Skip to content

GMO-jordbruk har ökat svälten i U-länderna enligt FN-rapport

2014 12 10

UNCTAD rapport förkastar storskaligt GMO-jordbruk

UNCTAD2013_70%FN-organet UNCTAD har framfört radikala förslag för att lösa världssvälten. En viktig punkt är att man konstaterar att GMO-livsmedelsproduktion i de svältande länderna har ökat svälten för att produktinen är inriktad på ett fåtal exportgrödor och jordbrukarnas löner är så låga att de inte har råd att köpa näringsvärdig kost.

Rapporten ifrågasätter ”uppfattningen att det finns ett produktivitetsproblem på utbudssidan”, och framhåller att

”hunger och undernäring är huvudsakligen relaterade till brist på köpkraft och / eller fattigas oförmåga att vara självförsörjande. ”

Enligt UNCTAD: s slutsatser, har en hållbar ekonomisk utveckling i regioner som annars skulle haft tillräckligt med mat snedvrids av” mäktiga kommersiella intressen ”och” brist på politisk vilja.”

”Det rekommenderas att länder antar lagar för att hjälpa små och medelstora jordbruk att få lättare tillgång till jordbruksmarknader”, och man tillägger att storföretagens utbredning bör minskas.

Rapporten varnar sedan för vissa industriella jordbruksföretag som har ett stort inflytande på nationell och global offentlig politik.

 • Monsanto Companys brott (2005) mot lagen om Foreign Corrupt Practices för sitt agerande i Indonesien nämns. Andra storföretag klandrades också:
 • BASF SE, EI Du Pont de Nemours &Co samt Syngenta AG för sina påtryckningar på den malaysiska regeringen att återta ett förbud mot ett ”mycket giftig kemiskt ogräsmedel,” och
 • Dow Chemical Company för att det har en inflytelserik representant i en kommitté vid EPA (amerikanska miljökskyddsmyndigheten) kommitté.

Poängen som FN: s rapport vill framföra är att det finns ”svängdörrar”, som de uttrycker det, mellan världens största industriella jordbruksföretag och olika nationella regeringar.

Man nämner till exempel fallet med en före detta Monsanto advokat (sid 64) som spelade en avgörande roll i Brasiliens beslut att acceptera en biosäkerhets lag som främjade GMO-odling. Eller när en kvinnlig tjänsteman vid som arbetade med GE-specifika ärenden vid EFSA, EU myndigheten för livsmedelssäkerhet, representerade genteknikföretaget Syngenta vid en EU hearing. Enligt rapporten, ”bröt hennes övergrång mot EFSA: s krav på tvåårig väntetid.” Hon är nu Syngentas chef för Bioteknik-regleringsärenden för Europa, Afrika och Mellanöstern.

Rapporten anför fler exemplel på korruption, och vi nämner några för att du skulle förstå hur välunderbyggd den egentligen är i sina påståenden om maktmissbruk.

Om det inte finns någon problemet på utbudssidan, varför är en del människor hungriga?

Som Motley Fool förklarar i sin analys av denna rapport, har den globala obalansen i livsmedelsförsörjningen sitt ursprung i landsbygdsområden där många av grödorna odlas. I sin tolkning av FN: s analys, skriver de,

”i åratal, har de [kinesiska, indiska och söder-om-Sahara-lantbrukarna] uppmuntrats av sina regeringar att producera [för staten] intäktsbringande exportgrödor,” och tillägger att de ”nu bara får en spottstyver av vad de behöver för köpa en balanserad kost. ”

Rapporten erbjuder också lösningar

Ett alternativ som föreslås är att öka det ekologiska jordbruket, särskilt i de samhällen där hunger och undernäring är mest utbrett.

Rapporten listar ett antal positiva miljöfaktorer som skulle gynnas av denna förändring, och det är viktigt att notera att UNCTAD finner att jordbruksjättar som Monsanto, Syngenta och Du Pont är en del av problemet snarare än någon lösning.

Det enda realistiska sättet att bygga ekologiska jordbrukssamhällen i många områden är enligt UNCTAD att minska dessa företags inflytande över den offentliga politiken i dessa områden, för att uttrycka det enkelt.

Källa

Myter om GMO

2014 12 03

Genom skicklig PR har genteknikföretagen skapat en felaktig och förskönad bild av genmodifiering. En rad myter har skapats som vi bemöter här:

MYT: ”Människan har genom växtförädling i årtusenden ändrat på generna”

SANNINGEN: Detta är fel. Traditionell växtförädling innebär ingen ändring av generna. Man arrangerar bara befruktning mellan två utvalda individer i taget. Resten tar de naturliga forplantningsmekanismerna hand om. I slutändan ger detta, ofta efter flera korsningar, en kombination av gener som ger en önskad förbättring av egenskaperna. Något ingrepp i själva generna sker inte.

Mer om detta

MYT: Man tillför endast den önskade genen, ”inget annat DNA, inga andra gener”

SANNINGEN: Detta är fel. Annat DNA än den önskade genen tillförs alltid. För att säkerställa den inmanipulerade genen skall vara aktiv och för att den inte skall stötas bort , kombineras den just med ”annat DNA” – bitar av främmande DNA i form av en s.k. ”promoter” och en ”vektor”. Dessa DNA-bitar kommer från sjukdomsframkallande virus och en tumörframkallande bakterie vilket kan medföra hälsorisker.

Mer om detta

MYT: ”Man tillför endast en önskvärd egenskap”

SANNINGEN: Detta är fel. Den införda genen kan ge upphov till andra oväntade och oförutsägbara egenskaper än den ”önskvärda”. Geners effekt är beroende av deras miljö. De påverkas såväl av helheten av övriga gener i cellen som av tillståndet i cellen i övrigt, tillståndet i organsimen samt förhållandena i dess omgivning. Detta innebär att det finns en klar risk för att en gen som införs i en helt främmande genmiljö, vilket är fallet vid genmodifikation, kan skapa andra egenskaper än vad som avsetts.

Mer om detta

MYT: ”Genteknik är avancerad bioteknologi”.

SANNINGEN: Detta är missvisande. Gentekniken saknar vetenskaplig grund. Teorin att en gen svarar för en egenskap är förlegad och har motsagts av modern genforskning.  Dessutom har det visat sig att arvsmassan fungerar på ett annat och oerhört mer komplicerat sätt än man trodde när genteknikidén kom till. Man har insett att vi ännu vet väldigt lite om hur DNA fungerar. En metod som bygger på en förlegad och felaktig teori och som manipulerar gener utan att egentligen veta vad som händer passar inte in på definitionen av en avancerad teknologi.

Mer om detta

MYT: Genmmodifikation kan inte ge upphov till skadliga ämnen

SANNINGEN: Detta är fel. Oväntade, skadliga ämnen har påvisats i genmanipulerade organismer.

MYT: ”Bedömningen av genmanipulerade livsmedel vid livsmedelsverket är noggrann och tillförlitlig. Det finns ingen anledning till oro beträffande GM livsmedel i Sverige”.

SANNINGEN:  Detta är fel. Erforderlig testning har varken utförts vid Livsmedelsverket eller vid EU eller av tillverkarna. Endast långsiktiga försök på människor och djur har möjlighet att påvisa oväntade skadliga ämnen i genmanipulerad mat. Sådan testning krävs inte i den ytliga godkännandeprocedur som EU tillämpar.

Mer om dettta

MYT: Genteknik behövs för att minska världssvälten.

SANNINGEN: Detta är en obevisad hypotes. Den har nyligen emotsagts av UNCTAD, FN:s organ för utveckling av tredje världen. Man konstaterar att storsatsningen på tredje GM-livsmedel i tredje världen skapat sämre näringsförhållanden pga endast ett fåtal grödor odlas och dessa exporteras. Flera studier visar att GMO-grödor inte ger den ökade avkastning som genteknikföretagen hävdat. UNCTAD finner att de stora genteknikföretagens industriella jordbruk varit en belastning och anbefaller småskalig organisk odling. Dessutom har det inkommit ett växande antal rapporter om att GM-växterna i flera fall varit mindre härdiga och varit känsliga för diverse sjukdomar särskilt i tropiska klimat.  Detta förutsades av PSRAST för snart 20 år sedan. Se även vår artikel ”It is a myth that world hunger is due to scarcity of food” (1998) som står i nära överensstämmelse med UNCTADs slutsatser.

Mer om detta

Varför alla dessa myter?

Orsaken är att det ligger mångmiljardintressen i gentekniken.

I samarbete med PR-företag han man skapat förvanskad och felaktig information för att få politiker och allmänhet att acceptera tekniken trots att det finns starka skäl till att stoppa den.

Mytbildningen har underlättats av korrumperade forskare. Till stor del är forskningen idag beroende av bidrag från industrin och genteknikföretagen har sett till att sponsra många viktiga forskningsinstitutioner med stora belopp. Det har inträffat att forskare avskedeats som avslöjat industrins inblandning i forskningen. Forskare som publicerats negativa fakta om GMO har förföljts, till och med av EU:s livsmedelsverk, EFSA, se ”EU-myndighet kritiserade GMO-kritisk professor”. Detta tyder på att till och med detta EU organ är korrumperat.


För detaljer, se vårt ”Brev till Sveriges Riksdag”, som vi skrev med anledning av att några svenska professorer framförde ovannämnda påståenden.

Vår bedömning av GMO-frågan

2014 11 29

1. Gentekniken utgör en intervention av oöverträffat djup och styrka. Djupa konstgjorda förändringar av livets kod, genuppsättningan, kan åstadkommas. Molekylärbiologer har anfört att sådana förändringar kan ha komplicerade och svårförutsägbara följder för  en organisms egenskaper.

Därför är det nödvändigt att vetenskapen har mycket goda kunskaper om hur gener fungerar och hur cellerna påverkas av genteknik innan genmodifierade organismer (GMO)  släpps ut i naturen eller används som föda.

Vår opartiska utvärdering har funnit att det rakt motsatta är fallet.

2. Forskare har varnat för ett antal potentiella risker av GMO-utsläpp, av vilka några kan vara allvarliga. När de genetiskt modifierade organismerna med sina förändrade gener väl släppts ut kan de inte återkallas. De kan att spridas okontrollerbart sekel efter sekel, ja i all oändlighet.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att en GMO inte kan vålla skador på miljön.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav inte alls har uppfyllts.

3. Gentekniken kan orsaka bildandet av oväntade skadliga ämnen. Detta inkluderar gifter, allergiframkallande ämnen, mutagena ämnen (kan orsaka skadliga genetiska förändringar) och cancerframkallande ämnen.

Därför är det nödvändigt att fastställa, bortom rimligt tvivel, att ett GE-livsmedel inte är skadliga.

Vår opartiska utvärdering har funnit att detta krav är långt ifrån uppfyllt för något av livsmedlen på marknaden.

4. Nya rön har fastställt med säkerhet att gener är inte bärare av enstaka egenskaper och att effekten av en gen är beroende av dess omgivning.

Detta har krossat själva grundvalen för ”en-gen-en-egenskap” doktrinen som var förutsättningen för gentekniken. Därmed är det nu uppenbart att gentekniken saknar hållbar vetenskaplig grund.

Effekten av en gen som överförts till en främmande art är i själva verket oförutsägbar och därför kommer sådan genöverföring oundvikligen att vara otillförlitlig och potentiellt riskabel.

___________________________________________________________

I denna blogg presenterar vi aktuellt material. Vår webbplats, som startades 1996 och bytte namn till PSRAST 1998, innehåller mycket mer information om de olika problemen. Våra resurser har inte tillåtit oss att modernisera och aktualisera designen, men den innehåller mycket material som fortfarande står sig. Vi fokuserar numera på att updatera bloggen med de väsentligaste nyheterna.

Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)


Copyright© PSRAST 1998-2014 (inklusive vår hemsida psrast.org). Allt material får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Stoppa det hälsovådliga GMO-Ogräsgiftet glyfosat (Roundup)!

2014 11 27

Det var glyfosat som vållade den kraftiga ökningen av allvarliga sjukdomar i USA som vi rapporterade om i ”Kraftig ökning av sjukligheten i USA..”.

Länder där glyfosat förbjudits eller begränsats

Danmark tog ledningen genom att förbjuda herbiciden redan 2003. Holland förbjöd annat än icke-kommersiellt bruk och Frankrike planerar att följa efter. Det nederländska parlamentet förbjöd det April 2014 för icke-kommersiellt bruk, och beslutet ska börja gälla i slutet av 2015; Frankrike är inställt på att följa det nederländska beslutet. Federala åklagare i Brasilien, en av de största odlarna av glyfosat-toleranta GM-grödor, har nyligen inlett en rättsprocess som avser att förbjuda glyfosat tillsammans med åtta andra farliga bekämpningsmedel.

Akut eller dödlig njursjukdom i tre länder

Forskare i Sri Lanka har lagt fram bevis för glyfosatansamling i kroppen, särskilt i närvaro av hårt vatten. Dess förmåga att fånga upp arsenik och nefrotoxiska (njurskadande) metaller gör att den fungerar som en bärare av dem till njuren. Denna forskning utfördes med anledning av att Sri Lanka drabbades av en epidemi av dödsfall i njursvikt som förknippades med glyfosat. Den lankesiska regeringen instiftade initialt ett förbud, men tog tillbaka det efter påtryckningar från industrin. El Salvador drabbades likaså av en glyfosatherbicidorsakad epidemi av kronisk njursjukdom. Man införde ett totalförbud i februari 2013. (Källa: Insitute of Science in Society Report 09/07/14 ).

Observera att akut njursjukdom och terminal (dödlig) njursukdom hade mycket hög korrelation med glyfosat (R = 0,975 respektive, R = 0,978) i studien ”Kraftig ökning av sjukligheten i USA”. Så i åtminstone tre länder har glyfosat vållat samma mönster med svår njurskada och dödsfall.

En omfattande vetenskaplig sammanställning av skadeefekter finns i dokumentet ”Why Glyfosate should be banned”  från 2012.

Redan före den den nyligen publicerade rapporten om kraftig ökning av allvarliga sjukdomar i USA fanns det således goda skäl att stoppa Glyfosat. Men hittills har det varit tillåtet i Sverige.

När skall Jordbrukdepartementet agera?

Hur jag censurerades i en TV-hearing om GMO

2014 11 26

sveriges tvTillsammans med ett tjugotal personer inbjöds jag att medverka i en stor TV-hearing i TV2 om GMO i slutet av 1990-talet. De flesta var forskare, någon eller några representerade genteknikföretag, en var lantbrukare och en företrädde en kristen organisation.

Eftersom jag, som representant för PSRAST, var den ende som företrädde vetenskapligt grudnade GM-kritiska synpunkter, ställde jag, som ett uttryckligt villkor för deltagande, att få en betydligt större andel av tiden ”i rutan” än var och en av de mer än tio forskarna för att det skulle bli balans (från tidigare debatter visste jag att de flesta var ”GM-positiva”). Den kvinnliga programledaren, som skulle leda hearingen tillsammans med en manlig (minns inte namnen), sade att det var ju helt rimligt och lovade mig detta.

Under hearingens gång gjorde forskarna flera mer eller mindre missvisande eller direkt osanna propagandistiska påståenden om genteknik, dess säkerhet och ”nytta”. De gjorde det på ett sätt som gav intryck av att vara vetenskapligt, opartiskt och sakligt, vilket ofta inte var fallet. Som befarat uttryckte Inte en enda en mer kritisk inställning.

Varje gång markerade jag tydligt att jag hade en kommentar, men detta ignorerades helt av den manlige programledaren som genast vände bort blicken när jag lyfte upp armen högt då han såg åt mitt håll. Han ledde programmet hela tiden, medan den kvinnliga var assistent och noterade signaler från deltagarna.

När det över 2 timmar långa programmet närmade sig slutet, började jag undra om jag överhuvudtaget skulle släppas fram. Jag började tro att jag bara tagits med på listan för att ge intryck av saklighet och allsidig täckning.

Tillfället kom när den manlige programledaren vände ryggen mot mig (vi satt i en cirkel), samtidigt som den kvinnliga såg åt mitt håll. Hon dristade sig då till att invitera mig att göra ett inlägg, medan den manliga programledaren såg märkbart irriterad ut över detta. Efer cirka tre minuter avbröts jag av honom, så att den tid jag fick inte räckte inte till att bemöta mer än en bråkdel av de felaktigheter och överdrifter om GMO som framförts. Detta var den enda gången som den kvinnliga programledaren inbjöd någon att tala.

Lantbrukaren fick betydligt längre tid  än jag, uppdelat på två tillfällen och sade kloka saker om det tvivelaktiga i att manipulera växter och införa onaturliga organismer i miljön. Den kristna fick ännu längre tid att anföra tvivel om saken på rena trosgrunder. Genteknikföreträdarna fick ett anförande var. Sedan fick de som önskade, tillfälle till att kommentera både en och två gånger ytterligare. Eller också vände sig programledaren upprepat till vissa ”experter”.

Slutsammanfattningen, som gjordes av den manlige programledaren, hade stark slagsida till förmån för genteknik vilken han presenterade som ett lovande vetenskapligt framsteg. Mina invändingar nämnde han inte alls – intrycket indirekt blev att PSRAST var bakåsträvare som ville bromsa tillämpningen av något som utmålades som en vetenskaplig upptäckt som kan vara av väsentligt värde för mänskligheten.

Det svenska folket fick en således en helt missvisande uppfattning om saken. I en hearing som de trodde var saklig och balanserad hade i själva verket forskare och experter oemotsagt leverat en förskönad och förvanskad bild av gentekniken. I och med att jag var enda kritikern, skapades effektivt intrycket att PSRAST företrädde en udda ståndpunkt som endast delades av en i sig mycket klok lantbrukare och en hängiven bibeltroende. Skickligt upplagd propaganda.

Jag hade väntat mig att en statlig TV-kanals programledare skulle vara opartiska. Men uppenbarligen var så inte fallet denna gång vad beträffar den manlige. Troligen var den kvinnliga opartisk, men hon var maktlös. Varken före eller efter hearingen har jag sett den manlige i rutan utom vid ett enda tillfälle.

Sedan dess har jag en mycket mer skeptisk inställning till hearingar och analyser i vår statliga TV.

Jaanclose1Jaan Suurküla,

Ordf. PSRAST

Varför EU:s säkerhetsbedömning av Genetiskt Modifierade livsmedel är otillräcklig

2014 11 26

Om ett GM-livsmedel bedöms vara ”huvudsakligen likt” (substantially equivalent) sin naturliga motsvarighet, ställer EU mycket låga krav på oskadlighetsbedömning.

Denna princip är ohållbar och har förkastats av flera expertgrupper och forskarorganisationer. Orsaken är att genmanipulation kan medföra bildning av nya, helt oväntade och eventuellt skadliga ämnen. Dessa kan föreligga även vid stor ”huvudsaklig likhet”. Därför måste rigorösa oskadlighetstester genomföras även om sådan likhet föreligger.

Tabellen nedan påvisar bristerna i den procedur för bedömning av livsmedels säkerhet som EU tillämpar.

I vänstra kolumnen beskrivs EU:s procedur.

I den högra kolumnen anges vad som behövs för att tillförlitligt påvisa skadliga egenskaper hos livsmedlet. Den bygger på omfattande vetenskaplig kunskap och erfarenhet.

Om du tror att EU:s värderingmetod är tillräcklig rekommenderar vi dig att läsa tabellen noggrannt.

Proceduren nedan genomfördes vid EU:s godkännande av genmanipulerad soja och majs. I princip samma procedur har använts av EU för godkännande av alla GM-livsmedel.

Underlag för den säkerhetsbedömning som tillämpas av EU

Underlag som krävs ur vetenskaplig synpunkt samt kommentarer av EU:s metod

Kemisk utvärdering av likvärdighet byggde på utvalda ämnen i den genmodifierade produkten som jämfördes med ämnena i dess naturliga motsvarighet. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Biokemisk jämförelse av ”utvalda” ämnen utesluter inte möjligheten av betydande skillnader mellan ämnen som inte valts ut.
Näringsmässig utvärdering av likvärdighet baserades på biokemisk jämförelse av utvalda ämnen. (Urvalet gjordes av tillverkaren). Ingen väsentlig skillnad hittades.
Kommentar: Det kan ha förelegat viktiga skillnader i de ämnen som inte valts ut. Det kan finnas oväntade ämnen i GE-grödan som försvårar näringsupptaget. Därför är biokemisk utvärdering otillräcklig.
Erforderlig testning: Långsiktiga nutritionsstudier på djur som övervakar organutvecklingen och ämnesomsättningsparametrar är nödvändiga.
”Hälsosamhetsstudier” Kycklingar, vaktlar, boskap och fisk ufordrades med GE-soja i samma proportion som naturlig soja har använts i fodret som proteintillskott. Deras tillväxt under en 6 veckors period kontrollerades och befanns vara normal. Monsanto kallade inte detta toxicitetsstudier, utan använde termen ”hälsosamhets studier”, vilket visar att de själva insåg att detta inte var tillräckligt för att tillförlitligt påvisa giftiga ämnen. Kommentar: Detta är ett mycket ytlig och grovt test som är helt otillräcklig för säker detektering av skadliga effekter.
Erforderlig testning: Biokemiska indikatorer, såsom de för lever, njure och benmärg, borde ha mätts. I avsaknad av sådana prov samt av immunologiska, neurologiska, och ämnesomsättningtester samt endokrinologiskaundersökningar, övervakning av organutvecklingen och histologisk undersökning (vävnads mikroskopi) är det omöjligt att bedöma säkerheten hos den testade maten
Ingen toxikologisk testing gjordes på djur Kommentar: Utan toxikologiska tester är det omöjligt att upptäcka oväntade farliga ämnen. Av säkerhetsskäl brukar de första testerna ofta göra på djur (detta krävs tex vid läkemedelsprövning innan man testar på människa).
Erforderlig testning: Kort-och långfristiga toxicitetstester på möss med övervakning av alla ovannämnda parametrar. Om detta inte visar några tecken på skadlighet, är det dags att gå vidare till tester på människor.
Ingen toxikologisk testing gjordes på människor
Kommentar: Då djuren är otillförlitliga prediktorer av humantoxicitet, är det nödvändigt att testa på människor.
Erforderlig testning: Toxikologiska tester på människor i fyra faser (baserat på ett diagram av Dr J. Fagan):
Fas 1:I 90 dagar vid maximal möjligt intag av den testade produkten med noggrann övervakning av biokemiska och fysiologiska parametrar inklusive bl.a. tester på blodkroppar, lever, njure, proteiner blod, lipider, immunförsvar, blodtryck.
Fas 2: I 6 månader vid maximal möjligt intag av den testade produkten med testersom i # 1.
Fas 3: I 1,5-2 år vid maximal möjligt intag av den testade produkten. Tester som i #1. Dessutom tidig spårning av cancer och mutagena effekter, eftersom dessa inte uppträder förrän efter enlängre tid.Fas 4: Övervakad premarketing test på en befolkning på cirka 2.000.000-3.000.000 personer under 2-3 år med noggrann övervakning av dess hälsotillstånd.
Biokemiskt ”allergitest”. Detta innebar att kända allergena (allergiframkallande) proteiner eftersöktes och halterna visade sig vara i samma storleksordning som hos den naturliga motsvarigheten. Monsanto sade att de vet att man inte kan förutsäga om ett protein är allergiframkallande baserat på dess biokemiska tecken men ”vi ska använda dessa kriterier ändå”. Testmetoden godtogs som tillräcklig för att bedöma allergi av EU-myndigheterna. Kommentar: Biokemiska allergentester är kända för att vara opålitliga indikatorer på allergiframkallande egenskaper. Även djurförsök är otillräckliga för att bedöma allergiframkallande effekter på människa.
Erforderlig testning: Kort- och långsiktig testning på djur (första steget) samt människor (andra steget) är nödvändigt för att utreda om genmanipulation kan ge upphov till oväntade nya allergener.
Bedömning: Denna testning är synnerligen otillräcklig för att upptäcka oförutsägbara potentiellt farliga ämnen som bevisligen kan uppträda på grund av införandet av en främmande gener.
Detta kan få katastrofala konsekvenser, se ett exempel på vad som kan hända om man inte gör grundlig toxikologisk testning.
Bedömning: Med det testsystem som presenteras ovan i denna kolumn, är risken för hälsofara från oväntade ämnen minimerad men inte helt undanröjd (för mer information, se http://www.psrast.org/jfreqtst.htm).
Slutsats: Med denna ytliga bedömning finns det ingen vetenskaplig grund för att påstå att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Metoden läcker som ett såll. Skadliga effekter från oväntade ämnen kan därför uppkomma av GM-livsmedel. Därför finns det goda skäl att noggrant undvika livsmedel som innehåller GM-ingredienser.

 Varnande exempel på hur EU-bedömningen misslyckats finner du i ”GMO-märkning kan rädda liv”. För mer detaljer, se ”EU:s oskadlighetsbedömning” på PSRAST:s webbplats.
Slutsats: Även med detta rigorösa testsystem, kan det inte helt säkert fastställas att produkten är lika säker att äta som dess naturliga motsvarighet. Därför är märkning av alla produkter som innehåller GMO nödvändigt för att underlätta tidig upptäckt av oväntade effekter av produkten eller dess derivat.
Eftersom de GM-livsmedel som finns på marknaden varken är näringsmässigt bättre eller möjliggör billigare livsmedelsproduktion finns det all anledning att fråga sig om de har något berättigande med tanke på att de inte ens vore helt säkra om de skulle testas på noggrannast möjliga sätt .

Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

2014 11 24

 En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren. En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blod blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson vissa cancerformer mm. Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

Orsaken till att man kunde sortera ut ett så kraftigt samband är sannolikt att GMO-odling är koncentrerad till begränsade områden i USA, medan stora delar är helt GMO-fria. Man kunde därmed jämföra graden av Roundupanvänding allt från noll till mycket hög med sjukligheten i motsvarande områden. Nedan jorbruksdepartementets karta på majsodling (över 90% är GMO) i USA och bilden är snarlik för soja:

cornUSDA

Roundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förkomst av GMO-grödor i granskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra till vilken grad sjuklighetsökningen enbart berodde på Roundup som används tillsammans med grödorna eller om GMO i sig själv också bidragit.

-

-


Sammanfattning i klartext för lekmannen

Förekomsten av kroniska sjukdomar jämfördes med  användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive område (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)). Man fann att ju större användning av Roundup&GMO i jordbruket, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar. Det var slående att innan Roundup&GMO började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den

Klicka ovan för att förstora

Klicka ovan för att förstora

ökande användningen vilket illustreras i vidstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt. 

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan Roundup&GMO och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi. 

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom och dödsfall.


Översättning av den vetenskapliga rapportens sammanfattning

(redigerad med punktlistor, fetstil o kursivering av PSRAST med förklaringar inom [hakperentes] )

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA [= Genmanipulerade grödor, glyfosat och urartningen av hälsan i USA]

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

En enorm ökning av incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar har rapporterats i USA (US) under de senaste 20 åren. Liknande ökningar har setts globalt.

Bekämpningsmedlet glyfosat [Roundup] infördes 1974 och dess användning har accelererat med tillkomsten av herbicidtoleranta genetiskt modifierade (GMO) grödor. Det finns växande belägg för att glyfosat stör många metaboliska processer hos växter och djur och glyfosatrester har upptäckts [i blod, vävnader och modersmjölk] hos bådadera.

Glyfosat stör det endokrina [=hormon-] systemet,  rubbar tarmfloran, skadar DNA och är en drivkraft för mutationer som leder till cancer.

I den aktuella studien, genomsöktes offentliga databaser i USA: s  beträffande GMO skördedata , glyfosat [Roundup] användningsdata och epidemiologiska data betr sjukdomsförekomst. Korrelation analyser utfördes sedan på totalt 22 sjukdomar i dessa tidsseriedatamängder.

Pearson korrelationskoefficienterna [=statistiskt mått på samband] var höggradigt signifikanta (<10-5) [denna siffra betyder att chansen att sambandet vållades av sumpen var mindre än en på 100.000]

[Man fann ett mycket starkt samband i form av en osedvanligt hög korrelation] mellan glyfosat användning och:

 • hypertoni [högt blodtryck] (R = 0,923), [R= korrelationskofficient som max kan vara 1,0.  R=0,923 är ett extremt kraftigt samband. Mycket sällan ser man så kraftiga korrelationer i statistiska analyser inom medicinen. Detta tillsammans med den mycket låga sannolikheten att sambandet var orsakat av slumpen, indikerar att det föreligger ett mycket kraftigt och statistiskt sett höggradigt tillförlitligt samband]
 • stroke (R = 0,925),
 • diabetes prevalensen [förekomst] (R = 0,971),
 • diabetes incidensen [insjuknandefrekvens] (R = 0,935),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism [störningar i fettomsättningen]  (R = 0,973),
 • Alzheimers (R = 0,917),
 • senil demens (R = 0,994),
 • Parkinsons (R = 0,875),
 • Multipel Skleros (R = 0,828), [trots att detta är den lägsta siffran innebär 0,83 ett mycket starkt samband]
 • Autism (R = 0,989), [OBS – ytterligt kraftigt samband]
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (R = 0,938),
 • Tarminfektioner (R = 0,974),
 • Terminal njursjukdom (R = 0,975),
 • Akut njursvikt (R = 0,978),
 • Cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,988), [OBS]
  • lever (R = 0,960),
  • urinblåsa (R = 0,981),
  • bukspottkörteln (R = 0,918),
  • njure (R = 0,973)
 • Myeloisk leukemi (R = 0,878).

Pearson korrelationskoefficienterna var mycket signifikanta (<10-4) [en på tiotusen] mellan andelen planterad  GE majs och soja  och:

 • hypertoni (R = 0,961),
 • stroke (R = 0,983),
 • diabetes prevalensen (R = 0,983),
 • diabetes incidensen (R = 0,955),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism störning (R = 0,955),
 • Alzheimers (R = 0,937),
 • Parkinsons (R = 0,952),
 • multipel skleros (R = 0,876),
 • hepatit C (R = 0,946) ,
 • njursjukdom i slutstadiet (R = 0,958),
 • akut njursvikt (R = 0,967),
 • cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,938),
  • lever (R = 0,911),
  • urinblåsa (R = 0,945),
  • bukspottkörteln (R = 0,841) ,
  • njure (R = 0.940) och
 • myeloisk leukemi (R = 0,889).

Den statistiska signifikansen och styrkan i korrelation visar att effekterna av glyfosat och GMO-grödor på människors hälsa bör utredas vidare.

[SLUT]


Några illustrativa diagram från rapporten:

2014-11-24 09_25_09-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet ovan illustrerar det mycket starka tidssambandet mellan roundup-användning / GM-grödor och den växande insjuknandet i diabetes. Korrelationen på 0,935 är mycket stark. Den gröna linjen visar frekvensen under tio år före införandet av Roundup&GMO och visar att innan dessa infördes var insjuknandet konstant, vilket underbygger sambandet.  Samma slags tidssamband finns för de andra sjukdomarna. Sambandet med Roundup misstänks bero på att giftet rubbar hormonbalansen och ämnesomsättningen.

Ytterligare några exempel:2014-11-24 09_44_16-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Frekvensen av dödsfall pga tarmsjukdomar var konstant  under tolv år innan Roundup infördes och har sedan ökat mycket kraftigt, parallellt med Roundupanvändningen. Detta är inte förvånande, för studier har visat att Roundup av någon anledning dödar i huvudsak den nyttiga mjölksyrebildande tarmbakteriefloran och banar därmed väg för skadliga, giftbildande bakterier. Dessutom hämmar ogräsgiftet Cytochrome P450 – systemet som spelar en nyckelroll i kroppens nedbrytning av gifter. Detta förvärras av att man misstänker att Roundup kan vålla läckande tarm” (se Samsell&Seneff 2013). I detta tillstånd är tarmslemhinnans skyddsbarriär mot gifter skadad så att stora mängder bakteriegifter kan svämma in. Eftersom förmågan att neutralisera dessa gifter är nedsatt pga hämningen av avgiftningssystemet, är det förklarligt att personer, som utsatts för glyfosat och har giftbildande tarmflora samt läckande tarm, i värsta fall kan bli så förgiftade att de avlider.

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet återspeglar den extremt starka korrelationen (0,99) mellan Roundupanvändning och sköldkörtelcancer. Observera att före Roundup var sköldkörtelcancerförekomsten konstnat i drygt 15 år. Den påfallande parallelliteten understryker starkt sambandet mellan Roundup och cancerförekomsten. Flera faktorer misstänks här bidra. Roundup stör immunförsvaret, skadar DNA, och hämmar som ovan nämnts viktiga avgiftande enzymer varigenom inverkan av cancerframkallande gifter i miljön och i maten förstärks. Flera andra cancertyper hade också ett starkt samband med Roundup.

KOMMENTAR AV PSRAST

Även om det statistiska sambandet är mycket starkt, är sambandet i realiteten ännu starkare. Sannolikheten för att resultatet är en slump är visserligen ytterst låg rent statistiskt. Men statistik kan inte rättvisande värdera så komplexa sambandsmönster som föreligger i detta fall.

Därför vore det fel att endast tillämpa traditionellt statistiskt tänkande i detta fall. Det man missar i den metodiken är helhetsmönstret som i detta fall torde vara otvetydigt bevisande:

 • För samtliga sjukdomar med kraftig korrelation mellan Roundup och sjukdomsförekomst började ökningen samtidigt och tilltog parallellt med Roundupanvändningen.
 • I samtliga sjukdomstyper som förekom hade redan tidigare iakttagits ett samband med Roundup och
 • det har i samtliga dessa sjudkomar funnits en biologisk förklaring varför giftet vållar sjukdomen. När det gäller akut njursvikt och terminal njursjukdom har det till och med i två länder (San Salvador och Sri Lanka) konstaterats att Roundup vållat en epidemi av svår njurskada varför båda länderna förbjöd Roundupanvändning (Sri Lankas regering gav dock senare efter för påtryckninga från industrin och återtog förbudet).

Monsantos experter kommer säkert att försöka förklara bort det med att statistisk analys av epidemiologiska data inte tillförlitligt kan bevisa orsakssamband. Detta är korrekt om ökning hade inträffat av en enda eller ett par av de 20 undersökta sjukdomarna men inte de andra och om det inte redan varit känt att Roundup kan vålla den iaktagna skadan.

Men här är det fråga om ett tjugotal vitt skilda sjukdomar som börjar öka precis samtidigt som Roundupanvändningen ökade. Sannolikheten för att detta skall kunna ha hett av en slump utan något orsakssamband med Roundupanvändningen är astronomiskt liten.

Monsantoexperterna, och troligen några ”oberoende” forskare som har ett dolt samband med Monsanto (via någon mutningskanal, tex genom någon av genteknikföretag i lönndom finansierad forskningsfond som tilldelar stora i själva verket öronmärkta forskningsanslag efter skenprövning i tävlan med andra sökande) , kommer att säga att det inte kan uteslutas att det var någon annan faktor som var den egentliga orsaken. Detta är en helt korrekt invändning om man stirrar sig blind på enstaka fall.

Men de måste då påvisa vad det kan vara för annan okänd faktor som är så allvarligt skadande att det vållar svår sjukdom och död och som ökade exakt parallellt med Roundup och som har exakt samma slags biologiska skadeverkningsprofil (hypertoni, diabetes, Alzheimer, njursvikt, sköldkörtelcancer etc) som Roundup.

Detta okända ämne kan inte ha släppts ut i små mängder utan måste, precis som Roundup ha distribuerats tonvis parallellt med Roundup för att få sådan effekt. Med hundraprocentig säkerhet hade spridningen av ett sådant mycket giftigt ämne varit känt. Du kanske säger – men det kanske var ett annat ogräsgift – men hela idén med Roundup är att det inte skall behövas något annat gift för att det slår ut allt. Med andra ord, i denna typ av jordbruk används bara ett gift (utom de allra senaste åren emedan en del ogräs börjat bli resistenta mot Roundup).

Den som trots detta påstår att denna studie inte bevisar något om riskerna med Roundup är antingen inkompetent eller, vad som är troligare, korrumperad.

Sammanfattning o slutsats

Här föreligger en kombination av

 • Extremt hög Pearson-korrelation
 • Mycket stark statistisk signifikans
 • En påfallande parallel utveckling av sjukligheten över tid för vitt skilda sjukdomar tydande på en gemensam orsak
 • Ett påfallande tidssamband mellan sjuklighetsökningens början för vitt skilda sjukdomar och insättandet av Roundup o GMO
 • En påfallande parallellitet mellan sjuklighetsökningen och ökningen av Roundup&GMO-användningen.
 • Vetenskapligt dokumenterade gifteffekter av Roundup som är kända för att kunna leda till sagda sjukdomar (se ”Why Glyfosate should be banned”  från 2012) .

Detta torde berättiga slutsatsen att ökningen av sjukligheten med till visshet gränsande sannolikhet vållats av Roundup&GMO.

Vi har full förståelse för att författarna för att minimera risken för otillbörliga påhopp hållit sig till traditionell statistisk analys i synnerhet som dessa resultat i sig är imponerande. Men med tanke på problemets allvar vill vi framhäva de fulla konsekvenserna av redovisade fakta.

I Sverige används Roundup i jordbruket främst till att bekämpa kvickrot.

”År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.[1] 2011 hade försäljningen ökat till 707,7 ton.” (Wikisv)


Några länder har förbjudit eller begränsat Glyfosatanvändning – men inte Sverige

Texten här har flyttats till ett separat inlägg, se ”Stoppa det farliga GMO-ogräsgiftet Roundup..”.


Originalet:

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

Abstract

A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar increases have been seen globally. The herbicide glyphosate was introduced in 1974 and its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected in both. Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a driver of mutations that lead to cancer. In the present study, US government databases were searched for GE crop data, glyphosate application data and disease epidemiological data. Correlation analyses were then performed on a total of 22 diseases in these time-series data sets. The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-5) between glyphosate applications and hypertension (R = 0.923), stroke (R = 0.925), diabetes prevalence (R = 0.971), diabetes incidence (R = 0.935), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.973), Alzheimer’s (R = 0.917), senile dementia (R = 0.994), Parkinson’s (R = 0.875), multiple sclerosis (R = 0.828), autism (R = 0.989), inflammatory bowel disease (R = 0.938), intestinal infections (R = 0.974), end stage renal disease (R = 0.975), acute kidney failure (R = 0.978), cancers of the thyroid (R = 0.988), liver (R = 0.960), bladder (R = 0.981), pancreas (R = 0.918), kidney (R = 0.973) and myeloid leukaemia (R = 0.878). The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-4) between the percentage of GE corn and soy planted in the US and hypertension (R = 0.961), stroke (R = 0.983), diabetes prevalence (R = 0.983), diabetes incidence (R = 0.955), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955), Alzheimer’s (R = 0.937), Parkinson’s (R = 0.952), multiple sclerosis (R = 0.876), hepatitis C (R = 0.946), end stage renal disease (R = 0.958), acute kidney failure (R = 0.967), cancers of the thyroid (R = 0.938), liver (R = 0.911), bladder (R = 0.945), pancreas (R = 0.841), kidney (R = 0.940) and myeloid leukaemia (R = 0.889). The significance and strength of the correlations show that the effects of glyphosate and GE crops on human health should be further investigated.

Källa Journal of Organic Systems, vol 8, nr 2 2014.


Copyright PSRAST 2014. Får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 84 andra följare