34% GMO utan att vara märkt (se Sverige Radio Nyheter –  Genmodifierad mat säjls omärkt i Sverige). Eftersom USA, Canada och Argentina är de största GMO-producenterna är det klokt att undvika produkter från dessa länder som bakelser, kakor etc vilka kan innehålla såväl soja som majs och rapsolja. Livsmedelsverkets senaste testning (2012) fann endast spår i enstaka livsmedel, så det går åt rätt håll.

5. Var vaksam beträffande produkter av djur som fötts upp på GMO. Köp svenskt! Enligt LRF är nöt och lammproduktionen fri från GMO-foder. Samma gäller sedan 2011 för grisproduktionen (har dock inte hittat senare uppgift än från 2011).  Samma gäller mjölk, kycklingar, höns och ägg. Men läget kan förändras. LRFs ungdomsorganisation har beklagligtvis blivit ”GMO-frälst” och trycker på för att mjölk, ägg och kycklingar skall få innehålla GMO (från foder), se ”GMO-fri mjölk, ägg o kyckling är hotad”.

Anknytande information

GMO-läget i Sverige 2013. En kortfattad översikt.

GMO i Sverige. Detaljer om de godkända livsmedlen.

GMO riskbedömning. Om den mycket bristfälliga säkerhetsbedömningen av GMO.

GMO läget i Sverige 2013

2013 06 10

Vi har just sammanställt en lista på godkända GMO-livsmedel i EU och därmed även i Sverige.

I korthet är 25 majssorter,  7 sojabönssorter och 3 rapsoljesorter godkända som livsmedel. Inga andra grödor är tillåtna för konsumtion inom EU.

Alltfler rapporter har inkommit om risker med GMO-livsmedel, varför det är tillrådligt att undvika dem.

Flera sorter är problematiska

1. De flesta grödor har mer än en främmande gen

Redan en enda gen innebär risk för störningar som kan leda till bildning av skadliga ämnen. Enligt molekylärbiologisk expertis (specialister på genernas biokemi) ökar risken för varje gen som inmanipuleras.

Endast fem av majssorterna har en enda främmande gen, medan de övriga tjugo har två eller fler främmande gener.

Två av sju sojabönsorter har två främmande gener. Ingen har fler.

En av de tre rapssorterna har två gener. Ingen har fler.

Slutsats: En majoritet av GMO-grödorna har en särskilt ökad risk för komplikationer pga att de har mer än en främmande gen. Eftersom tillståndsgivningen är oacceptabelt släpphänt finns det risk för att i synnerhet dessa, men även de med en främmande gen, kan innehålla oväntade skadliga ämnen (se ”EU:s oskadlighetsbedömning”).

2. De flesta majssorterna och några sojabönssorter innehåller en problematisk gen

Det har visat sig att gener från Bacillus Thuringiensis (Bt-gener) kan överleva matsmältningen och tas upp i tarmbakterier, vilket är problematiskt, eftersom genen ger upphov till bildning till ett gift som kan skapa inflammation i tarmen. Det har visats att genen kan överföras mellan tarmbakterierna (sk horisontell överföring). Detta misstänks kunna medföra att denna giftbildande gen permanentas i din tarmflora och kan i såfall tänkas medföra kronisk tarminflammation. Forskning saknas dock ännu om hur riskabelt detta är för människan.

21 av 25 majssorter och 2 av 7 sojabönsorter har olika Bt-genvarianter.

Slutsats: Även om det inte är fastställt ännu om Bt-gener kan ställa till hälsoproblem, kan detta inte uteslutas. Eftersom såväl många GMO-grödor innehåller Bt är det klokt att vara försiktig och se upp med GMO majs och GMO-soja.

Listan med detaljer om detta finns i en permanent sida: ”GMO i Sverige” (se menyn upptill).

Nya belägg för att GMO dödade 37 personer och skadade 1500

2013 06 09

På 90-talet dog 37 personer och 1500 fick en obotlig, plågsam och invalidiserande muskelsjukdom efter att ha ätit ett kosttillskott producerat genom jäsning medelst en GMO-bakterie.

Genteknikföretagen hävdade att detta måste ha vållats av att tillverkaren, det japanska företaget Showa Denko, hade minskat reningen av produkten. Men det har uppdagats att hundratals personer fick sjukdomen innan reningen minskades. PSRAST har analyserat saken och konstaterar följande:

  • Den gängse ”filtreringshypotesen” – att olyckan orsakades av otillräcklig rening av produkten – har definitivt motbevisats.
  • Två onormala ämnen ”IMT” och ”EBT”, närbesläktade med tryptofan, hittades i produkten.
  • Den enda hållbara vetenskapliga förklaringen till att de uppkommit är en störning av cellens produktion av tryptofan, orsakad av införandet av fyra främmande gener, alla avsedda att påverka syntesen av tryptofan.
  • Det är av mindre betydelse om dessa två ämnen var den specifika orsaken till dödsfallen. Det viktiga är att gentekniken tydligen skapat minst två oväntade giftiga ämnen som var mycket svåra att upptäcka.

Hursomhelst står det klart bortom rimligt tvivel att någon produkt av störd ämnesomsättning på grund av genmanipulation var den yttersta orsaken till den dödliga sjukdomen.

Detta visar att den ytliga säkerhetsanalys, som räcker för att ett GMO-livsmedel skall godkännars för konsumtion, kan ha katastrofala konsekvenser. Det är bara en tidsfråga innan ett annat oväntat och skadligt ämne undgår upptäckt. I värsta fall kan det skada miljontals människor, särskilt om skadeeffekten inte ger omedelbara symptom varför det, som fallet var med tryptofan, tog lång tid innan man fann orsaken.

PSRAST har gjort en analys om detta, som du hittar här: ”The Showa Denko Tryptopan disaster reevaluated” (endast på engelska).

Mer om den bristfälliga säkerhetsanalysen: ”EU:s oskadlighetsbedömning” (svensk text).

Hur är läget i Sverige?

Texten som fanns här har flyttats till en separat post ”GMO-läget i Sverige 2013

RÅD till dig som vill undvika GMO:

Texten som fanns här har flyttats till en separat post ”Råd till dig som vill undvika GMO

Brev till en okritisk GMO-entusiast

2013 06 07
Detta brev skickade jag till en svensk professor som konsekvent vägrat att sätta tilltro till de forskningsrapporter som påvisat negativa effekter av GMO.
_
Bäste ..,
  • Du betraktar tydligen slutsatser från forskargrupper som är ”GMO-vänliga” som sakliga och tillförlitliga i tron att forskarna ärligt presenterat sanningen.
  • Du har, i vår skriftväxling, konsekvent avfärdat alla slutsatser från forskargrupper som är ”GMO-kritiska” som subjektiva och otillförlitliga i tron att de styrts av en fientlig inställning.
_
Du gör anspråk på att vara objektiv, men hur kan du påstå att detta är en opartisk hållning?
_
Jag har varit aktiv i GMO-frågor sedan 1996 och startade en organisation, PSRAST, med forskarmedlemmar från hela världen.
_
Vi deklarerade länge att vårt motstånd berodde på att vi var emot den snabba lanseringen av GM-grödor därför att det saknades ordentlig miljökonsekvensforskning och framförallt saknades tillförlitlig säkerhetsanalys, se Inadequate safety assessment of GE foods. Våra dubier om säkerhetsanalysen grundades till en början på molekylärbiologiska kunskaper men har efterhand alltmer stötts av rapporter om risker o skadeeffekter.
_
Vi har alltså inte varit kritiska mot GMO som sådant från början, utan vår  krtik har riktats mot de allvarliga avstegen från gundläggande säkerhetsprinciper i synnerhet som det förelegat skäl att befara allvarliga säkerhetsproblem. Precis samma har gällt ISIS (som du avfärdat i ett tidigare email), vars grundare Mae-Wan Ho till en början var styrelsemedlem i PSRAST, men sedan grundade en egen organisation pga delvis annat synsätt.
_
Vi har endast ställt vetenskapligt ytterst legitima krav.
  1. Eftersom GMO-grödor som planterats ut oåterkalleligen sprider sina gener på ett okontrollerbart har många ekologer ansett att man först måste säkerställa att detta inte kan skada miljön. Ingen sådan forskning har utförts till dags dato. Vi förkastar att man sprider dessa gener ut i naturen utan att veta vilka konsekvenser det kan ha, i synnerhet som ekologer påtalat att detta kan ha flera potentiellt allvarliga konsekvenser.
  2. Eftersom det är ett otvivelaktigt molekylärbiologiskt faktum att genmanipulation kan medföra oförutsägbara effekter (och sådana har påvisats), så är det utomordentligt viktigt att men utför noggrann säkerhetstestnig så att sådana effekter kan uppdagas, vilket definitvt kräver hel-livs studier. Ingen sådan testning har utförts trots att flera ansedda forkarorganisationer förkastat nuvarande säkerhetsbedömningsprocedur, se tex http://psrast.org/subeqscireject.htm
Trots att våra och ISIS ståndpunkter grundats på legitima vetenskapligt välmotiverade krav, avfärdar du allt som PSRAST oc ISIS säger som partsinlagor av ”GMO-motståndare”.
_
Vi har inte varit GMO-motståndare för sakens skull utan för att vi är emot det sätt som GMO lanserats utan nödvändig säkerhetsanalys. Efterhand som bilden klarnat har vi kommit till insikt om att GMO är behäftat med så många och potentiellt allvarliga problem att vi ifrågasätter om de överhuvudtaget kan vara säkra för miljö och människor.
_
Vi ställer oss mycket tvivlande till de GMO-vänliga studierna, bekostade av GMO-företagen. Dessa företag har bevisligen undertryckt oförmånliga resultat och har förföljt kritiska forskare, såsom jag tidigare meddelat dig.
_
I dagens läge, när storföretagen har tagit ett starkt grepp över forskningen i världen, torde de enda forskningsresultat om GMO som man helt kan lita på, vara de vars slutsatser går emot storföretagens intressen. Dessa forskare har ofta tagit stora risker med att publicera och har i flera fall trakasserats och förlorat sina arbeten. Deras enda motiv har vatit den genuina vetenskapsmannens – att ansvarfullt och sakligt rapportera sanningen. Se tex
Jag föreslår att du börjar sätta dig i verkligen oberoende forskning så att du får upp ögonen för att det föreligger en stor risk för pro-GMO forskning har blivit kommersiellt styrd och därför saknar vetenskapligt bevisvärde.
_
Se även mitt senaste inlägg:
Denna upptäckt har lett till en upprepning av det krav PSRAST ställde 1998, nämligen att det fordras livslång säkerhetstestning i stället för de kortvariga och ytliga tester som nu acceptearas som underlag för godkännande av ett GMO-livsmedel. Annars är det bara en tidsfråga innan en katastrof inträffar pga oväntade effekter av GMO-livsmedel. En katastrof som uppenbarligen vållats av ett oväntat höggradigt giftigt ämne har redan inträffat, se Nya belägg för att GMO dödade 37... Det borde räcka.
_
Hälsningar,
Jaan

GMO vete kan påverka människogener

2013 06 06

Genmanipulerat vete från CISRO innehåller genetiskt material som kan tysta människogener.  Detta kan vålla allvarliga hälsoproblem enligt  Professor Jack Heinemann vid Univerity of Canterbury som upptäckt denna risk.  Nedan originaltexten, o sedan översättning.

”What we found is that the molecules created in this wheat, intended to silence wheat genes, can match human genes, and through ingestion, these molecules can enter human beings and potentially silence our genes,” Heinemann stated. ”The findings are absolutely assured. There is no doubt that these matches exist.”

”Vi fann at de molekyler som man skapat i vetet i syfte att tysta vissa vete-gener, can matcha människogener. Genom intag av sådant vete kan dessa molekyler tas upp i kroppen och potentiellt tysta våra gener…Dessa rön är absolut säkerställda. Det råder ingen tvekan om att denna matchning existerar.”

Professor Judy Carman vid Flinders University påpekar att om denna aktuella genen tystas hos människa, skulle det medföra att ett livsviktigt enzym slutar att bildas. Utan detta enzym skulle barn inte leva i mer än 5 år.

Källa http://www.digitaljournal.com/article/332822

Kommentar av PSRAST

Detta illustrerar den allvarliga bristen hos nuvarande normer för att faställa GMO-livsmedels säkerhet. Dessa godtar att man endast gör kortsiktiga säkerhetstestningar. Sådana tester kan  inte påvisa denna typ av komplikation.. Redan för 15 år sedan påpekade PSRAST att sådan testning medför stor fara för att oväntade komplikationer kan inträffa, se ”Inadequate safety assessment of GE foods”. Vi anförde att det var nödvändigt med livslång testning för att kunna spåra oväntade långsiktiga komplikationer.

Trots att denna uppfattning är vetenskapligt välunderbyggd, har detta ignorerats av amerikanska livsmedelsverket (FDA), Europeiska livsmedelsverket (EFSA) och andra myndigheter.

Med anledning av det aktuella fallet med gen-vete har professor Heinemann anfört krav på livslång testning (1) av alla GMO på försöksdjur för att upptäcka oväntade långsiktiga skadeeffekter. FDA, EFSA mfl godtar endast 6 veckors testning, vilket saknar varje möjlighet att påvissa sådana komplikationer.

Referenser:

1. Heinemann, J., et al. (2013). ”A comparative evaluation of the regulation of GM crops or products containing dsRNA and suggested improvements to risk assessments.” Environment International 55: 43–55. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412013000494

Genteknikindustrin värvar hemliga ambassadörer

2013 02 17

Om gentekniken hade varit verkligt värdefull och riskfri, skulle det funnits omfattande bevis på detta och dessa skulle varit tillräckliga för att övertyga myndigheterna.

I stället har alltfler larmrapporter inkommit om riskerna samtidigt som man inte lyckats ta fram produkter av väsentligt värde för mänskligheten. Genteknkikindustrin har därför inte kunnat presentera övertygande vetenskapliga skäl för att införa GMO-grödor Europa i den stora skala man önskar.

Eftersom övertygande vetenskapliga fakta saknas har  genteknikindustrin börjat använda PR-konsulter för att övertyga beslutsfattare i EU. 

PR-strategi

Tidiningen Guardian i England fick, hösten 2011 tag i email från ett PR-företag som, i samråd med genteknikföretagens samarbetsorganisation EuropaBio, listade tänkbara kandidater för uppgiften att övertyga EU-ledningen, inklusive Mark Lynas, känd anti-GMO-aktivist som även författat en bok om Global Uppvärmning. Dessutom Kofi Annan, fd generalsekr. vid FN, Lort Patten, universitetskansler vid ansedda Oxford University,  general David Byrne, tidigare irländsk riksåklagare och EU-kommissionär mfl.

Planen var, enligt det läckta dokumentet, att värva dem och ordna tillträde till välbetalda framträdanden vid stora konferenser.  PR-firman skulle erbjuda sig att skriva och publicera artiklar i deras namn och ordna intervjuer med ledande media som Financial Times, etc. Dessutom skulle man ordna tillträde för dem hos EU-byråkrater på högsta nivå och EU-parlamentsledamöter för att argumentera för GMO.

Mark Lynas – mutad eller omvänd?

Han är den förste på listan ovan, som kan misstänkas för att ha blivit värvad.

Efter många år som anti-GMO-aktivist, ”konverterade” han och började, i januari 2013, uttala sig positivt om GMO samtidigt som han förkastade genteknik-kritiken som ovetenskaplig.

Är det en tillfällighet att han råkade finnas på PR-företagens lista eller blev han mutad? Det enda vi kan konstatera är att han var högvilt som GMO-ambassadör och därför vore det inte underligt om  man varit beredd att använda ”generösa” argument för att övertala Lynäs (hans omvändelse har haft ett stort genomslag i media över hela världen och sannolikt påverkat många människor).

Eftersom nyckelbudskapet i det globalt uppmärksammade ”omvändelsetalet” var att GMO-kritiken är ovetenskaplig, finns det anleding att beakta Lyns akademiska bakgrund. Detta borde en seriös press gjort innan man gjorde ett stort nummer av det. Man hade då funnit att:

Lynas saknar utbildning som gör honom kompetent att bedöma vad som är naturvetenskapligt kvalitativ forskning!

Han saknar utbildning inom naturvetenskap. Han har bara universitetsutbildning i politisk vetenskap och historia. Med den bakgrunden saknar han erforderliga kunskaper för att kritiskt kunna  bedöma den vetenskapliga halten i de fakta som talar mot genteknik. Detta kan förklara varför han kunnat ”konvertera” till förmån för GMO, vare sig han är mutad eller inte trots alla de fakta han kände till. Han saknade den skolning som fordras för att korrekt kunna värdera dem. Likaså kan denna inkompetens ha gjort honom till ett lättövertalat offer för genteknikfirmornas pseudovetenskapliga argumentering, se tex ”Misleading arguments commonly used by biotech advocates.

Misstankarna om att Lynas är köpt av multinationella företag förstärks av att han även agerat till förmån för kärnkraften, trots att det finns omfattande naturvetenskapliga rön som fastställer dess farlighet.

Lynäs ”omvändelse” med motiveringen att GMO-kritiken är ovetenskaplig, fick stor spridning i media.  Detta är befängt med tanke på hans avsaknad av kompetens att bedöma saken.

Källa:Mark Lynäs – GMO convert or hired gun?

2011 kommenterade  Caroline Lucas i Englands Green party saken såhär:

”This brazen attempt by EuropaBio to recruit covert ‘ambassadors’ to ‘change the debate’ on GM is yet further proof that the powerful GM lobby will stop at nothing to push its hugely unpopular and unnecessary products onto European citizens. We need far stronger regulation on corporate lobbyists across the EU to prevent this kind of insidious behind-the-scenes maneuvering from seriously undermining our democratic system.”

 

Kommentar av PSRAST

Lynas ovetenskapliga aktivism inspirerade oss att starta PSRAST

Vi startade vår verksamhet 1996, knappt ett år efter det att Lynas engagerade sig i frågan om GMO. Hans och likasinnade aktivisters verksamhet var huvudorsaken till att vi startade en forskar- och läkarorganisation (se Om PSRAST).

1996 fanns veterligen inte en enda GMO-kritisk organisation i Europa mer än Greenpeace som hade en gren som just börjat syssla med frågan. I övrgt fanns det 3-4 amerikanska organisationer, inklusive ansedda Union of Concerned Scientists, som uttalade försiktiga tvivel, advokaten Steve Drukers organisation ”Alliance for Bio-Integrity” vars kritik var skarp och välunderbyggd, Professor Samuel Epsteins ”Cancer Prevention Coalition” och någon till – alla dessa byggde sin kritik på vetenskap. Att kalla Lynas för anti-GMO pionjär är därför föga rättvisande – han var snarare ett störande element.

Lynas avsaknad av naturvetenskaplig utbildning gjorde nämligen att han argumentering mot GMO var okunnig och ovetenskaplig och riskerade att diskreditera den gryende GMO-kritiken. Just bristen på saklighet hos dessa aktivister var något som genteknikprograpagandan sköt in sig på och försökte skapa intrycket att all kritik var osaklig (i Sverige hade vi en docent Nils Uddenberg som framförde den uppfattningen med stor ambition i alla tänkbara fora).

Därför skapade vi en organisation som skulle grunda sig på vetenskap och inte sådan hysterisk pajkastning såsom Lynas hans gelikar utförde (såhär i efterhand undrar man om Lynas från början planterades av gentekniklobbyn som anti-GMO-aktivist för att diskreditera GMO-kritikerna genom sina osakliga överdrifter – sådan strategi har avslöjats i andra sammanhang).

Vi värvade och fann läkare och forskare  medlemmar över hela världen, medan Lynas inte inbjöds i avsaknad av erforderliga kvalifikationer.

Andras kommentarer

Organisationen GM-Watch har analyserat Lynas ”omvändelsetal” och finner osakligheter och osanningar i hans argumentering.

Se ”Mark Lynas Conversion..

PR manipulation av opinionen inget nytt på detta område

Redan på 90-talet utformade genteknikföretagen en omfattande bearbetningsstrategi som likaså läckte ut, se:

PR strategies used to manipulate opinions about GE foods.

De senaste rapporterna om GMO-risker:

GMO gener sprider antibiotikaresistens i Kinas floder

2013 02 13

Denna rapport är mycket viktig varför vi publicerar den i sin helhet och har utfört en omfattande översättning

Utdrag av den engelskspråkiga artikeln nedan

En ny studie som utförts i Kina har funnit att 6 av 6 stora kinesiska floders vatten innehåller ampicillinresistenta bakterier (ampicillin är ett viktigt antibiotikum). Sekvensanalys (PCR) av den ansvariga genen, den sk blá genen, visar att den är en syntetisk laboratorietillverkad version, som skiljer sig från den sort som finns i naturen. Detta tyder på att syntetiskt DNA (plasmidvektorer) från genmanipulation är källan till ampicillinresistensen, som påverkar människor (plasmid är namnet på bakterie DNA som finns utanför bakteriernas kromosomer, se fig).

Blá-genen medför resistens mot flera olika sorters antibiotika vilket innebär att den omfattande miljöföroreningen med blá-resistenta bakterier är ett betydande samhälleligt hälsoproblem.

Utvecklingen av antibiotikaresistenta sjukdomsframmkallande bakterier, som i folkmun kallas ”superbakterier”, har blivit allt vanligare på grund av den överdrivna användningen av antibiotika bland läkare och veterinärer och den alltmer tilltagande användningen av genmanipulation i industriella processor, inklusive jordbruk, jäsning av biobränslen mm, i tillägg till utsläppen från laboratorieforskning. Tidigare skedde GMO-experiment i noga inkapslade laboratorier, men i och med att industriella och agrikulturella tillämpningar blev allt vanligare under det gångna decennniet, har risken ökad för okontrollerade utsläpp och även avsiktliga sådana.

Det mest omfattande examplet är plantering av genetiskt modifierade (GM) grödor, bland vilka många bär antibiotikaresistenta gener. [Denna har skett i gigantisk skala i USA, Canada, Argentina, Kina och stor omfattning i Brasilien. I mindre men icke-obetydlig skala odlas GM-grödor för foder i Europa. /PSRAST-s kommentar]

… 

De floder man tog prover från var i högt industrialiserade områden. När det genmanipulerade DNA-t (i plasmider eller plasmidsekvenser) har hamnat i miljön, är det ställt utom tvivel att dess DNA kan spridas till vilda bakterier genom så kallad horisontell genöverföring.

Forskare föreslår att horisontell genöverföring av GM-plasmider till bakterier i jorden eller från GM-plasmidbärande mjölksyrebakterier till människors och djurs tarmbakterier är en sannolik följd av sagda spridning av GM-blá-plasmiden. Man misstänker att detta kan mycket väl ligga till grund för den stora ökningen av antibiotikaresistens hos djur och människor.

En ojämförligt större källa än GM-förorenat vatten är odling och intag av GM-grödor. Kina har omfattande kommersiell odling av flera GM-grödor, som bär på blá genen inklusive: Syngenta’s Bt11 Yieldgard Maize och Bt176 NaturGard Knockout Maize, Monsanto’s Mon21 Roundup Ready Maize och Bayer’s ZM003 Liberty Link Maize. Man har även utvecklat många egna GM grödor inklusive riset Bt ‘Shanyou’63, 

Slutsats

Detta är den första omfattande studien som undersökt miljöförorening med antibiotikaresistenta gener…Det tillhandahåller de första beläggen för horisontell genöverföring från GM bakterier. Man kan förutsäga att resultatet blir detsamma om man tillämpar samma  högkänsliga DNA-analysmetodik (PCR), något som hittils inte gjorts.

Kommentar av PSRAST

Vi inom PSRAST såväl som ISIS och andra forskarorganisationer har sedan 1990-talet allvarligt varnat för miljö- och hälsokonsekvenserna av odling av GM-grödor. Bioteknikindustrin såväl som olika länders myndigheter och i synnerhet European Food Safety Agency (EFSA) som är okritiskt GM-vänligt, har kategoriskt avfärdat eller negligerat detta trots att det länge funnits vetenskapliga observationer som tyder på att sådan horisontell överföring kanske. Trots att man länge efterfrågat den aktuella typen av forskning har myndigheterna blundat.

Antibiotikaresistensen är bara en av flera mycket allvarliga komplikationer. Än värre är spridning av BT-genen från GM-plantor till jordbakterier, som även den har påvisats. Därifrån kan de ta sig ut i vattendragen och dricksvattnet. Dessa gener vållar bildning av ett gift som visat sig ge tarmskador hos djur. Du kan ana vad som sker om du får i dig vilda bakterier som bär på denna gen. De kan överföra den till andra bakterier i tarmen och medföra omfattande bildning av BT-giftet i tarmen.

Detta är inte bara en teori. Vid Sherbrooke University i Kanada har man påvisat BT-gift hos 93 ‘% av gravida kvinnor (se Aris A 2011). Man kunde inte i detta fall fastställa om giftet kom från BT-produerande tarmbakterier, men detta är fullt möjligt med tanke på ovanstående rön.

Men en annan studie fann till och med resultat som direkt tydde på att det fanns BT-bildande tarmbakterier i tarm hos människor som ätit GM-majs (Netherwood 2004). Genom horisontell överföring kan i sådant fall BT-genen överföras till olika bakterietyper och underhålla en tarmflora som kontinuerligt bildar BT-giftet. Detta kan vara mycket svårt att bli av med och BT har vållat grava tarmskador hos djur, varför vi allvarligt varnar för att äta GMO som innehåller BT, men pga andra risker är det tillrådligt att helt undvika GMO-grödor. Fortsatt utforskning av denna ytterst viktiga fråga stryptes forskningsbidragen från Storbrittanniens okritiskt GMO-vänliga regering och sedan dess har ingen forskare kunnat utreda saken närmare. Se även Förföljelse av GMO-kritiska forskare (på engelska).

PSRAST har sedan 1990-talet hävdat att utsättningen av GMO-grödor måste stoppas tills man vet vad man håller på med, men industrin och dess gravt korrumperade forskare har felaktigt hävdat, utan vetenskapligt grund, att det inte är någon som helst fara. Politiker i Sverige och andra länder har helt naivt köpt denna desinformation i den mån de inte varit direkt mutade. Det glädjer oss att det kommer allt fler bevis som inte går att ignorera.

Referens:

Aris ALeblanc S, ”Maternal and fetal exposure..” Reprod Toxicol. 2011 May;31(4):528-33.

Netherwood, T. (2004) ”Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract”. Nature Biotechnology, 22, 204-209.

Originalets URL http://www.i-sis.org.uk/GM_antibiotic_resistance_in_Chinas_rivers.php

ISIS Report 13/02/13

GM Antibiotic Resistance in China’s Rivers

Antibiotic resistance marker gene used in genetically modified crops found in bacteria isolated from all China’s rivers Dr Eva Sirinathsinghji

Please circulate widely and repost, but you must give the URL of the original and preserve all the links back to articles on our website. If you find this report useful, please support ISIS by subscribing to our magazineScience in Society, and encourage your friends to do so. Or have a look at the ISIS bookstore for other publications

Genetically engineered antibiotic resistance

Find out more about the Colours of Water Festival

A new study conducted in China finds 6 out of 6 major rivers tested positive for ampicillin antibiotic resistant bacteria [1]. Sequencing of the gene responsible, the blá gene, shows it is a synthetic version derived from a lab and different from the wild type. This suggests to the researchers that synthetic plasmid vectors from genetic engineering applications may be the source of the ampicillin resistance, which is affecting the human population. The blá gene confers resistance to a wide range of therapeutic antibiotics and the widespread environment pollution with blá resistant bacteria is a major public health concern.

The development of antibiotic resistant pathogens, commonly dubbed “superbugs”, are increasingly common due to the overuse of antibiotics in medical and veterinary practices, and the ever-increasing application of genetic engineering to industrial processes including agriculture, biofuel fermentation and environmental remediation on top of laboratory research. Previously, genetic engineering experiments were confined to the laboratory, but with industrial and agricultural applications becoming more common over the last decade, the chances of uncontrolled discharge as well as deliberate release into the environment has widened. One prime example is the planting of genetically modified (GM) crops, many of which carry antibiotic resistant genes.

Genetic engineering uses plasmids – extra-chromosomal DNA molecules that naturally exist in bacteria and other unicellular species – for propagating and manipulating DNA sequences in research and in genetic modification of plants and animals. Plasmids often carry antibiotic resistance marker genes to allow selection with antibiotics for the modified DNA or cells carrying the gene of interest (see [2] (FAQ on Genetic Engineering, ISIS Tutorial). The presence of these antibiotic resistance genes and plasmids in the environment leaves open the possibility of the genes being taken up and transferred into the genetic material of unrelated species of bacteria, some of which may well be serious pathogens.

Horizontal gene transfer, the hidden hazards of genetic modification

The transfer of genes directly into the genetic material of cells, bypassing normal reproduction, is referred to as horizontal gene transfer, to distinguish it from the usual vertical gene transfer that occurs in natural reproduction within the same species or in some cases between closely related species.

Scientists including those in ISIS have issued repeated warnings since the 1990s on the dangers of horizontal gene transfer associated with genetic engineering and GM plants and animals that are released into the open environment [3-6] (Gene Technology and Gene Ecology of Infectious Diseases, ISIS scientific publication;Horizontal Gene Transfer – The Hidden Hazards of Genetic Engineering, ISIS/TWN report; GM DNA Does Jump SpeciesSiS 47; Scientists Discover New Route for GM-gene ‘Escape’SiS 50), only to be met with denial and dismissal from the proponents and from our regulators.

Unnatural sources verified

The new study led by Jun Wen Li at Sechuan University reveals widespread contamination of 6 out of 6 major urban rivers (the Sungari, Haihe, Yellow, Yangtze, Huangpu and Pearl Rivers) with bacteria carrying a synthetic version of the blá gene [1]. The blá gene confers resistance to the most common class of antibiotics called β-lactams, which includes besides ampicillin (a beta-lactam), the penicillin derivatives (penams), cephalosporins (cephems), monobactams, and carbapenems.

The researchers took samples from the rivers, extracted plasmids from bacteria present, and used PCR (polymerase chain reaction) and quantitative real-time PCR to assess the presence of blá DNA.  The assay was specific for the blá gene that comprises most recombinant plasmid strains, such as pBR322 and pUC19, both widely used for research and genetic modification. The detection rate varied from 21.9 % (in the Hai He River samples) to 36.4 % (in the Yangtze River samples). The Pearl and Hai He rivers showed the widest range of cephalosporin resistance from the blá gene present in bacterial samples, extending to 3rd- and 4th-generation drugs like cefotaxime and cefoperazone, while the range was narrower (e.g., cefalotin, cephazolin, cefmetazole, and cefoxitin) in samples from the other rivers tested.  Analysis confirmed that sequences “neighbouring” the blá sequences “most frequently represented artificial or synthetic constructs, including cloning, expression, shuttle, gene-fusion, and gene trap vectors” derived from recombinant laboratory plasmid vectors, identifying most strongly with pBR322; and confirming the artificial origin of the DNA that does not naturally exist in nature.

Metagenomic technology, which involves transforming environmental genomic DNA into a laboratory recipient strain, is a unique way to study complex genetic samples from ecosystems without purifying the strains. As this study concerned plasmids within environmental microbes, the procedure was modified so that the plasmids were extracted and electro-transformed directly into the laboratory strains. Antibiotics selection was used to identify clones expressing resistant plasmids, which were then isolated and analyzed. A plasmid metagenomic library of 205 environmental plasmid-carrying E. coli HB101 strains was constructed, which showed a positive blárate of 27.3%. Furthermore, samples from all 6 rivers are also resistant to tetracycline. In addition, some transformants are resistant to other antibiotics such as gentamicin and sulfanilamides. With this technique focusing on plasmids, it is worth noting that plasmid sequences integrated into the bacterial genome were not investigated, and if measured, would likely increase the rate of antibiotic resistant gene contamination further.

The rivers sampled are in highly industrial areas, and the Pearl River in particular was previously reported the most polluted with antibiotics, though the study did not attempt to determine the source of the pollution. What is clear is that once recombinant (GM) plasmids or plasmid sequences are discharged into the environment, the DNA can spread to wild bacteria through the process of horizontal gene transfer. Thus, researchers suggest that horizontal gene transfer of genetically engineered plasmids to microbes in the soil or from lactic acid bacteria to human and animal gut microbes is a likely consequence of such pollution, and may well underlie the rise in antibiotic resistance in animals as well as humans.

But there is another likely major source of GM antibiotic resistance, and that is from GM crops planted in the fields.

GM crops a source of synthetic antibiotic resistant genes?

The majority of GM crops already released commercially or field trialled in the open environment carry antibiotic resistant genes derived from the synthetic plasmids that were used for genetic modification. China both grows and imports GM foods and trees, many of which harbour the blá gene including: Syngenta’s Bt11 Yieldgard Maize and Bt176 NaturGard Knockout Maize, Monsanto’s Mon21 Roundup Ready Maize and Bayer’s ZM003 Liberty Link Maize. China has also been developing many GM crops, including rice [7]. Bt ‘Shanyou’63, was already the subject of controversy since 2005; the unapproved variety (both in China and other countries) illegally sold and planted in Hubei province, contaminated Chinese rice products exported to Europe and Japan, and has been detected in China and various countries since then. Bt63 was developed in Huazhong Agriculture University in Wuhan, Hubei Province. As recently as July 2009, the European Union called on China to tighten export controls on rice products because shipments might contain traces of the Bt 63 strain, which is not authorized in the European Union [8]. Perhaps it is not a coincidence that the Yangtze River, one of those tested in the study, runs through the Hubei province.

To conclude

This study is the first to address the potential pollution of our environment with antibiotic resistant genes from genetic engineering experiments. It provides the first comprehensive and direct evidence of horizontal gene transfer from genetic engineering and genetic modification. It can be predicted that similar findings will emerge elsewhere, if the appropriate molecular probes are used with the most sensitive PCR assays, which hitherto has not been done.

References

1. Chen J, Jin M, Qiu ZG, Guo C, Chen ZL, Shen ZQ, Wang XW, Li JW. A Survey of Drug Resistance bla Genes Originating from Synthetic Plasmid Vectors in Six Chinese Rivers. Environmental Science & Technology 2012, 46, 13448-54.

2. Ho MW. FAQ on Genetic Engineering. ISIS Tutorial http://www.i-sis.org.uk/FAQ.php.

3. Ho MW, Traavik T, Olsvik R. Tappeser 0B, Howard V, von Weizsacker C and McGavin G. Gene Technology and Gene Ecology of Infectious Diseases.Microbial Ecology in Health and Disease199810, 33.

4. Ho MW.Horizontal Gene Transfer. The Hidden Hazards of Genetic Engineering, TWN Biotechnology Series, Third World Network, 2001.

5. Ho MW. GM DNA does jump species. Antibiotic resistance not the only risk. Science in Society 47, 30-33, 2010

6. Ho MW. Scientists Discover New Route for GM-gene “Escape”.Science in Society 50, 14-16, 2011

7. International Service for the Aquisition of Agri-Biotech Applications.  http://www.isaaa.org/. 22nd January 2013.

8. GM Rice in China – Any Closer? http://www.gmwatch.org/latest-listing/49-2010/11860-gm-rice-in-china-any-closer. 22nd January 2013

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 54 andra följare