Skip to content

Märkning av GMO kan rädda liv

2011 05 30

I artikeln ”Högljudd opinion står i vägen för GM-grödorna” i DN den 29 maj hävdar Torbjörn Fagerström vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU)  att märkning av GM-livsmedel är obefogad. Det finns stark anledning att bestrida detta.

Fagerström skriver:

I EU anser man nämligen att konsumenten har rätt att veta om ett visst livsmedel härrör från en GM-gröda – oklart varför, eftersom varje GM-produkt som över huvud taget kommer ifråga för marknaden redan har riskvärderats och bedömts ofarlig. Vidare anser man att olika särintressen inom livsmedelssektorn har rätt att helt godtyckligt och utan någon som helst vetenskaplig grund betrakta inblandning av GMO-produkter i icke-GMO-produkter som en ”förorening” – och sedan kräva samhällets hjälp för att undvika detta.

Påståendet att GM-produkter har riskvärderats och bedömts ofarliga är korrekt men ändå djupt missvisande.

EU:s regler för riskvärderingen av GMO är luddiga och ger stort utrymme för godtycke. Riskvärderingen grundas i samtliga fall på testningar som genteknikföretagen själv gör eller låter göra. Reglerna tillåter dem att själv avgöra vilka tester som behöver göras. De skriver testrapporterna själv. Det är uppenbart att ett sådant förfarande innebär risk för ohederlig rapportering. För mer detaljer, se ”Varför EU:s säkerhetsbedömning av GM-lismedel är otillräcklig

Oväntade farliga ämnen kan bevisligen uppkomma genom genmanipulation

Det allvarliga med tillämpningen av denna riskbedömningsmetod på genmanipulerade livsmedel är att det bevisligen kan uppträda giftiga och helt oförutsedda ämnen till följd av genmanipulationen. Detta har teoretiskt förutsagts av molekylärbiologer och är en oundviklig följd av genmanipulationens natur. Uppträdande av oväntade ämnen har även påvisats i några fall, och det är möjligt att flera fall har undertryckts som ”affärshemligheter”, eftersom i stort sett all genmanipulation av livsmedel utförs av privata företag.

Ett exempel på misslyckad riskvärdering

Ett konkret exempel på detta är genteknikföretaget Monsantos allvarligt missvisande rapport att deras testning av tre GM-majsgrödor visade att de var säkra. Felaktigheterna upptäcktes av Gilles-Eric Séralini, professor i molekylärbiologi internationellt ansedd och prisbelönt forskare som varit rådgivare åt EU och WTO (WorldTradeOrganization).

Séralini fann tecken på giftverkan på möss i analyserna av majssorterna MON 863, MON 810, NK603, som Monsanto hävdade vara oskadliga och som på grundval av deras rapport godkänts av EFSA (EUs organ för livsmedelssäkerhet). Séralini fann att analyserna tydde på giftverkan på lever och njurar, samt skador på hjärta, binjurar och mjälte. (Källa: ”Three major GMOs approved for foood are unsafe”).

I stället för att uppskatta Séralinis medverkan till att skydda EU-medborgarnas  hälsa genom denna upptäckt, medverkade EUs organ för livsmedelssäkerhet i en häftig smutskastningskampanj mot Séralini i sambarbete med Monsanto och olika bioteknologiintressenter. Det hela slutade i att Séralini stämde sina angripare och vann domstolsprocessen, se ”Victory for independent science”.

I Europas viktigaste skyddsorgan mot skadliga livsmedel synes värnandet om genteknikföretagens möjligheter att få sina produkter godkända prioriteras före värnandet om medborgarnas hälsa. Denna uppfattning stärks av att EFSA helt ignorerat information som oberoende forskarorganisationer, i synnerhet Independent Science Panel (ISP) – med forskare från PSRAST, tillställt dem om riskerna med GM-livsmedel. Detta är ett i sig ett tillräckligt skäl för att allvarligt ifrågasätta tillförlitligheten i EU:s riskvärdering av GMO-livsmedel, men dessutom har själva metoden allvarliga brister.

Ansedda forskargrupper: Riskvärderingmetoden är ovetenskaplig

Séralinis upptäckt ger anledning att ifrågasätta proceduren för godkännande av livsmedel.  Denna procedur, som bygger på prövning av huvudsaklig likhet mellan GM-grödan och den naturliga motsvarigheten. Denna såkallade ”Principle of of Substantial Equivalence” förkastades av oss redan 1998, se här, och av flera ledande forskningsorganisationer, se  ”Forskare och forskarorganisationer underkänner principen om huvudsaklig likhet”.

Seralini är en av de första som dristat sig till att noga kontrollera resultatet av denna procedur, och resultatet är högst oroväckande. Det bekräftar att den starka kritiken av denna procedur är välbefogad.

Bedömningen av GMO-livsmedels säkerhet bygger på ett vetenskapligt sett oberättigat antagande, nämligen att om en gröda är ”i huvudsak lik” (substantially equivalent) den naturliga motsvarigheten, så är den ofarlig och det  räcker med ett enkelt kontrollförfarande utan ingående risktestning. Det är dessutom befängt att tillverkaren själv tillåts avgöra vad som skall testas för att kontrollera om ”huvudsaklig likhet” förelägger. Med tanke på att det kostar flermiljonbelopp att ta fram en ny gröda finns det uppenbart starka motiv att undvika tester som inte bekräftar huvudsaklig likhet. Se även vår artikel ”Sojan och majsen som EU godkänt är inte ordentligt testad”.

Ett ur riskvärderingssynpunkt säkert kosttillskott inehöll ett dödligt gift

Ett slående exempel på hur otillförlitlig denna riskvärderingsmetod är har anförts av John Fagan, fd professor i molekylärbiologi vid amerikanska hälsoministeriets ansedda forskningsinstitut ”National Institute of Health”. 

Fagan hänvisar till fallet med det genmnipulerade kosttillskottet l-tryptofan som vållade 37 människors död och orsakade en plågsam och invalidiserande kronisk bindvävssjukdom hos 1500 personer. Detta vållades av ett mycket giftigt ämne som inte upptäcktes i tillverkarens tester pga den förekom i ytterst liten mängd.

Fagan påpekar att l-tryptofanet inte bara var i huvudsak likt den naturliga motsvarigheten utan närmast identiskt med den, med undantag för några hundradels procent av det giftiga ämnet. Därför var det synnerligen kvalificerat för att bedömas som riskfritt enligt kriteriet huvudsaklig likhet. Därmed fanns det ingen anledning att göra de avancerade och dyrbara tester som hade behövts för att påvisa giftet.

Giftet i det dödliga kosttillskottet kom av allt att döma från genmanipulation

Fallet med l-tryptofan är i sig ett varnande exempel på riskerna med GMO. Genteknikföretagen påstod till en början att det giftiga ämnet var en följd av tillverkaren, Showa Denko, hade minskat filtreringraden så att denna förorening kunde slinka igenom (utan att förklara varifrån den kom). Men senare har det uppdagats att hundratals fall inträffade innan filtreringen minskade. PSRAST har på denna grundval gjort en ingående analys i samråd med våra molekylärbiologiska experter, och har kommit till slutsatsen att det är extremt osannolikt att giftet kom från någon annan källa än de genmanipulerade bakterierna, se ”The Showa Denko Tryptophan disaster reevaluated”.

Tillägg 1 okt 2012

Godkänd GMO-majssort visade sig förkorta livet och medförde kraftigt ökad frekvens av cancrar som var mer aggressiva än hos råttor som åt icke-GMO foder. Se ”Allvarliga hälsoeffekter”.

Detta är ytterligare ett belägg för att den nuvarande riskvärderingsmetoden är synnerligen otillräcklig. Mycket allvarliga skadeverkningar missades varför majsen godkändes.

Tillägg 28 jan 2013

Alla GMO-grödor som godkänts som människoföda och djurfoder har visat sig innehålla en farlig virusgen. Forskarna som upptäckte detta konstaterar att detta är en katastrofal miss och anser att alla godkända GMO-grödor måste dras in. Forskarkommentatorer skriver:

”Ur professionell och vetenskaplig riskbedmöningsynpunkt, utgör denna situation ett totalt och katastrofalt sysemsammanbrott.”

Källa: Potentially dangerous virus gene in GM crops.

Slutsats

Det är i högsta grad befogat att märka GM-livsmedel som en minsta åtgärd för att möjliggöra för konsumenterna att välja att skydda sig mot de oväntade hälsovådliga ämnen som lätt kan slinka förbi i riskvärderingen av dessa livsmedel.

Av samma skäl är det berättigat att betrakta inblandning av GMO-grödor  i icke-GMO-produkter som en icke önskvärd förorening som samhället måste vidtaga åtgärder för att förhindra.

Om inte detta görs finns det risk för att det miljontals drabbas av skadeeffekter eller i värsta fall avlider innan man upptäcker sambandet med livsmedlet på samma sätt som det tog lång tid innan man upptäckte sambandet med det dödliga kosttillskottet l-tryptofan.

Den säkraste och lämpligaste åtgärden för att skydda människor för potentiella skadeverkningar är dock att helt förbjuda försäljning av alla GMO-livsmedel tills de genomgått mycket ingående testning som bör vara av liknande dignitet och omfattning som testning av läkemedel. I artikeln GMO-riskvärdering  redovisas professor Fagans beskrivning av nödvändig testning jämfört med testning på grundval av huvudsaklig likhet.

2 kommentarer leave one →
 1. Annemarie G Wouda permalink
  2014 11 10 1:37 e m

  Hej, Jag är totalt emot GMO och har heller inte sett att någon i regeringen har sagt ett knyst om GMO inte heller svarat när jag skickat meddelande till dem och andra partier, dem som jag visste inte sagt NEJ till GMO, vad deras inställning är till GMO var, endast ett parti svarade att de sa ja till GMO i djurfoder. alltså vid förfrågan inget som var bestämt i EU vad jag förstått. Till min vrede kan jag då läsa på internet för några veckor sedan att LRF sagt ja till GMO i djurfoder och igår läste jag att Swedish Meats sagt Ja till GMO i djurfoder. Detta att tillåta GMO i djurfoder är ju horribelt och både djur och människor kommer att fara illa . Fortfarande är der ju massor med människor som inte har en aning om GMO och vad det innebär. Kan man inte på något sätt stoppa detta . Möjligtvis har kanske regeringen uttalat sig men jag har inte sett det iallafall .Här är en länk jag erhållit idag :http://gmofrittliv.blogspot.se/2014/11/21-forskare-stoppar-forslag-om-varje-eu.html ,och här är en annan : March Against Monsanto Swedens foto. på denna sida finns en artikel ang. Swedish Meats. När det gäller LRF hittar jag inte den sidan men det var ang Mjölk. kanske ni sett den. Tack för att ni finns Annemarie Gunilla

  • 2014 11 10 7:05 e m

   Ja, GMO DNA kan tas upp och går ut i vävnaderna inklusive mjölk och kött. Och sedan äter vi det..

   Teorin var i början att inte tillräckligt stora bitar av DNA kunde tas upp för att det bröts ned. Dessutom menade man att så stora bitar inte kan tas upp, bara enstaka baser – komponenterna i generna. Men detta är fel.

   Professor Gerhard Jahreis, har lett en forskningsgrupp vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena som har påvisat hela genmanipulerade DNA-gener i vävnaderna på djur som fått GMO-foder. Han konstaterar att ”Vi tar upp gener från alla födoämnen”.

   Professor Walter Doerfler vid universitetet i Köln, Tyskland, har visat att hela virusgener kan överleva matsmältningen och tas upp i vävnaderna. Doerfler tillägger att det synes inte finnas något skydd mot upptag av gener från födan.

   Detta är problematiskt, eftersom de flesta GMO innehåller DNA från sjukdomsframkallande virus.

   Doerfler påpekade att det synes inte finnas någon skyddsmekanism mot upptag av gener från födan..
   [Kommentar: Senare års forskning har funnit att våra gener ständigt utsätts från påverkan av gener från födan och man har funnit att detta påverkar våra geners aktivitet – man tror att detta genupptag är en viktig del i vår anpassning till näringsförhållandena/JS]

   Doerflers forskning upphörde emellertid och de slutade att svara på email om detta. Vi misstänker att de tystades, vilket är den vanliga gången när man upptäcker något oroväckande om GMO.

   Mer om upptag av gener från födan.

   Läckande tarm har visat sig vara mycket vanlig enligt nya rön. Läckaget orsakas av många vanliga faktorer – vetegluten (vid glutenkänslighet), bakteriegifter fr rubbad tarmflora eller Candidasvamp tex pga antibiotikabehandling, acetylsalicylsyra (magnecyl, bamyl etc), NSAID preparat som Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak, Nabumeton mfl.

   Detta innebär att genmanipulerat DNA som innehåller gener från sjukdoms- och tumörframkallande virus riskerar att hamna i cellerna hos många människor.

   Det är beklagligt att regeringen, LRF och våra matproducenter inte har tillräckligt kompetenta rådgivare för att kunna genomskåda den förljugna och glättade propagandan från bioteknikföretagen. Korrumption kan inte heller uteslutas för de har informerats om riskerna, men har ignorerat det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: