Skip to content

Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

2014 11 24

[For the English version, see ”A great increase in serious diseases…”]

En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren. En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blod blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson vissa cancerformer mm. Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

Nedan jorbruksdepartementets karta på majsodling (över 90% är GMO) i USA och bilden är snarlik för soja:

cornUSDARoundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förkomst av GMO-grödor i granskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra till vilken grad sjuklighetsökningen enbart berodde på Roundup som används tillsammans med grödorna eller om GMO i sig själv också bidragit.


Sammanfattning i klartext för lekmannen

Förekomsten av kroniska sjukdomar jämfördes med  användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive område (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)). Man fann att ju större användning av Roundup&GMO i jordbruket, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar. Det var slående att innan Roundup&GMO började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den

Klicka ovan för att förstora

Klicka ovan för att förstora

ökande användningen vilket illustreras i vidstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt. 

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan Roundup&GMO och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi. 

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom och dödsfall.


Översättning av den vetenskapliga rapportens sammanfattning

(redigerad med punktlistor, fetstil o kursivering av PSRAST med förklaringar inom [hakperentes] )

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA [= Genmanipulerade grödor, glyfosat och urartningen av hälsan i USA]

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

En enorm ökning av incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar har rapporterats i USA (US) under de senaste 20 åren. Liknande ökningar har setts globalt.

Bekämpningsmedlet glyfosat [Roundup] infördes 1974 och dess användning har accelererat med tillkomsten av herbicidtoleranta genetiskt modifierade (GMO) grödor. Det finns växande belägg för att glyfosat stör många metaboliska processer hos växter och djur och glyfosatrester har upptäckts [i blod, vävnader och modersmjölk] hos bådadera.

Glyfosat stör det endokrina [=hormon-] systemet,  rubbar tarmfloran, skadar DNA och är en drivkraft för mutationer som leder till cancer.

I den aktuella studien, genomsöktes offentliga databaser i USA: s  beträffande GMO skördedata , glyfosat [Roundup] användningsdata och epidemiologiska data betr sjukdomsförekomst. Korrelation analyser utfördes sedan på totalt 22 sjukdomar i dessa tidsseriedatamängder.

Pearson korrelationskoefficienterna [=statistiskt mått på samband] var höggradigt signifikanta (<10-5) [denna siffra betyder att chansen att sambandet vållades av sumpen var mindre än en på 100.000]

[Man fann ett mycket starkt samband i form av en osedvanligt hög korrelation] mellan glyfosat användning och:

 • hypertoni [högt blodtryck] (R = 0,923), [R= korrelationskofficient som max kan vara 1,0.  R=0,923 är ett extremt kraftigt samband. Mycket sällan ser man så kraftiga korrelationer i statistiska analyser inom medicinen. Detta tillsammans med den mycket låga sannolikheten att sambandet var orsakat av slumpen, indikerar att det föreligger ett mycket kraftigt och statistiskt sett höggradigt tillförlitligt samband]
 • stroke (R = 0,925),
 • diabetes prevalensen [förekomst] (R = 0,971),
 • diabetes incidensen [insjuknandefrekvens] (R = 0,935),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism [störningar i fettomsättningen]  (R = 0,973),
 • Alzheimers (R = 0,917),
 • senil demens (R = 0,994),
 • Parkinsons (R = 0,875),
 • Multipel Skleros (R = 0,828), [trots att detta är den lägsta siffran innebär 0,83 ett mycket starkt samband]
 • Autism (R = 0,989), [OBS – ytterligt kraftigt samband]
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (R = 0,938),
 • Tarminfektioner (R = 0,974),
 • Terminal njursjukdom (R = 0,975),
 • Akut njursvikt (R = 0,978),
 • Cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,988), [OBS]
  • lever (R = 0,960),
  • urinblåsa (R = 0,981),
  • bukspottkörteln (R = 0,918),
  • njure (R = 0,973)
 • Myeloisk leukemi (R = 0,878).

Pearson korrelationskoefficienterna var mycket signifikanta (<10-4) [en på tiotusen] mellan andelen planterad  GE majs och soja  och:

 • hypertoni (R = 0,961),
 • stroke (R = 0,983),
 • diabetes prevalensen (R = 0,983),
 • diabetes incidensen (R = 0,955),
 • fetma (R = 0,962),
 • lipoproteinmetabolism störning (R = 0,955),
 • Alzheimers (R = 0,937),
 • Parkinsons (R = 0,952),
 • multipel skleros (R = 0,876),
 • hepatit C (R = 0,946) ,
 • njursjukdom i slutstadiet (R = 0,958),
 • akut njursvikt (R = 0,967),
 • cancer i
  • sköldkörteln (R = 0,938),
  • lever (R = 0,911),
  • urinblåsa (R = 0,945),
  • bukspottkörteln (R = 0,841) ,
  • njure (R = 0.940) och
 • myeloisk leukemi (R = 0,889).

Den statistiska signifikansen och styrkan i korrelation visar att effekterna av glyfosat och GMO-grödor på människors hälsa bör utredas vidare.

[SLUT]


Några illustrativa diagram från rapporten:

2014-11-24 09_25_09-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet ovan illustrerar det mycket starka tidssambandet mellan roundup-användning / GM-grödor och den växande insjuknandet i diabetes. Korrelationen på 0,935 är mycket stark. Den gröna linjen visar frekvensen under tio år före införandet av Roundup&GMO och visar att innan dessa infördes var insjuknandet konstant, vilket underbygger sambandet.  Samma slags tidssamband finns för de andra sjukdomarna. Sambandet med Roundup misstänks bero på att giftet rubbar hormonbalansen och ämnesomsättningen.

Ytterligare några exempel:2014-11-24 09_44_16-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Frekvensen av dödsfall pga tarmsjukdomar var konstant  under tolv år innan Roundup infördes och har sedan ökat mycket kraftigt, parallellt med Roundupanvändningen. Detta är inte förvånande, för studier har visat att Roundup av någon anledning dödar i huvudsak den nyttiga mjölksyrebildande tarmbakteriefloran och banar därmed väg för skadliga, giftbildande bakterier. Dessutom hämmar ogräsgiftet Cytochrome P450 – systemet som spelar en nyckelroll i kroppens nedbrytning av gifter. Detta förvärras av att man misstänker att Roundup kan vålla läckande tarm” (se Samsell&Seneff 2013). I detta tillstånd är tarmslemhinnans skyddsbarriär mot gifter skadad så att stora mängder bakteriegifter kan svämma in. Eftersom förmågan att neutralisera dessa gifter är nedsatt pga hämningen av avgiftningssystemet, är det förklarligt att personer, som utsatts för glyfosat och har giftbildande tarmflora samt läckande tarm, i värsta fall kan bli så förgiftade att de avlider.

2014-11-24 10_00_15-www.organic-systems.org_journal_92_JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.

[PSRAST:] Diagrammet återspeglar den extremt starka korrelationen (0,99) mellan Roundupanvändning och sköldkörtelcancer. Observera att före Roundup var sköldkörtelcancerförekomsten konstnat i drygt 15 år. Den påfallande parallelliteten understryker starkt sambandet mellan Roundup och cancerförekomsten. Flera faktorer misstänks här bidra. Roundup stör immunförsvaret, skadar DNA, och hämmar som ovan nämnts viktiga avgiftande enzymer varigenom inverkan av cancerframkallande gifter i miljön och i maten förstärks. Flera andra cancertyper hade också ett starkt samband med Roundup.

KOMMENTAR AV PSRAST

Även om det statistiska sambandet är mycket starkt, är sambandet i realiteten ännu starkare. Sannolikheten för att resultatet är en slump är visserligen ytterst låg rent statistiskt. Men statistik kan inte rättvisande värdera så komplexa sambandsmönster som föreligger i detta fall.

Därför vore det fel att endast tillämpa traditionellt statistiskt tänkande i detta fall. Det man missar i den metodiken är helhetsmönstret som i detta fall torde vara otvetydigt bevisande:

 • För samtliga sjukdomar med kraftig korrelation mellan Roundup och sjukdomsförekomst började ökningen samtidigt och tilltog parallellt med Roundupanvändningen.
 • I samtliga sjukdomstyper som förekom hade redan tidigare iakttagits ett samband med Roundup och
 • det har i samtliga dessa sjudkomar funnits en biologisk förklaring varför giftet vållar sjukdomen. När det gäller akut njursvikt och terminal njursjukdom har det till och med i två länder (San Salvador och Sri Lanka) konstaterats att Roundup vållat en epidemi av svår njurskada varför båda länderna förbjöd Roundupanvändning (Sri Lankas regering gav dock senare efter för påtryckninga från industrin och återtog förbudet).

Monsantos experter kommer säkert att försöka förklara bort det med att statistisk analys av epidemiologiska data inte tillförlitligt kan bevisa orsakssamband. Detta är korrekt om ökning hade inträffat av en enda eller ett par av de 20 undersökta sjukdomarna men inte de andra och om det inte redan varit känt att Roundup kan vålla den iaktagna skadan.

Men här är det fråga om ett tjugotal vitt skilda sjukdomar som börjar öka precis samtidigt som Roundupanvändningen ökade. Sannolikheten för att detta skall kunna ha hett av en slump utan något orsakssamband med Roundupanvändningen är astronomiskt liten.

Monsantoexperterna, och troligen några ”oberoende” forskare som har ett dolt samband med Monsanto (via någon mutningskanal, tex genom någon av genteknikföretag i lönndom finansierad forskningsfond som tilldelar stora i själva verket öronmärkta forskningsanslag efter skenprövning i tävlan med andra sökande) , kommer att säga att det inte kan uteslutas att det var någon annan faktor som var den egentliga orsaken. Detta är en helt korrekt invändning om man stirrar sig blind på enstaka fall.

Men de måste då påvisa vad det kan vara för annan okänd faktor som är så allvarligt skadande att det vållar svår sjukdom och död och som ökade exakt parallellt med Roundup och som har exakt samma slags biologiska skadeverkningsprofil (hypertoni, diabetes, Alzheimer, njursvikt, sköldkörtelcancer etc) som Roundup.

Detta okända ämne kan inte ha släppts ut i små mängder utan måste, precis som Roundup ha distribuerats tonvis parallellt med Roundup för att få sådan effekt. Med hundraprocentig säkerhet hade spridningen av ett sådant mycket giftigt ämne varit känt. Du kanske säger – men det kanske var ett annat ogräsgift – men hela idén med Roundup är att det inte skall behövas något annat gift för att det slår ut allt. Med andra ord, i denna typ av jordbruk används bara ett gift (utom de allra senaste åren emedan en del ogräs börjat bli resistenta mot Roundup).

Den som trots detta påstår att denna studie inte bevisar något om riskerna med Roundup är antingen inkompetent eller, vad som är troligare, korrumperad.

Sammanfattning o slutsats

Här föreligger en kombination av

 • Extremt hög Pearson-korrelation
 • Mycket stark statistisk signifikans
 • En påfallande parallel utveckling av sjukligheten över tid för vitt skilda sjukdomar tydande på en gemensam orsak
 • Ett påfallande tidssamband mellan sjuklighetsökningens början för vitt skilda sjukdomar och insättandet av Roundup o GMO
 • En påfallande parallellitet mellan sjuklighetsökningen och ökningen av Roundup&GMO-användningen.
 • Vetenskapligt dokumenterade gifteffekter av Roundup som är kända för att kunna leda till sagda sjukdomar (se ”Why Glyfosate should be banned”  från 2012) .

Detta torde berättiga slutsatsen att ökningen av sjukligheten med till visshet gränsande sannolikhet vållats av Roundup&GMO.

Vi har full förståelse för att författarna för att minimera risken för otillbörliga påhopp hållit sig till traditionell statistisk analys i synnerhet som dessa resultat i sig är imponerande. Men med tanke på problemets allvar vill vi framhäva de fulla konsekvenserna av redovisade fakta.

I Sverige används Roundup i jordbruket främst till att bekämpa kvickrot.

”År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.[1] 2011 hade försäljningen ökat till 707,7 ton.” (Wikisv)


Några länder har förbjudit eller begränsat Glyfosatanvändning – men inte Sverige

Texten här har flyttats till ett separat inlägg, se ”Stoppa det farliga GMO-ogräsgiftet Roundup..”.


Originalet:

GENETICALLY ENGINEERED CROPS, GLYPHOSATE AND THE DETERIORATION OF HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nancy L. Swanson 1, Andre Leu 2*, Jon Abrahamson 3 and Bradley Wallet 4

Abstract

A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar increases have been seen globally. The herbicide glyphosate was introduced in 1974 and its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected in both. Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a driver of mutations that lead to cancer. In the present study, US government databases were searched for GE crop data, glyphosate application data and disease epidemiological data. Correlation analyses were then performed on a total of 22 diseases in these time-series data sets. The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-5) between glyphosate applications and hypertension (R = 0.923), stroke (R = 0.925), diabetes prevalence (R = 0.971), diabetes incidence (R = 0.935), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.973), Alzheimer’s (R = 0.917), senile dementia (R = 0.994), Parkinson’s (R = 0.875), multiple sclerosis (R = 0.828), autism (R = 0.989), inflammatory bowel disease (R = 0.938), intestinal infections (R = 0.974), end stage renal disease (R = 0.975), acute kidney failure (R = 0.978), cancers of the thyroid (R = 0.988), liver (R = 0.960), bladder (R = 0.981), pancreas (R = 0.918), kidney (R = 0.973) and myeloid leukaemia (R = 0.878). The Pearson correlation coefficients are highly significant (< 10-4) between the percentage of GE corn and soy planted in the US and hypertension (R = 0.961), stroke (R = 0.983), diabetes prevalence (R = 0.983), diabetes incidence (R = 0.955), obesity (R = 0.962), lipoprotein metabolism disorder (R = 0.955), Alzheimer’s (R = 0.937), Parkinson’s (R = 0.952), multiple sclerosis (R = 0.876), hepatitis C (R = 0.946), end stage renal disease (R = 0.958), acute kidney failure (R = 0.967), cancers of the thyroid (R = 0.938), liver (R = 0.911), bladder (R = 0.945), pancreas (R = 0.841), kidney (R = 0.940) and myeloid leukaemia (R = 0.889). The significance and strength of the correlations show that the effects of glyphosate and GE crops on human health should be further investigated.

Källa Journal of Organic Systems, vol 8, nr 2 2014.


Copyright PSRAST 2014. Får kopieras eller delvis citeras under förutsättning att källan, PSRAST, anges inklusive artikelns URL.


No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: