Skip to content

Brev till Sveriges Riksdag

(Nedanstående brev från år 2000 är fortfarande aktuellt trots att det skrevs för ett drygt decennium sedan (uppdatering har ställvis skett). Senare forskning har på ingen punkt motsagt vår uppfattning, tvärtom har den alltmer styrkt dess riktighet.)


Genmanipulerade livsmedel – snarare fara än möjlighet

Tillrättalägganden av missvisande påståenden vid seminarium om genteknik i andrakammarsalen den 25 maj 2000

Genteknikförespråkare har de senaste åren bibringat Sveriges Riksdag, regering och allmänhet en positiv bild av genmanipulerade livsmedel (GML). Denna har emellertid i viktiga avseenden varit missvisande och behäftad med sakfel. Dessa behöver påtalas för att riksdagen skall kunna skapa sig en rättvisande uppfattning om genteknik och i synnerhet genmanipulerad föda. Vi har valt att göra detta med utgångspunkt från vad som sades vid ett seminarium ”Genteknik – Möjlighet eller Fara?” i andrakammarsalen den 25 maj 2000 där undertecknad deltog. Flera av genteknikföretagens oftast använda missvisande eller rent felaktiga propagandistiska påståenden levererades där av en forskare vid SLU, och en molekylärbiolog vid Stockholms universitet.

Detta dokument riktar sig inte bara till de riksdagsmän som deltog, utan är av allmänt intresse.

Undertecknad representerar en global, politiskt, ideologiskt och ekonomiskt obunden forskarorganisation, ”Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology” (PSRAST), som tagit till sin uppgift att opartiskt och objektivt granska säkerheten hos nya kunskapstillämpningar.

Vi har organiserat en ingående tvärvetenskaplig bedömning av genmanipulerade livsmedels säkerhet. De deltagande forskarnas kunskapsområden torde täcka de flesta relevanta aspekterna på problematiken. Undertecknad har samordnat utredningsprocessen och redigerat det dokument som är resultatet av detsamma. Dess titel är The Safety of Genetically Engineered Foods Reasons to expect hazards and the risk for their appearance (1). Det har formulerats på ett sådant sätt att lekmän bör kunna förstå innehållet och i synnerhet de huvudsakliga slutsatserna. Förstasidan delades ut till seminariedeltagarna. Dokumentet i sin helhet har publicerats på vår hemsida.

Nedan anförda kommentarer är inte mina personliga tankar och uppfattningar utan representerar PSRAST:s samlade tvärvetenskapliga kunskap.

I kommentarerna har vi undvikit att peka ut de paneldeltagare som anfört de felaktiga uppfattningarna eftersom vi vill ägna oss åt sakfrågor, inte personangrepp. Endast påståenden återgivna ordagrannt enligt våra anteckningar är omgivna med citationstecken. De övriga har formulerats så att de kortfattat återger budskapet såsom vi uppfattade det.

I texten hänvisas till advokat Steven Druker, som deltog som en av de inbjudna talarna vid seminariet. Han har stämt amerikanska livsmedelsverket, FDA, för att det bryter mot landets lagar för livsmedelssäkerhet genom att godkänna genmanipulerad mat utan krav på noggrann testning, se pressrelease (12 K) FDA records support the lawsuit challenging its policy (juni 1999) samt (26 K) ”Why FDA policy on genetically engineered foods violates sound science and U.S. Law (nov 1999). ”

Tillägg 15 mars 2015

drukerbookcoverSteven Druker har just publicerat en bok med titeln ”Altered genes, twisted truth” som avslöjar det omfattande bedrägeri och den förvanskning av fakta som lurade beslutsfattarna till att tillåta att genmanipulerade grödor får odlas och användas till föda. Med andra ord finns det inget hållbart vetenskapligt underlag för att GMO är säkra att äta och för att de inte medför en fara för miljön. Boken avser att uppmärksamma detta så att vetenskaplig säkerhetsprövning av alla GMO kommer till stånd.

Som advokat har Druker varit mycket noga med att endast presentera välunderbyggda fakta. Boken kan köpas i Amazon.co.uk.

På PSRAST:s vägnar,

Stockholm den 6 juni 2000

Jaan Suurküla, leg läk

Ordförande,

Physicians and Scientists for Responsible Application of Science and Technology (PSRAST)


Kommentarer och tillrättalägganden av missvisande påståenden

Sammanfattning

Den bild av genmanipulerade livsmedel som genteknikföreträdarna, en forskare vid Lantbruksuniversitetet, och en molekylärbiolog vid Stockholms universitet, gav vid riksdagsseminariet var i betydelsefulla avseenden missvisande eller helt felaktig. Nedan påvisar vi bristerna i anförda påståenden:

  • Påståendet: ”Människan har genom växtförädling i årtusenden ändrat på generna” är missvisande. Traditionell växtförädling innebär ingen manipulation av generna utan använder enbart naturliga fortplantningsmekanismer.
  • Påståendet: Man tillför endast den önskade genen, ”inget annat DNA, inga andra gener” är felaktigt. Man tillför bevisligen annat DNA som dessutom kan vålla problematiska komplikationer, bland annat i form av nya virusformer.
  • Påståendet: ”Man tillför endast en önskvärd egenskap” är missvisande. Den införda genen kan ge upphov till andra oväntade och oförutsägbara egenskaper än ”den önsvärda”.
  • Påståendet att genmanipulation kan inte ge upphov till skadliga ämnen är felaktigt. Det finns klara belägg för motsatsen som stöds av uttalanden från forskare vid amerikanska livsmedelsverket (FDA) samt vid den amerikanska vetenskapsakademin. Det stora problemet är att sådan ämnen kan vara mycket svåra att påvisa.
  • Påståendet: ”Testningen av tomaten FlavrSavr visade inga tecken på att genmanipulation är skadlig” är felaktigt. Tidigare sekretessbelagda dokument visar att testning vid det amerikanska livsmedelsverket, FDA, påvisat skador på mag-tarmkanalen av tomaten. FDA lade munkavle på sina forskare och påstod offentligt motsatsen.
  • Påståendet: ”Bedömningen av genmanipulerade livsmedel vid livsmedelsverket är noggrann och tillförlitlig. Det finns ingen anledning till oro beträffande GM livsmedel i Sverige” är felaktigt. För att påvisa oförutsägbara skadliga ämnen krävs rigorös långtidstestning på djur och människor. Detta har varken utförts av livsmedelsverket eller av producenterna.
  • Påståendet att ”Genmanipulerade livsmedel kan bidra till att lösa problemen med världssvälten” är en obekräftad hypotes. Det finns inga belägg för att genmanipulation är bättre än andra former av växtförädling i detta avseende.

De genmanipulerade livsmedel som finns på markaden idag kan vara ohälsosamma eftersom de inte testats på ett sådant sätt att oväntade gifter säkert kan påvisas. Därför har 160 forskare och läkare skrivit ett öppet brev (10) till alla världens regeringar där man kräver att dessa bör dras in.


 

Ovanstående text är ett utdrag från brevet till Riksdagen, som i sin helhet finns på vår webbplats, se ”Brev.. ”.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: